Брой XLIII (2019), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“, посветена на 1150-годишнината от кончината на Константин-Кирил Философ,
13–15 февруари 2019, София
 • Татяна Славова (София, България). Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против Арианите от Атанасий Александрийски, с. 3–19. PDF
 • Десислава Найденова (София, България). Анонимната хомилия в Клоцовия сборник и най-ранните славянски юридически текстове, с. 20–37. PDF
 • Мая Иванова (София, България). Каква е била ловната птица на юношата Константин според гл. III на Пространното житие на св. Константин-Кирил, с. 38–51. PDF
 • Мария Тотоманова-Панева (София, България). Към историята на славянския превод на Книги Царства. Сегментация на текста, с. 52–63. PDF
 • Сашка Георгиева (София, България). Българските царици в средновековните славянски паметници, с. 64–85. PDF
 • Цветана Ралева (София, България). Макариевите чети-минеи и Второто южнославянско влияние (Предварителни наблюдения), с. 86–100. PDF
Преглед: 
 • Ива Трифонова (София, България). Иван Добрев: scripta erudita, с. 101–107. PDF
  Иван Добрев. Избрани трудове по медиевистика: юбилеен сборник по случай 80-годишнината на чл.-кор. проф. дфн. Иван Добрев. Съставители: Т. Славова, А.-М. Тотоманова, М. Димитрова, Л. Ненова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 472 с. ISBN 978-954-07-4484-1
 • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). Третьи палеославистические чтения в Институте славяноведения Российской академии наук, с. 108–115. PDF
 • Тотка Григорова (София, България). „Нему да бъде слава, чест и почит“ (Изложба в чест на 1150-годишнината от Успението на св. Константин-Кирил Философ), с. 116–128. PDF