Old Church Slavonic as a Key Factor to the Diachronic Typology of the Slavic Languages

Резюме: 

Най-близкият до праславянския език (по-точно до по-късния период на праславянския) от всички славянски езици с писмени паметници е старобългарският език. Ето защо неговото значение за диахронните типологически изследвания не може да се отрече. В настоящото предварително проучване са представени различните налични типологии на славянските езици, като се взема предвид този най-ранен литературен език на славяните. Типологията на славянските езици често се разглежда в различни публикации от края на XIX в. В предложената статия авторът разглежда някои от най-значимите опити, насочени към фонологичните, морфологичните и синтактичните нива на това типологично изследване. Изглежда, че фонологичната класификация, разработена за първи път от Бодуен де Куртене, е останала надеждна и до днес. В морфологията обаче единственият метод за категоризация като че ли е идентифицирането на определени граматични маркери. Синтактичната типология все още е млада област на лингвистиката, но въпреки това в нея има и обещаващи начинания. Забележително е, че типологичните находки за отделните славянски езици до голяма степен съвпадат с резултатите от ареалните изследвания.

Габор Л. Балаж (Сегед, Унгария)
Литература: 

Б а л а ж, Г. Л. Распространение окончания -овъ в свете данных славянских диалектов. – Slavica, 41 (2012), p. 31–43.

Б а л а ж, Г. Л. Типологически стереотипи относно статуса на българския език. – В: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 3: Съвместно издание на статии на преподавателите по хуманитарни науки към Сегедския и Шуменския университети / A Szegedi és Sumeni Egyetem bölcsészoktatóinak közös kiadványa. Szeged–Sumen, 2014, с. 165–174.

Б а л а ж, Г. Л. Към историята на флексиите за творителен падеж множествено число в славянските езици. – В: Българистични четения – Сегед 2015. Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 11–12 юни 2015 г. Szeged, 2016, с. 7–17.

Б о г о р о д и ц к i й, В. А. Краткiй очеркъ сравнительной грамматики арiо-европейскихъ языковъ. 2. изд., исправленное и значительно дополненное. Казань, 1917.

Б о д у э н  д е  К у р т е н э, И. А. Подробная программа лекций в 1877–1878 уч. году. – Известия и ученые записки имп. Казанского университета. Разд. „Известия“. Казань, 1881, с. 144–145.

Г е р д ж и к о в, Г. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. – Съпоставително езикознание, 5 (1983), с. 46–55.

Г е р д ж и к о в, Г. Развитие болгарского языка к аналитизму в историко-типологическом освещении. – В: Славянска филология Т. 22. Доклади на XII международен конгрес на славистите – Краков, 1998. София, 1998, с. 63–71.

Г у х м а н, М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. Москва, 1981.

Д у р и д а н о в, И. Пътят на българския език от синтетизъм към аналитизъм. – В: Христоматия по история на българския език. София, 1983, с. 259–272.

Д ь ё р ф и, Б. Обзор новейших исследований по формальному описанию грамматических явлений славянских языков. – Slavica, 42 (2013), s. 211–221.

И в а н о в, В. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ и типология славянских языков. – В: И. А. Бодуэн де Куртенэ (к 30-летию со дня смерти) [1845–1929 гг.] (отв. ред. С. Б. Бернштейн). Москва, 1960, с. 37–43.

Л и н д с т е т, Й. Един цялостен подход към аналитизма на българския език. – В: Българистични изследвания. Първи българо-скандинавски симпозиум, 24–30 септември 1979 г. София, 1981, с. 12–19.

М и р ч е в, К. Историческа граматика на българския език. 3. изд. София, 1978.

С о к о л о в а, А. Ю. Диахроническая типологическая константа аналитичности. – В: Культура и цивилизация, 7 (2017), № 5А, с. 238–245.

Х а р а л а м п и е в, И. Историческа граматика на българския език. Велико Търново, 2001.

 

B a l á z s, G. L. Manifestations of naturalness principles in Slavic historical morphology (= Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis, Vol. VI). Debrecen, 2013.

B r e u, W. Die Entwicklungstypen der Flexionsformen des Genitivs im Plural der slavischen Sprachen. – In: Studia indogermanica et slavica. Festgabe für Werner Thomas zum 65. Geburtstag. München, 1988, p. 237–253.

C o w g i l l, W. A Search for Universals in Indo-European Diachronic Morphology. – In: Greenberg, J. H. (ed.). Universals of Language. Second Edition. Cambridge, MA, 1966, p. 114–141.

d e  B r a y, R. G. A. Guide to the South Slavonic Languages (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded. Part 1). Columbus, 1980.

d e  B r a y, R. G. A. Guide to the West Slavonic Languages (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded. Part 2). Columbus, 1980.

d e  B r a y, R. G. A. Guide to the East Slavonic Languages (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded. Part 3). Columbus, 1980.

D i e l s, P. Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.

G r e e n b e r g, J. H. A quantitative approach to the morphological typology of language. – International Journal of American Linguistics, 26 (1954), № 3, p. 178–194.

H. T ó t h, I. Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged–Szombathely, 2004.

H a s p e l m a t h, M. The European linguistic area: Standard Average European. – In: Language Typology and Language Universals. Eds. M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W. Raible. Vol. 2. Berlin–New York, 2001, p. 1492–1510.

J a k o b s o n, R. Slavic Languages. A Condensed Survey. New York, 1955.

J a n d a, L. A. Back from the brink: [a study of how relic forms in languages serve as source material for analogical extension]. München–Newcastle, 1996.

J o h n s o n, D. J. L. The Genesis of the Serbo-Croatian Genitive Plural in -ā. – The Slavonic and East European Review, 50 (1972), № 120, p. 333–358.

L u n t, H. G. Old Church Slavonic grammar. Sixth edition, completely revised. The Hague–Paris, 1974.

M a y o, P. Belorussian. – In: B. Comrie, G.G. Corbett (eds.). The Slavonic Languages. London–New York, 1993, p. 887–946.

P o l a ń s k i, K. Polabian. – In B. Comrie, G.G. Corbett (eds.). The Slavonic Languages. London–New York, 1993, p. 795–824.

S h e v e l o v, G. A Prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964.

S h o r t, D. Czech. – In: B. Comrie, G.G. Corbett (eds.). The Slavonic Languages. London–New York, 1993, p. 455–532.

S t a n k i e w i c z, E. Towards a phonemic typology of the Slavic languages. American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists, Moscow, September 1958. ‘s-Gravenhage, 1958, p. 301–319

T o m m o l a, H. On Slavic and Finno-Ugric vs. Standard Average European. – In: P. Kosta, L. Schürcks (eds.). Formalization of Grammar in Slavic Languages. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2011, p. 365–390.