Брой XLI (2017), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Татяна Славова (София, България). За езика на Учителното евангелие на презвитер Константин (лични и нелични глаголни форми), с. 3–21. PDF
 • Уилям Р. Федер (Утрехт, Холандия). Апофтегма 1702 в славянската традиция, с. 22–33. PDF
 • Албена Стаменова (София, Болгария). Значение одного слова и текст Новгородской грамоты на бересте № 199, с. 34–45. PDF
 • Моня Камуля (София, България). Съществителни имена със суфикс -ьникъ (-еникъ) в повестта „Варлаам и Йоасаф“ по среднобългарския препис НМРМ 3/14 от втората половина на XIV в., с. 46–57. PDF
 • Светозар Ангелов (София, България). Надписът от манастира „Св. Йоан Богослов“ (Касинец) край Враца, с. 58–68. PDF
Преглед: 
 • Татяна Илиева (София, България). В търсене на същността на словото, с. 69–83. PDF
  Рецензия за:
  Искра Христова-Шомова. Бог бе слово: етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. София, 2016. 336 с.
 • Иван П. Петров (София, България). Нов поглед към историята на българския книжовен език: между инкунабулите и първите граматики, с. 84–96. PDF
  Рецензия за:
  Ivan Petrov. Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. 268 р.
 • Амбър Иванов (Гент, Белгия). Критически прочити на Станиславовия чети-миней, с. 97–100. PDF
  Рецензия за:
  Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. Доклади от международната едноименна конференция. София, 21 май 2013 г. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016. 237 с.
 • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). Палеославистические чтения в Институте сла-вяноведения Российской академии наук, с. 101–105. PDF
 • Десислава Узунова, Маргарет Димитрова (София, България). Конференция, посветена на средновековни и постсредновековни наративи за чудеса на Богородица в различни езикови и културни традиции, с. 106–112. PDF