За дванадесетте камъка (De duodecim gemmis) на Епифаний Кипърски в състава на южнославянската тълковна редакция на Aпокалипсиса

Резюме: 

The article is dedicated to the treatise On the Twelve Stones (Περι τщν δщδεκα λιθων, De duodecim gemmis, CPG 3748) of Epiphanius of Salamis and studies the paths of its penetration, acceptance and distribution in medieval Slavic literature. The text of the treatise is based on the description of the ritual dress of the Jewish High Priest in the Book Exodus (Ex 28:17–21) and is essentially the first work on gemology in Christian literature. The study examines the overall history of the text, the peculiarities of the original Slavonic translation and the specific way, in which the  certain parts of the treatise found reception among Eastern Orthodox literary communities. The focus lies on a new, previously unexplored direction of entry of the text into Slavonic culture ‒ as an integral part of the Apocalypse with the commentaries of Andrew of Caesarea, which was spread among the Southern Slavs. Today, two copies are known, each with its own specific textual features. For the first time, the work of Epiphanius is published according to its copy in the Miscellany No. 46 of the Plevlja collection, dated around the end of the 15th c. and kept at the National Library of Serbia in Belgrade.

Ива Трифонова (София, България)
Литература: 

А к с е н т о н, Ю. Д. Сведения о драгоценных камнях в Изборнике Святослава 1073 г. и некоторых других памятниках. ‒ В: Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. Москва, 1977, 280–292.

Библия, сиреч Книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. София, 1995.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (ХI–ХVII века). Београд, 1982.

Шатбедский сборник. Подготовили к изданию Б. К. Гигинейшвили, Э. А. Гиунашвили. Тбилиси, 1979.

Г р о з д а н о в и ћ - П а j и ћ, М., Р. С т а н- к о в и ћ. Датирање и водени знаци српских ћирилских рукописних књига Пећке патриjаршиje. – Археографски прилози, 13, 1991, 7–249.

Д ж а н а ш в и л и, М. Драгоценные камни, их названия и свойства (Из грузинского сборника X века) (= Сборник материалов для описания местностей Кавказа, 24). Тифлис, 1898.

Ж е л я з к о в а, В. Един паралел между Книга Изход, Симеоновия сборник и Хрониката на Георги Амартол (дрехите на първосвещеника). – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 266–280.

Ж е л я з к о в а, В. Описанието на скинията в старобългарския превод на Книга Изход. – В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 18). София, 2009, 152–165.

К а р п о в, А. П. Азбуковники, или Алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.

К о в т у н, Л. С. Символика в азбуковниках. – ТОДРЛ, 38, 1985, 215–230.

М а к е е в а, И. И. Название драгоценных камней в Трактате Епифания Êипрского. – В: Источники по истории русского языка XI–XVII вв. Москва, 1991, 72–78.

М а р р, Н. Я. Рецензия на М. Джанашвили, Драгоценные камни, их названия и свойства (Из груз. Сборника Х века). ‒ Византийский временник, 9, вып. 3–4, отд. II, 1902, 466–470.

М о ш и н, В. Ћирилски рукописи манастира св. Троjице код Пљеваља. ‒ Историски записи, кн. 14., бр. 1–2, 1956, 235–260.

Палея Толковая по списку сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова. Москва, 1892, 273–278. (достъп до ръкописа на страницата на Троицко-Сергиевата лавра). http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=038.

П а т к а н о в, К. П. Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям армян в XVII веке. Санкт-Петербург, 1873.

П о р ф и р ь е в, И. Я. Апокрифическиe сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки (= Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 17/1). Санкт-Петербург, 1877.

Православная Энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 1–51. Москва, 2000–2018.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. Изследвания и текст. София, 1991.

С л а в о в а, Т. Славянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка. – В: Традиции. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 535–544.

С т а н к о в и ћ, Р. Рукописне књиге манастира Свете Троjице код Пљеваља. Водени знаци и датирање. Београд, 2003.

Стара българска литература Т. 5. Естествознание. Съст. и ред. А. Милтенова, в превод на Цв. Ралева и П. Янева. София, 1991, 100–101.

Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 6. Москва, 1884. Електронното издание е на адрес: https://cloud.mail.ru/public/Cvso/ZUoQ8Qk7h (последно посетен на / posledno poseten na 6.11.2018).

Т и х о н р а в о в, Н. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. Санкт-Петербург, 1863.

