On the Prologue Lives of Constantine-Cyril and Methodius

Summary: 

The article focuses on three prologue texts dedicated to the Slavic first teachers Constantine-Cyril the Philosopher and Methodius. The earliest of them is the Prologue Life of the Two Brothers, which probably arose in the 10th century and is preserved in three complete texts, the last of which was discovered and published by prof. Rumyana Pavlova. The contribution of R. Pavlova to the correct interpretation of a basic passage of the work is highlighted. The second part of the study provides information about new copies of the Prologue Lives of the two brothers, which became known thanks to digitized manuscripts and library inventories on the website of the Russian State Library.

Boyka Mircheva (Sofia, Bulgaria)
mircheva.boyka@gmail.com

References: 

A n g e l o v, B. St. Slavyanski izvori za Kiril i Metodiy. – V: Izvestia na Narodnata biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ za 1956 g. Sofia, 1958, s. 179–214.

A n i s i m o v a, T. V. Katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig iz sobraniia E. E. Egorova. Tom 1: №№ 1–100. Moskva, 2017.

A n i s s i m o v a, T. V. Katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig iz sobraniia E. E. Egorova. Tom 2: №№ 101–200. Moskva, 2017.

B a b a l i e v s k a, St. Prolozhno zhitie na Kiril i Metodiy. – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 3. Sofia, 2003, s. 352–354.

Balgarska rakopisna kniga X–XVIII v. Katalog na izlozhba. Gl. urednik K. Kalaydzhieva. Nauchni rakovoditeli i komisari B. Raykov, A. Dzhurova. Sofia, 1976.

B i l’ b a s o v, V. A. Kirill i Mefodiĭ. Ch. 2. Sankt-Peterburg, 1871.

B o g d a n o v i ć, D. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI–XVII veka). Beograd, 1982.

C h i s t i a k o v a, M. Rukopisnye prologi L’vovskoĭ Natsional’noĭ nauchnoĭ biblioteki Ukrainy imeni V. Stefanika. – V: Zapysky L’viv’skoї natsional’noї naukovoї biblioteky Ukraїny imeni V. Stefanyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 3 (19) (2011), s. 342–361.

D o b r o v s k ý, J. Mährische Legende von Cyrill und Method. Prag, 1826.

I o s i f, arhim. Opis’ rukopiseĭ, perenesennykh iz biblioteki Iosifova monastyria v biblioteku Moskovskoĭ Dukhovnoĭ akademii. Moskva, 1882.

I v a n o v, Y. Balgarski starini iz Makedonia. Sofia, 1931 (fototip. izd. Sofia, 1970).

I v a n o v a, Kl. Prolozhno zhitie na Konstantin-Kiril i Metodiy. – V: Stara balgarska literatura. T. 4. Zhitiepisni tvorbi. Sofia, 1986.

I v a n o v a, Kl. Po sledite na edin nedostignal do nas tekst na Metodievoto prolozhno zhitie. – Kirilo-Metodievski studii, 4 (1987), s. 69–75.

I v a n o v a, Kl. Uspenie Metodievo. – Palaeobulgarica, 23 (1999), № 4, s. 7–24.

K a l a ĭ d o v i c h, K. Ioann Eksarkh Bolgarskiĭ. Issledovanie, ob’’iasniaiushchee istoriiu slavianskogo iazyka i literatury IX i X stoletiĭ. Moskva, 1824.

K o l’ b u k h, M. M. Istoriia formuvannia zbirky kyrylychnykh rukopysnykh knyg viddilu rukopysiv L’viv’skoї naukovoї biblioteky im. V. Stefanyka. – Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukraїny, 10 (2005), s. 263–276.

L a m a n s k i ĭ, V. I. O nekotorykh slavianskikh rukopisiakh v Belgrade, Zagrebe i Vene, s filologicheskimi i istoricheskimi primechaniiami (Prilozhenie k VI-mu tomu Zapisok Imperatorskoĭ Akademii nauk. № 1). Sankt-Peterburg, 1864.

L a v r o v, P. A. Materialy po istorii vozniknoveniia drevneĭsheĭ slavianskoĭ pis’mennosti. Leningrad, 1930.

M i r c h e v a, B. Opis na prepisite na slavyanskite izvori za Kiril i Metodiy i tehnite uchenici (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 23. Kirilo-Metodievski izvori. T. 2). Sofia, 2014.

M i r c h e v a, B. Slavyanskite izvori za Kiril i Metodiy i tehnite ucchenici – hronologia, vrazki, zavisimosti. – V: Sv. Kliment Ohridski v kulturata na Evropa.  Sofia, 2018, s. 313–332.

M i r c h e v a, B. Slavyanski kirilo-metodievski izvori. KMNC, Sofia, 2021. https://cyrmet-sl.kmnc.bg/index.html.

M i r c h e v a, B. Oshte edin moldovski prepis na Prolozhnoto zhitie na Metodiy. – V: A na zhenata byaha dadeni krila. Sbornik v chest na profesor Svetlina Nikolova / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova (= Palaeobulgarica, Spetsialno izdanie, 46 (2022), № 4). Sofia, 2022, s. 227–239.

