Брой XXVI (2002), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Елисавета Мусакова. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван Александър, с. 3–33. PDF
  • Мая Иванова. Фотокопията и микрофилмите от преписите на Пространното житие на св. Константин-Кирил в Научния архив на БАН в София, с. 34–61. PDF
  • Мария Райкова. Към лексиката на Витошката грамотар, с. 62–69. PDF
  • Павел Георгиев. Името Карвуна и прабългарите, с. 70–82. PDF
  • Svetlana Kujumdžieva. Viewing the Earliest Old Slavic Corpus Cantilenarum, с. 83–101. PDF
  • Cyril Pavlikianov. The Athonite Monastery of Xenophontos and its Slavic Archive (An Unknown Slavic Description of the Monastery’s Land on Athos), с. 102–111. PDF
Преглед: 
  • Венета Caвoвa. Inter Angelos Daemonesque / Между ангели и демони (Международна научна конференция, Лесидрен 30 август – 1 септември 2001), с. 112–118. PDF
  • Грета Стоянова, Анета Маринова. Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в България“, Шумен, 26–27 октомври 2001 г., с. 119–120. PDF
  • Костадинка Паскалева. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова, с. 121–122. PDF