Брой XXXVIII (2014), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Нели Ганчева, Галина Филипова (София, България). Славянското средновековно писмено наследство и информационните технологии, с. 3–20. PDF
  • Тимофей Архангельский, Екатерина Мишина, Анна Пичхадзе (Москва, Россия). Система электронной грамматической разметки древнерусских и церковнославянских текстов, с. 21–37. PDF
  • Emanuel Wenger (Vienna, Austria), Elena Ukhanova (Moscow, Russia). An Internet Portal for Watermarks, с. 38–44. PDF
  • Наталья Нечунаева (Таллин, Эстония), Алексей Нечунаев (Берлин, Германия). Рукописи славянских миней XI–XIV вв. и принципы их классификации, с. 45–56. PDF
  • Мария Малыгина (Москва, Россия). К вопросу о ритмической организации славянских гимнографических текстов, с. 57–67. PDF
  • Магдалена Абаджиева (София, България). Книжовен език на народна основа ли е павликянската книжнина от втората половина на XVIII век?, с. 68–78. PDF
Преглед: 
  • Мая Иванова, Евелина Джевиецка (София, България). Юбилейна конференция „100 години кирилометодиевистика в България“, с. 79–93. PDF
  • Златка Тименова, Георги Христовски (Лисабон, Португалия). От мисия към месианство?, с. 94–102. PDF
  • Маргарита Младенова (София, България). Увлекателен преглед на кирило-методиевската проблематика на фона на взаимоотношенията между Византия и Рим, с. 103–110. PDF
  • Иван Илиев (Кърджали, България). Принос към проучването на среднобългарския превод на словата на книжовника авва Доротей от Газа, с. 111–116. PDF