Брой XIX (1995), 2

Статии: 
 • Boryana Velčeva (Sofia, Bulgaria), Ernest Scatton (Albany, USA). One for All and All Four One: Yers and Nasals in Rodopi Dialects, с. 3–8. PDF
 • Татяна Мострова (София, Бьлгария). Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от XIV–XVI век, с. 9–26. PDF
 • Cristian Voβ (Freiburg i Br., Deutschland). Die Handschrift Nr. 137 (69) der Nationalbibliothek Bukarest: eine bischer kaum bemerkte Neuübersetzung der Paränesis Ephraims des Syrers, с. 27–44. PDF
 • Христина Тончева (Пловдив, Бьлгария). За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на XIII – началото на XIV век, с. 45–56. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, Бьлгария). Представите за сричката у Константин Костенечки, с. 57–62. PDF
 • Snežka Panova (Sofia, Bulgarien). Ehrung der Heiligen Kyrill und Methodij im XVIII. Jh., с. 63–93. PDF
 • Стамен Михайлов (София, Бьлгария). Към тълкуването на бронзовата седмолъча розета от Плиска, с. 94–101. PDF
 • Николай Овчаров (София, Бьлгария). Ново тълкуване на ямболския надпис от 1356/1357 г., с. 102–106. PDF
Преглед: 
 • Ростислав Станков (София, Бьлгария). Ценный лексикографический источник, с. 107–109. PDF
  Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz maśolatú emlékeihez. Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в. Т II (К – О), Szeged, 1992. 246 с.; Т. III/1 (П – Страхъ), Szeged, 1993. 266 с.
 • Искра Христова (София, Бьлгария). Константин Костенечки в новобългарски превод, с. 110–112. PDF
  К о н с т а н т и н  К о с т е н е ч к и. Съчинения. Съставителство и превод А. Тотоманова. С., Славика, 1993. 212 с.
 • Николай Дилевски (София, Бьлгария). Ценен принос в изследването на Котленския книжовен център, с. 113–114. PDF
  Д а р и н а  К а р а д ж о в а. Котленският книжовен център през XVIII век. Пловдив, „Христо Г. Данов“, 1994. 287 с.
 • Маргарита Младенова (София, Бьлгария). Шести международен колоквиум по старобългаристика – Банкя (27.VIII. – 6.IX.1994 г.), с. 115–118. PDF