Брой XXXIV (2010), 4

Статии: 
  • Десислава Найденова (София, България). Проучвания по кирилометодиевистика в Българската академия на науките до 1945 г., с. 3–17. PDF
  • Георги Минчев (Лодз, Полша). Един богомилски текст? Слово на св. Иоан Златоуст за това, как Михаил победи Сатанаил, с. 18–46. PDF
  • Марина Чистякова (Вильнюс, Литва). Поучение на предпразднство Сретения Господня (по прологам Библиотеки им. Врублевских АН Литвы, Ф. 19, No 95, 97) в контексте литературного наследия Климента Охридского, с. 47–55. PDF
  • Димо Чешмеджиев (Пловдив, България). За буквалното тълкуване на една библейска алюзия в Пространното житие на Константин-Кирил Философ, или за това дали Кирил и Методий са били (пра)българи, с. 56–89. PDF
Преглед: 
  • Веселка Желязкова (София, България). Издание и изследване на ценен среднобългарски ръкопис – Кързъновото евангелие, с. 90–96. PDF
  • Георги Николов (София, България). Филологически принос за проучването на институционалното развитие в ранносредновековното Българско ханство-царство, с. 97–101. PDF
  • Светлина Николова (София, България). Международен научен симпозиум „1100 години от успението на св. Наум Охридски“ (3–5 октомври 2010, Охрид), с. 102–108. PDF
  • Татяна Илиева (София, България). Международен симпозиум „Свети Наум – дело, съратници и последователи“ (29–30 октомври 2010, Шумен), с. 109–117. PDF