Брой IX (1985), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Georgi Džagarov (Sofia, Bulgaria). The Source of Letters, с. 3–5. PDF

 • Константин И. Логачев (Ленинград, СССР). Вклад ученых Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета в разработку кирилло-мефодиевской проблематики, с. 6–29. PDF
 • Ангелина Минчева (София, България). Никодимово евангелие, с. 30–44. PDF
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Преводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир, с. 45–55. PDF
 • Ксения Режич (Загреб, СФРЮ). Аорист на имперфективните глаголи в хърватскоглаго-лическия лекционар, с. 56–72. PDF
 • Муминат Муталимова (Минск, СССР). Уточняющие слова в староболгарских и старобелорусских памятниках, с. 73–78. PDF
 • Красимира Костова (София, България). Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи, с. 79–90. PDF
 • Георги Минчев (София, България). Книжовен паметник и ритуален език, с. 91–102. PDF
 • Вася Иванова (София, България). Проблеми на авторството на Похвално слово за Кирил и Методий, с. 103–111. PDF
 • Йодьон Хоргоши (Ясберен, Унгария). Съдбата на праславянските носови гласни, с. 112–114. PDF
Преглед: 
 • Светлина Николова (София, България). Международна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий, с. 115–121. PDF
 • Галина Филипова (София, България). Честване на Методиевата годишнина във ФРГ, с. 122–125. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). Фундаментален труд в областта на кирилометодиевистиката, с. 126–129. PDF
  Кирило-Методиевска енциклопедия. I. А–3. С., Издателство на БАН, 1985. 740 с.
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica, 1985, с. 130–131. PDF