Брой XLI (2017), 3

Статии: 
 • Heinz Miklas (Vienna, Austria). The Graphemic Coordinates of the Old Church Slavonic-Glagolitic Horologion-Fragment from Sinai, с. 3–18. PDF
 • Мария Спасова (Велико Търново, България). Нови щрихи към текстовата история на старобългарския превод на Слово за отсичане на главата на Йоан Кръстител, с. 19–62. PDF
 • Кирил Маринов (Лодз, Полша). Жалки лисици, плашливи еленчета?! Българите планин-ци според избрани гръкоезични извори от средновизантийския период, с. 63–77. PDF
 • Вячеслав В. Литвиненко (Прага, Чехия). Рецепция антиарианской тематики Афанасия Александрийского в славянской средневековой традиции (Часть 1: Житие Антония Великого), с. 78–96. PDF
Преглед: 
 • Георги Н. Николов (София, България). Зряло изследване за антилатинската религиозна полемика през Средновековието, с. 97–106. PDF
  Рецензия за:
  Aнгел Николов. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (ХI–ХVII в.). София, Фондация „Българско историческо наследство“, 2016. VIII+353 с.+10 ил.
 • Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева (София, България). Проблемът за лексикалните моравизми в старобългарския език, с. 107–112. PDF
  Рецензия за:
  Ростислав Станков. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016. 320 с.
 • Ростислав Станков (София, Болгария). Ветхозаветная история в славянских перево-дах с греческого: первое издание второго перевода Исторической палеи, с. 113–116. PDF
  Рецензия за:
  Małgorzata Skowronek. Palaea Historica. The Second Slavic Translation. Commentary and Text. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 203 pp.