Брой XX (1996), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Jan Ragnar Hagland (Trondheim, Norway). The Christianization of Norway and possible influences from the Eastern Churches, с. 3–19. PDF
 • Валентин Вьлчанов (Трондхайм, Норвегия). Старобългарска литературна традиция в сагата за Олав Тригвасон от Од Мунк Сноресон, с. 20–29. PDF
 • Боряна Велчева (София, България). Ранният славянски превод на Житието на св. Мария Египетска в един ръкопис от XV век, с. 30–54. PDF
 • Мария Спасова (Велико Търново, България). Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий, с. 55–75. PDF
 • Екатерина Рогачевская (Москва, Россия). Цикл молитв Кирилла Туровского в южнославянских рукописях, хранящихся в Болгарии, с. 76–84. PDF
 • Евелина Минева (София, България). Непубликувани византийски стихири за св. Петка Търновска от XV в., с. 85–95. PDF
 • Елка Мирчева (София, България). Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от XVII век, с. 96–113. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Съществувала ли е палатална съгласна с в старобългарски?, с. 114–119. PDF
 • Роберто Чарамелла (Италия). Нови данни за Берлинския дамаскин, с. 120–129. PDF
Преглед: 
 • Мая Петрова (София, България). Втори международен конгрес по медиевистика, 10–13 юли 1995 г., Лийдс (Великобритания), с. 130–133. PDF
 • Васил Гюзелев (София, България). Стойностно изследване върху историята на Византия и Балканите през XIV в. , с. 134–135. PDF
  Р а д и в о е  Р а д и ћ. Време Joванa V Палеолога (13321391). Београд, 1993. 551 с.
 • Николай Дилевски (София, България). Ценно монографично проучване на творчеството на старобългарски писател, с. 136–139. PDF
  Р у м я н а  П а в л о в а. Петър Черноризец старобългарски писател от X век. – Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. С., БАН, 1994. 446 с.
 • Евлоги Данков (Велико Търново, България). Книжовната и аскетическата школа на преподобния Григорий Синаит и преподобния Теодосий Търновски в духовната култура на Югоизточна Европа, с. 140–143. PDF