Old Bulgarian and Old Russian Extratexts in the Sermons of Gregory the Theologian of the 11th Century

Summary: 

The oldest Slavic copy of the Sermons by Gregory the Theologian – an extensive Old Russian (Old East Slavonic) manuscript of the 11th century (Q) – has great scientific value not only because it preserves the Old Bulgarian translation of one of the most important works of early Byzantine homiletics, but also due to the numerous marginalia that are presented on more than 60 pages of the codex. These marginalia are far from homogeneous in their origin. The oldest layer of additions to the text is represented by the Byzantine scholia, which were obviously present in the Old Bulgarian translation of the Sermons and were reproduced from manuscript to manuscript up to Q, where they were copied by the scribe from his antigraph along with the main text of the Sermons. During the existence of the monument on the Bulgarian territory, scribes, interpreting incomprehensible Byzantine realities and difficult or unsuccessful expressions of the translation, supplied the text with new comments, not only translated (drawn from parallel translations of the same passages), but also original ones, which are the product of their own reflection. In turn, the East Slavonic editor, who checked Q not only with its Cyrillic antigraph, but also with a Glagolitic manuscript containing these glosses, transferred them to the margins of our codex; frequent South Slavonic linguistic and orthographic peculiarities serve as a sign of their Bulgarian origin, and the examples of living Old Russian pronunciation are a sign of the “Russification”. Finally, the East Slavonic editor himself responded directly to the manuscript Q, and his responses are both of an aesthetic and a linguistic nature: remarks about the appearance of the rewritten text, about incorrect word separation and word hyphenation, the interpretations of unclear and ambivalent expressions. The significant proximity of the Old Bulgarian and Old Russian languages of the 11th century in some cases causes the uncertainty of the linguistic characteristics of the attributions. In general, there is no doubt that the marginalia of Q, reflecting the original work of the Old Bulgarian and Old Russian scribes, are an important source on Bulgarian and East Slavonic language history.

Vadim B. Krysko (Moscow, Russia)
vbkrysko@rambler.ru

References: 

Balgarski etimologichen rechnik. T. 2. 2. izd. Red. V. I. Georgiev. Sofia, 2012.

B r u n i, A. M. Theologos. Drevneslavianskie kodeksy Slov Grigoriia Nazianzina i ikh vizantiĭskie prototipy. Moskva–Sankt-Peterburg, 2004.

B r u n i, A. M. Vizantiĭskaia traditsiia i staroslavianskiĭ perevod Slov Grigoriia Nazianzina. T. 1. Moskva, 2010.

B r u n i, A. M. Drevneĭshaia slavianskaia traditsiia Slova XVI Grigoriia Bogoslova: staroslavianskie versii i problemy ikh izucheniia. – Palaeobulgarica, 44 (2020), № 1, s. 28–52.

B u d i l o v i c h, A. Issledovanie iazyka drevneslavianskogo perevoda XIII slov Grigoriia Bogoslova po rukopisi Imperatorskoĭ Publichnoĭ biblioteki XI veka. Sankt-Peterburg, 1871.

B u d i l o v i c h, A. XIII slov Grigoriia Bogoslova v drevneslavianskom perevode po rukopisi Imperatorskoĭ Publichnoĭ biblioteki. Sankt-Peterburg, 1875.

B u s l a e v, F. I. Istoricheskaia khristomatiia tserkovnoslavianskogo i drevnerusskogo iazykov. Moskva, 1861.

Diels, P. Altkirchenslavische Grammatik. 1. Teil. Heidelberg, 1932.

Grigoriia Bogoslova 16 slov s tolkovaniiami Nikity Irakliĭskogo, rukopis′ k. XIV v., GIM, Sin. 954, 213 l. (po fotokopii).

G r i n c h e n k o, B. D. Slovar′ ukrainskogo iazyka. T. 1–4. Kiev, 1907–1909.

G a l a b o v, Iv. Izbrani trudove po ezikoznanie. Sofia, 1986.

