Брой XLIII (2019), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Татяна Славова (София, България). Архаични нелични форми от глагола быти в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски, с. 3–16. PDF
  • Christoph Koch (Berlin, Deutschland). Zur Wiedergabe von Mark. 13:19 im altkirchenslavischen Evangelientext, с. 17–23. PDF
  • Елисавета Мусакова (София, България). Мястото, наречено Баница, с. 24–44. PDF
  • Мариола Валчак-Миколайчакова (Познан, Полша). Описание на българските градове и села от началото на XVIII век, отбелязани от Филип Орлик по време на пътуването му до Истанбул, с. 45–61. PDF
  • Изабела Лис-Виелгош (Познан, Полша). Проблемът за преводите на старобългарски и старосръбски текстове на полски език, с. 62–80.  PDF
Преглед: 
  • Димо Чешмеджиев (София, България). Проф. Василка Тъпкова-Заимова (1924–2018). In memoriam, с. 81–86. PDF
  • Ангел Николов (София, България). Славянски графити от църквата „Св. София“ в Константинопол, с. 87–92. PDF
    Тома Томов. Непознатият храм „Св. София“. Ч. 1. Надписи-графити на кирилица и глаголица. София, 2016. 255 с.