Брой XLI (2017), 4

Статии: 
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Бележки върху славянския превод на Паноплия Догматика в BAR Ms. Slav. 296 и неговия преводач, с. 3–26. PDF
 • Вячеслав В. Литвиненко (Прага, Чехия). Рецепция антиарианской тематики Афанасия Александрийского в славянской средневековой традиции (Часть 2: Слова против ариан), с. 27–54. PDF
 • Елка Мирчева (София, България). За старобългарските минейни сборници и техния лексикален състав, с. 55–65. PDF
 • Ангел Николов, (София, България), Горан Стефанов (Малко Търново, България). Ръкописи и старопечатни книги от библиотеката на архимандрит Рафаил (Вълчанов) в храма „Св. Възнесение Господне“, с. Варовник, с. 66–74. PDF
Преглед: 
 • Камен Димитров (Велико Търново, България). Проф. д-р Мария Спасова на 70 години, с. 75– 85. PDF
 • Искра Христова-Шомова (София, България). Изследване върху лексиката и словообразуването в България през ХIV в., с. 86–92. PDF
  Татяна Мострова. Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието (Кирило-Методиевите традиции в паметници от XIV в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 24). София, 2015. 272 с.
 • Георги Н. Николов (София, България). Българо-сръбски научен сборник, с. 93–100. PDF
  Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен (= Studia Balcanica, 32). Съст. и ред. Л. Симеонова, Л. Тасева. София, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, Издателска къща „Тендрил“, 2017. 326 с.