N i k o l o v a, Sv. K istorii teksta Prolozhnogo zhitiia Mefodiia. – In: Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Neuried, 1988, S. 473–484.

N i k o l o v a, Sv. Razprostranenie na Prolozhnoto zhitie na sv. Metodiy v Rusia. – V: 1100 godini ot blazhenata konchina na sv. Metodiy. T. 2. Sofia, 1989, s. 98–107.

Opisanie rukopiseĭ sobraniιa Sinodal’noĭ biblioteki. F. 272. XV–XІX vv. Rukopisi obrabotali L. V. Tiganova, Iu. A. Nevolin. Moskva, 1966. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.272%20Собрание%20рукописных%20книг%20Синодальной%20библиотеки/272.pdf

Opis’ fonda 310 V. M. Undol’skogo. T. 3. Moskva, 1975. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.310%20Собрание%20рукописных%20книг%20В.%20М.%20Ундольского/310.pdf (в момента библиотечният опис не е наличен на сайта на РГБ)

P a v l o v a, R. Neizvesten prepis na Prolozhnoto zhitie na svetite bratya Kiril i Metodiy. – Balgarski ezik, 3 (2005), s. 12–16.

P a v l o v a, R.,  V. Z h e l y a z k o v a. Stanislavov (Lesnovski) prolog ot 1330 g. Veliko Tarnovo, 1999.

P e r w o l f, J. Prámeny dejin ceských. Díl I. Zivoty svatých. Svazek 1 (= Fontes Rerum Bochemicarum. T. I. Vitae sanctorum. Fasc. 1). Praha, 1873.

P o n t i r o l i, A. O trekh prolozhnikh zhitiiakh sv. Kirilla – povestvovatel’nye motivy i rukopisnaia tradiciia. – Palaeobulgarica, 46 (2022), № 2, s. 69–96.

P o p r u z h e n k o, M.,  St. R o m a n s k i. Bibliografski pregled na slavyanskite kirilski iztochnitsi za zhivota i deloto na Kiril i Metodiy. Sofia, 1935.

Š a f a r i k, J. Žitie svetog Metodija, prvog arhiepiskopa moravskog, ravnoapostolnog učitelja i prosvetitelja slovena. – Glasnik Društva srpske slovesnosti, 16, (1863), s. 31–41.

Sobranie Olonetskoĭ seminarii. F. 212 (XV–XIX vv.). Opis’. Sostavlena G. I, Dovgallo, O. A. Khamitsaevoĭ i (khudozhestvennye ukrasheniia) Iu. A. Nevolinym. Moskva, 1970. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.212%20Собрание%20рукописных%20книг%20Олонецкой%20Духовной%20семинарии/212.pdf

S r e z n e v s k i ĭ, I. I. Svedeniia i zametki o maloizvestnykh i neizvestnykh pamiatnikakh (Prilozhenie k XI-mu tomu Zapisok Imperatorskoĭ Akademii nauk, № 2). Sankt-Peterburg, 1867.

S t o j a n o v i ć, Lj. Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga. Zbirka srpske Kraljevske Akademije. Beograd, 1901.

T i g a n o v a, L. V. Opis’ sobraniia rukopisnykh knig G. M. Prianishnikova. Fond 242. Moskva, 1963. https://img.lib-fond.ru/РГБ/ф.242%20Собрание%20рукописных%20книг%20Г.%20М.%20Прянишникова/242.pdf

U n d o l’ s k i ĭ, V. M. Slaviano-russkie rukopisi V. M. Undol’skogo, opisannye samim sostavitelem i byvshim vladel’tsem sobrania, s № 1-go po 579-ĭ. S prilozheniem ocherka sobrania rukopiseĭ V. M. Undol’skogo v polnom sostave (sostavleno A. E. Viktorovym). Moskva, 1870. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA

F. 98. E. E. Egorov. Opis’ sobrania. T. 1. Ch. 1. № № 1–50. ХІV–ХІХ vv. Moskva, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

F. 98. E. E. Egorov. Opis’ sobraniia. T. 1. Ch. 2. № № 51–100. ХІV–ХІХ vv. Moskva, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

F. 98. E. E. Egorov. Opis’ sobrania. T. 2. № № 101–200. ХІV–ХІХ vv. Moskva, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

F. 98. E. E. Egorov. Opis’ sobrania. T. 3. № № 201–300. ХІV–ХІХ vv. Moskva, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

V i k t o r o v, A. E. Katalog slaviano-russkikh rukopiseĭ, priobretennykh Moskovskim Publichnym i Rumiantsevskim muzeiami v 1868 g. posle D. V. Piskareva. Moskva, 1871.

V o s t o k o v, A. Kh. Opisanie russkikh i slavianskikh rukopiseĭ Rumiantsevskogo muzeuma. Sankt-Peterburg, 1842.