E s e l e v i c h, I. E. Iz paleograficheskikh nabliudeniĭ nad zapisiami i pripiskami na drevnerusskikh pergamentnykh rukopisiakh. – Uchenye zapiski Gor′kovskogo gosudarstvennogo universiteta, 68 (1964), s. 231–251.

Etimologicheskiĭ slovar′ slavianskikh iazykov: Praslavianskiĭ leksicheskiĭ fond. Vyp. 1–42–. Moskva, 1974–2021–.

H a r a l a m p i e v, I. Istoricheska gramatika na balgarskia ezik. V. Tarnovo, 2001.

Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts. Besorgt v. D. Stern. T. 1–3. Paderborn etc., 2008.

Izbornik 1076 goda. 2-e izd. Izd. podg. M. S. Mushinskaia, E. A. Mishina, V. S. Golyshenko. T. 1, 2. Moskva, 2009.

K o t s e v a, E. Nay-ranniyat kirilski prepis ot slova na Grigoriy Bogoslov. – V: Balgarsko srednovekovie: Balgaro-savetski sbornik v chest na 70-godishninata na prof. Iv. Duychev. Sofia, 1980, s. 240–252.

K r y s′ k o, V. B. Zametki o leksike Il′inoĭ knigi. – V: Il′ina kniga (XI v.): Issledovaniia. Ukazateli. Moskva, 2015, s. 38–48.

K r y s’ k o, V. B. Ispravlьshe pochitaite: Zametki o kommentariiakh pistsov, redaktorov i chitateleĭ na stranitsakh drevnerusskikh rukopiseĭ. – V: Drevneĭshie gosudarstva Vostochnoĭ Evropy. Moskva, 2024 (v pechati).

K r y s′ k o, V. B.,  V. K h o k. Muchenie Iriny. Vizantiĭskoe zhitie v staroslavianskom perevode: Izdanie. Issledovanie. Ukazateli. Moskva–Sankt-Peterburg, 2021.

L i u s e n, I. Grechesko-staroslavianskiĭ konkordans k drevneĭshim spiskam slavianskogo perevoda evangeliĭ (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995.

Lunt, H. On the Izbornik of 1076. – In: Studies in Slavic linguistics and poetics in honor of Boris O. Unbegaun. New York – London, 1968, p. 69–77.

Miklosich, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

M o l d o v a n, A. M. „Slovo na pobienie poleĭ gradom“ v nachal′noĭ istorii slavianskogo sbornika 16 Slov Grigoriia Bogoslova. – V: Sv. Kliment Ohridski v kulturata na Evropa. Sofia, 2018, s. 624–642.

Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Acc. J.-P. Migne. T. 35, 36. Paris, 1857.

P e t r o v a, L. Ia. K voprosu o drevneslavianskom perevode Slov Grigoriia Bogoslova. – Sovetskoe slavianovedenie, 1991, № 4, s. 70–75.

P i c h k h a d z e, A. A. O iazykovykh osobennostiakh slavianskikh sluzhebnykh mineĭ. – In: Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina: Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. München–Berlin, 2009, p. 297–308.

P u z i n a, M. A.,  V. B. K r y s′ k o. Slavianskiĭ Mineĭnyĭ stikhirar′ (po rukopisiam XII–XIII vv.). T. 2. Ukazateli. Moskva, 2023.

Rechnik na grchko-tsrkovnoslovenski leksichki paraleli. Red. M. Argirovski, sorabot. N. Andrijevska, A. Ǵurkova. Skopje, 2003.

Schaeken, J. Die Kiever Blätter. Amsterdam, 1987.

S e l i s h c h e v, A. M. Staroslavianskiĭ iazyk. Ch. 1. Vvedenie. Fonetika. Moskva, 1951.

Sinaĭskaia psaltyr′. Glagolicheskiĭ pamiatnik XI veka. Prigotovil k pechati S. Sever′ianov. Graz, 1954.

