Брой XXX (2006), 4

Статии: 
 • Ralph Cleminson (Portsmouth, Great Britain).  Fragments of a Serbian Apostolos in Budapest and Their Significance for Textual Criticism, с. 3–34. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия требник (По повод на ръкопис 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" в София), с. 35–53. PDF
 • Павел Георгиев (Шумен, България). Стохълмието и неговите центрове, с. 54–68. PDF
Преглед: 
 • Диляна Радославова (София, България). Елена Коцева на седемдесет години, с. 69–77. PDF
 • Светлина Николова, Веселка Желязкова (София, България). Нов чуждестранен член на Българската академия на науките, с. 78–82. PDF
 • Явор Милтенов (София, България). Нови приноси в проучването на Макариевите чети-минеи и на поместените в тях славянски преводни и оригинални текстове от IX–XVI в., с. 83–88. PDF
  Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 2. Herausgeben von Elina Maier und Eckhard Weiher (=Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 49). Freiburg im Breisgau, Weiher Veriag, 2006. 449 S.
 • Съдържание на годишнини XXI–XXX (1997–2006) на списание Palaeobulgarica / Старобългаристика, с. 89–105. PDF
 • Показалец на имената на авторите, с. 106–108. PDF
 • Годишно съдържание нa списание Palaeobulgarica, 2006, с. 109–112. PDF