Брой XXXIII (2009), 1

Статии: 
 • Татяна Славова (София, България). Неизвестен старобългарски сан, с. 3–15. PDF
 • Игорь Семенов (Махачкала, Россия). К политической, социальной и этнической семантике термина унногундур, с. 16–25. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). За един hapax legomenon в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел и за словообразувателното значение на u-основата в праславянски и старобългарски език, с. 26–32. PDF
 • Андрей Бобев (София, България). Перикопата от глава седма на Книга на пророк Даниил в традицията на Славянския паримейник, с. 33–41. PDF
 • Гергана Ганева (София, България). За някои случаи на словообразувателна синонимия в историята на глаголната суфиксация, с. 42–52. PDF
 • Ольга Младенова (Калгари, Канада). Соображения о композиции текста и о ее маркировке, с. 53–62. PDF
 • Камелия Атанасова (София, България). История на паметната плоча от с. Керека, посветена на 1000-годишнината от смъртта на св. Методий, с. 63–67. PDF
Преглед: 
 • Искра Христова-Шомова (София, България). Медиевистът в зряла възраст – Красимир Станчев на 60 години, c. 68–77. PDF
 • Стефано Паренти (Рим, Италия). Книга за книгите, c. 78–84. PDF
 • Ваня Мичева (София, България). Модерно и компетентно за българския исторически синтаксис, c. 85–91. PDF
 • Олга Пърличева (София, България). Европейските измерения на Кирило-Методиевото наследство, c. 92–98. PDF
 • Уилям Федер (Дирфийлд, Илинойс, САЩ). Превод и традиция в православното славянство, c. 99–102. PDF