S l a v o v a, T. Starobalgarskiyat ezik prez prizmata na pametnitsite izvan kanona. – V: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Novi izvori, interpretatsii i podkhodi v medievistikata. Sofia, 2016, s. 211–224.

S l a v o v a, T. Ruskite prepisvachi na starobalgarskia prevod na Slovata protiv arianite ot Atanasiy Aleksandriyski. – Palaeobulgarica, 47 (2023), № 3, s. 43–56.

Slovar′ drevnerusskogo iazyka (XI–XIV vv.). T. I–XIII–. Moskva, 1988–2023–.

Slovar′ russkogo iazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–31–. Moskva, 1975–2019–.

Slovar′ russkogo iazyka XI–XVII vv. Dopolneniia i ispravleniia. Tetrad′ 1: A–B. Moskva, 2006.

Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha, 1958–1997.

S o b o l e v s k i ĭ, A. I. Lektsii po istorii russkogo iazyka. Moskva, 1907.

S p a s o v a, M. 16 Slova na sv. Grigoriĭ Bogoslov (fototipno izdanie na rakopis NBKM 674). Izd. podgotvi M. Spasova. Sofia, 2014.

S r e z n e v s k i ĭ, I. I. Slovar′ drevnerusskogo iazyka. Reprint. izd. T. 1–3. Moskva, 1989.

S t o l i a r o v a, L.V. Drevnerusskie nadpisi XI–XIV vekov na pergamennykh kodeksakh. Moskva, 1998.

Svodnyĭ katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig, khraniashchikhsia v SSSR: XI–XIII vv. Moskva, 1984.

Svodnyĭ katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig, khraniashchikhsia v Rossii, stranakh SNG i Baltii: XIV vek. Vol. 1. Moskva, 2002.

Τ a s e v a, L. Hronotopat na starobalgarskite kompozite s in- ‘edin’. – Palaeobulgarica, 46 (2022), № 1, s. 51–80.

Trubetzkoy, N. Die altkirchenslavische Vertretung der urslav. *tj, *dj. – Zeitschrift für slavische Philologie, 13 (1936), № 1/2, p. 88–97.

U s p e n s k i ĭ, B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI–XVII vv.). 3-e izd. Moskva, 2002.

 

V a i l l a n t, A. Rukovodstvo po staroslavianskomu iazyku. Moskva, 1952.

V a r b o t, Zh. Zh. K rekonstruktsii i etimologii nekotorykh praslavianskikh glagol’nykh osnov i otglagol’nykh imen. 2. – V: Etimologiia, 1972. Moskva, 1974, s. 42–59.

V a s i l′ e v, L. L. Dva iavleniia dr. ts.-slav. pamiatnikov v osveshchenii drevnerusskikh tekstov. 1. O suffikse -′n- v prichastiiakh stradatel′nogo zaloga proshedshego vremeni. – Russkiĭ filologicheskiĭ vestnik, 70 (1913), № 4, s. 373–376.

V a s m e r, M. Etimologicheskiĭ slovar′ russkogo iazyka. T. 1–4. Moskva, 1986–1987.

V e l c h e v a, B. Praslavianski i starobalgarski fonologicheski izmenenia. Sofia, 1980.

V e l c h e v a, B. Starobalgarski „sht“, „zhd“ i bukvata „sht“ v glagolitsata. – Palaeobulgarica, 12 (1988), № 1, s. 29–37.

V o s t o k o v, A. Kh. Slovar′ tserkovnoslavianskogo iazyka. T. 1–2. Sankt-Peterburg, 1858–1861.

V o s t o k o v, A. Kh. Grammatika tserkovnoslovenskogo iazyka, izlozhennaia po drevneĭshim onogo pis′mennym pamiatnikam. Sankt-Petersburg, 1863.

Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember slavisch – griechisch – deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch – slavisch. Bearb. v. D. Christians. Wiesbaden, 2001.

Z a l i z n i a k, A. A. Drevnenovgorodskiĭ dialekt. Moskva, 2004.