Брой XLII (2018), 3

Статии: 
 • Татяна Лекова (Неапол, Италия). Към въпроса за преславизмите в средновековната  славянска книжнина (Още за произхода, значението и употребата на старо- българското срьдоболя), с. 3–32. PDF
 • Мария Спасова (Велико Търново, България), Цветомира Данова (София, България).  Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част втора), с. 33–70. PDF
 • Татяна Славова (София, България). Из историята на възвратно притежателното местоимение ՙсвои՚, с. 71–85. PDF
Преглед: 
 • Gergana Ganeva (Sofia, Bulgaria). A Spanish Anthology of Material on Pre-Christian  Religion of the Slavs, с. 86–89. PDF
  Fuentes para el studio de la religión eslava precristiana. Ed. y coord. J. A. Álvarez-Pedrosa Núñez. Zaragoza, Libros Pоrtico, 2017. 505 p.
 • Ива Трифонова (София, България). Нови перспективи за проучване на средновеков ните библейски и апокрифни текстове, с. 90–95. PDF
  Ф л о р е н т и н а  Б а д а л а н о в а  Г е л л е р. Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар. Москва, Университет Дмитрия Пожарского, 2017. 864 с.
 • Татьяна Борисова (Афины, Греция). Лексикографическое описание богородичных  иеронимов в древнерусской письменности, с. 96–99. PDF
  М а р г а р и т а  И.  Ч е р н ы ш е в а. Именования Богородицы в древнерусской письменности: Около 500 лексических единиц с объяснениями и комментариями. Москва, ЛЕНАНД, 2017. 328 с.
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Аспекти на старобългарската литера- тура през погледа на етнолингвиста, с. 100–104. PDF
  К а л и н а  М и ч е в а. Етнокултурната бинарност в средновековната българска литература. София, Издателски комплекс „Диомира“, 2017. 266 с.