Брой XV (1991), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Красимир Станчев (София, България). Академик Петър Динеков на 80 години, с. 3–5. PDF

 • Петър Динеков (София, България). Между две култури, с. 6–12. PDF
 • Донка Петканова (София, България). За условността на понятието ‘време’ в старобългарската агиография, с. 13–18. PDF
 • Йежи Русек (Краков, Полша). Евангелските части в Триодите и най-ранните преводи на Евангелието, с. 19–24. PDF
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). За предисторията на Савина книга, с. 25–34. PDF
 • Francis J. Thomson (Antwerp, Belgium). John the Exarch's Theological Education and Proficiency in Greek as Revealed by His Abridged Translation of John of Damascus’ ‘De fide orthodoxa’, с. 35–58. PDF
 • Димитър Кенанов (Велико Търново, България). Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод, с. 59–71. PDF
 • Кирил Кабакчиев (Велико Търново, България). Средновековен художествен текст и контекст, с. 72–81. PDF
 • Юрий Бегунов (Ленинград, СССР). Григорий Цамблак и Иосиф Волоцкий, с. 82–85. PDF
 • Димо Чешмеджиев, Илиана Кръпова (Пловдив, България). Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност, с. 86–95. PDF
 • Светла Гюрова (София, България). Разказът на солунския дякон Арсений в контекста на гръцката и руската поклонническа проза през XIV–XVII век, с. 96–108. PDF
 • Емилия Гергова (София, България). Един „призрачен“ лист от Драгановия миней, с. 109–111. PDF
Преглед: 
 • Анисава Милтенова (София, България). Донка Петканова – целеустремено творческо дело в областта на старобългарската литература, с. 112–114. PDF
 • Куйо Куев, Лидия Шверчек (София, България). Проф. Йежи Русек – виден славист и българист, с. 115–116. PDF
 • Татяна Мострова (София, България). Образцово издание на „Догматиката“ на Йоан Дамаскин, с. 117–119. PDF
  E c k h a r d  W e i h e r . Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fondes et dissertationes. T. XXV. U. W. Weiher – Freiburg i. Br., 1987, Band I, S. 816.
 • Искра Христова (София, България). Нов значителен принос към Климентовата проблематика, с. 120–121. PDF
  К р а с и м и р  С т а н ч е в,  Г е о р г и  П о п о в. Климент Охридски. Живот и творчество. С., Университетско издателство „Климент Охридски“, 1988. 219 с.
 • Стоянка Бабалиевска (София, България). Международен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“, с. 122–126. PDF