Т р и ф о н о в а, И. Южнославянската редакция на Тълковния апокалипсис: Речник-индекс и издание на запазената част от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София, № 101, XVI в. – Palaeoslavica, 22, 2014, № 1, 119–162.

Х л е б н и к о в, Д. В. Сапъфиръ «багъ и яхонтъ лазоревъ: об одном гапаксе в Изборнике Святослава и о драгоценных камнях в древнерусской книжности. Этюд в багровых тонах (к упоминанию „сапфира“ в Иез. 1:26 и вопросу об иконографии Спаса в Силах). – Вестник Российского государственного гуманитарного университета, Серия „История. Филология. Культурология. Востоковедение“, 2 (23), 2017, 50–68.

Ц о н е в, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. T. 1. София, 1910.

A l i s h a n, L. ‒ Bazmavēp, 1856, 46–50 (https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c2847011;view =1up;seq=52)

A l b r e с h t, F., A. M a n u k y a n. Über die zwölf Steine im hohepriesterlichen Brustschild (De duodecim gemmis rationalis): nach dem Codex Vaticanus Borgianus Armenus 31 (= Gorgias Eastern Christian Studies, 37). Piscarway, NJ, 2014.

B l a k e, R., H. de V i s. Epiphanius de Gemmis: The Old Georgian Version and the Fragments of the Armenian Version (= Studies and Documents, II). London, 1934. CPG  Clavis Patrum Graecorum. Еd. M. Geerard. T. 1–5. Turnhout, 1974–1987.

F o g g i n i, F. S. Epiphani Salaminis in Cypro episcori, De XII. Gemmis Rationalis summi sacerdotis hebraeorum Liber ad Diodorum. Romae, 1743.

G u e n t h e r, O. Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab. a. CCCLXVII usque ad. a. DLIII datae Avellana quae dicitur collectio, pars II (= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 35/2). Vindobonae, 1898.

J a c o b s, A. Epiphanius of Cyprus: A Cultural Biography of Late Antiquity. Oakland, 2016.  K u n z, G. The curious lorе of precious stones. New York, 1938.

M a r b o d e, Bishop of Rennes. Libellus de lapidibus pre ciosis nuper editus. Ed. Johannes Cuspinianus. Vienna: Per Hieronymu[m] Vietorem, Philouallem, 1511.

M c C o l l u m, A. Epiphanian Literature Beyond Greek: The Multilingual Textual Afterlives of Epiphanius. – Ancient Jew Review, Week in Review (5/5/17), 2017. Online sources http://www.ancientjewreview.com/articles/2017/4/5/epiphanianliterature-beyond-greek-the-multilingual-textual-afterlives-ofepiphanius.

M o š i n, V. Izvještaj o naučnom putovaniju u Srjemsku Mitrovicu, Beograd, Peć, Dečane, Cavnat, Dubrovnik 1953. godine. Inventar ćirilskih rukopisa Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. –  Letopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 60, 1955, 218–226.

M i g n e, J. P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. T. 1–161. Paris, 1857–1866.

M i g n e, J. P. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. T. 1–221. Paris, 1841–1865.

R a b o, G., F. A l b r e c h t. Ein syrisches Exzerpt der Schrift des Epiphanius von Salamas De duodecim gemmis. – Oriens Christianus, 96, 2012, 1–7.

R i c h a r d, M., J. M u n i t i z. Anastasii Sinaitae Quaestiones et responsiones (= Corpus Christianorum: Series Graeca, 59). Tumhout, 2006.

R u c k e r, I. Rezension zu: R. P. Blake/H. de Vis. Epiphanius De Gemmis, London 1934. – Theologische Revue, 34, 1935, 329–335.

S t o n e, M. An Armenian Epitome of Epiphanius` “De gemmis”. – The Harvard Theological Review, 82, 1989, № 4, 467–476.

S t o n e, M. Apocrypha, pseudepigrapha and Armenian studies. Collected papers. Vol. 1 (= Orientalia Lovaniensia Analecta, 144). Leuven–Paris–Dudley, MA, 2006.

S t o n e, M., R. E r v i n e. The Armenian Texts of Epiphanius of Salamis De Mensuris et Ponderibus (= Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 583, t. 105). Lovanii, 2000.

W e i s c h e r, B. Ein arabisches and äthiopisches Fragment der Schrift ‘De XII gemmis’ des Epiphanios von Salamas. ‒ Oriens Christianus, 63, (Wiesbaden) 1979, 103–107.

W r i g h t, W. Catalogue of Syria manuscripts in the British Museum, Acquired since the Year 1838. Vol. 2. London, 1871.