Брой XL (2016), 4

Статии: 
 • Мая Петрова-Танева (София, България). Житието на св. императрица Теофана в балканските кирилски ръкописи: aрхеографски бележки за запазените славянски преписи, c. 3–26. PDF
 • Малгожата Сковронeк (Лодзь, Польша). Замечания о наименовании малоазиатских богомилов в византийских и славянских источниках, c. 27–40. PDF
 • Христо Андреев (София, България). Евхаристийният код на църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1294/1295 г.), c. 41–84. PDF
 • Марко Скарпа (Венеция, Италия). Синодальная рукопись в руках Ивана Грозного, c.85–94. PDF
Преглед: 
 • Жанна Л. Левшина (Санкт-Петербург, Россия). К 65-летию Анатолия Аркадьевича Турилова, c. 95–101. PDF
 • Катя Михайлова (София, България). Многоаспектно изследване на култа към светци безсребърници в България, c. 102–106. PDF
  Рецензия за:
  Яна Гергова. Култът към светци безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуални практики. София, ИК „Гутенберг", 2015. 336 с. + 107 цв. ил.
 • Съдържание на годишнини XXXI–XL (2007–2017) на списание Palaeobulgarica / Старобългаристика, c. 107–122.
 • Показалец на имената на авторите, c. 123–128.