Брой XXVIII (2004), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Димо Чешмеджиев. Кнѧжениѥ ѥмоу дасть дьржати словѣньско от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на IX в., с. 3–19. PDF
 • Павел Георгиев. Към семантиката на датировката „етх бехти“, с. 20–33. PDF
 • Лиляна Мавродинова. Бележки върху украсата на две глаголически евангелия, с. 34–44. PDF
 • Боряна Велчева. Повторение – благозвучие, ритъм (Наблюдения върху старобългарската преводна проза), с. 45–54. PDF
 • Мария Райкова. Към историята на наименованията на годината и на годишните времена, с. 55-64. PDF
 • Ирина Кузидова. Неизвестна сбирка от сентенции в български ръкопис от XV в. (Ръкопис № 1/108 ОГНБ), с. 65-79. PDF
 • Васил Гюзeлев. Четвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българолатинските отношения 1204–1207 г., с. 80-88. PDF
 • Арлета Шулц. Бележки върху флективните форми в псалтирните цитати в Пандектите на Антиох от Варшава, с. 89-97. PDF
Преглед: 
 • Нели Ганчева. Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България, с. 98–106. PDF
  Кирило-Методиевска библиография (1516–1934). Под общата редакция на Светлина Николова. С, 2003. 686 с.
 • Элина Майер. III Международный симпозиум „Великие Минеи Четьи митрополита Макария“, с. 107–113. PDF
 • Иван Петров. Научная встреча в Лодзи о риторическо-проповеднической прозе в южнославянских странах, с. 114–118. PDF