За проложните жития на Константин-Кирил и Методий

Резюме: 

В статията се обръща внимание на три проложни текста, посветени на славянските първоучители Константин-Кирил Философ и Методий. Най-ранното от тях е Общото проложно житие на двамата братя, възникнало вероятно още в Х в. и запазено в три пълни текста, последният от които е открит и отпечатан от проф. Румяна Павлова. Подчертава се приносът на Р. Павлова за правилното тълкуване на основен пасаж от произведението. Във втората част на изследването се дават сведения за нови преписи на Проложните жития на двамата братя, станали известни благодарение на дигитализираните материали – ръкописи и библиотечни описи – на сайта на Руската държавна библиотека.

Бойка Мирчева (София, България)
mircheva.boyka@gmail.com

Литература: 

А н г е л о в, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. – В: Известия на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за 1956 г. София, 1958, с. 179–214.

А н и с и м о в а, Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Том 1: №№ 1–100. Москва, 2017.

А н и с и м о в а, Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Том 2: №№ 101–200. Москва, 2019.

Б а б а л и е в с к а, Ст. Проложно житие на Кирил и Методий. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, с. 352–354.

Б и л ь б а с о в, В. А. Кирилл и Мефодий. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1871.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (XI–XVII века). Београд, 1982.

Българска ръкописна книга XXVIII в. Каталог на изложба. Гл. уредник К. Калайджиева. Научни ръководители и комисари Б. Райков, А. Джурова. София, 1976.

В и к т о р о в, А. Е. Каталог славяно-русских рукописей, приобретенных Московским Публичным и Румянцевским музеями в 1868 г. после Д. В. Пискарева. Москва, 1871.

В о с т о к о в, А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. Санкт-Петербург, 1842.

И в а н о в, Й. Български старини из Македония. София, 1931 (фототип. изд. София, 1970).

И в а н о в а, Кл. Проложно житие на Константин-Кирил и Методий. – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986.

И в а н о в а, Кл. По следите на един недостигнал до нас текст на Методиевото проложно житие. – Кирило-Методиевски студии, 4 (1987), с. 69–75.

И в а н о в а, Кл. Успение Методиево. – Palaeobulgarica, 23 (1999), № 4, с. 7–24.

И о с и ф, архим. Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку Московской Духовной академии. Москва, 1882.

К а л а й д о в и ч, К. Иоанн Эксарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы IX и X столетий. Москва, 1824.

К о л ь б у х, М. М. Iсторiя формування збiрки кириличних рукописних книг вiддiлу рукописiв Львiвьскої наукової бiблiотеки iм. В. Стефаника. – Рукописна та книжкова спадщина України, 10 (2005), с. 263–276.

Л а в р о в, П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград, 1930.

Л а м а н с к и й, В. И. О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене, с филологическими и историческими примечаниями (Приложение к VI-му тому Записок Императорской Академии наук. № 1). Санкт-Петербург, 1864.

М и р ч е в а, Б. Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 23. Кирило-Методиевски извори. Т. 2). София, 2014.

М и р ч е в а, Б. Славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици – хронология, връзки, зависимости. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, с. 313–332.

М и р ч е в а, Б. Славянски кирило-методиевски извори. София, 2021. https://cyrmet-sl.kmnc.bg/index.html.

М и р ч е в а, Б. Още един молдовски препис на Проложното житие на Методий. – В: А на жената бяха дадени крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова (= Palaeobulgarica, Специално издание, 46 (2022), № 4). София, 2022, с. 227–239.

Н и к о л о в а, Св. К истории текста Проложного жития Мефодия. – In: Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Neuried, 1988, S. 473–484.

Н и к о л о в а, Св. Разпространение на Проложното житие на св. Методий в Русия. – В: 1100 години от блажената кончина на св. Методий. Т. 2. София, 1989, с. 98–107.

Описание рукописей собрания Синодальной библиотеки. Ф. 272. ХV–ХІХ вв. Рукописи обработали Л. В. Тиганова, Ю. А. Неволин. Москва, 1966. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.272%20Собрание%20рукописных%20книг%20Синодальной%20библиотеки/272.pdf

Опись фонда 310 В. М. Ундольского. Т. 3. Москва, 1975. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.310%20Собрание%20рукописных%20книг%20В.%20М.%20Ундольского/310.pdf (в момента библиотечният опис не е наличен на сайта на РГБ)

П а в л о в а, Р. Неизвестен препис на Проложното житие на светите братя Кирил и Методий. – Български език, 3 (2005), с. 12–16.

П а в л о в а, Р.,  В. Ж е л я з к о в а. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. Велико Търново, 1999.

П о н т и р о л и, А. О трёх проложных житиях св. Кирилла: повествовательные мотивы и рукописная традиция. – Palaeobulgarica, 46 (2022), № 2, с. 69–96.

П о п р у ж е н к о, М.,  Ст. Р о м а н с к и. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и делото на Кирил и Методий. София, 1935.

Собрание Олонецкой семинарии. Ф. №212 (XVXIX вв.). Опись. Составлена Г. И Довгалло, О. А. Хамицаевой и (художественненные украшения) Ю. А. Неволиным. Москва, 1970. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.212%20Собрание%20рукописных%20книг%20Олонецкой%20Духовной%20семинарии/212.pdf

С р е з н е в с к и й, И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках (Приложение к XI-му тому Записок Императорской Академии наук, № 2). Санкт-Петербург, 1867.

С т о j а н о в и ћ, Љ. Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка српске Кральевске Академиjе. Београд, 1901.

Т и г а н о в а, Л. В. Опись собрания рукописных книг Г. М. Прянишникова. Фонд 242. Москва, 1963. https://img.lib-fond.ru/РГБ/ф.242%20Собрание%20рукописных%20книг%20Г.%20М.%20Прянишникова/242.pdf

У н д о л ь с к и й, В. М. Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания, с № 1-го по 579-й. С приложением очерка собрания рукописей В. М. Ундольского в полном составе (составлено А. Е. Викторовым). Москва, 1870. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA

Ф. 98. Е. Е. Егоров. Опись собрания. Т. 1. Ч. 1. № № 1–50. ХІV–ХІХ вв. Москва, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

Ф. 98. Е. Е. Егоров. Опись собрания. Т. 1. Ч. 2. № № 51–100. ХІV–ХІХ вв. Москва, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

Ф. 98. Е. Е. Егоров. Опись собрания. Т. 2. № № 101–200. ХІV–ХІХ вв. Москва, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

Ф. 98. Е. Е. Егоров. Опись собрания. Т. 3. № № 201–300. ХIV–ХІХ вв. Москва, 2014. https://img.lib-fond.ru/РГБ/Ф.98%20Собрание%20рукописных%20книг%20Е.%20Е.%20Егорова/98.pdf

Ч и с т я к о в а, М. Рукописные прологи Львовской Национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника. – В: Записки Львiвьскої нацiональної наукової бiблiотеки України iменi В. Стефаника. Збiрник наукових праць, 3 (19) (2011), с. 342–361.

Ш а ф а р и к, J. Житие свeтог Методия, првог архиепископа моравског, равноапостолног учитеља и просветитеља словена. – Гласник Друштва српске словесности, 16 (1863), с. 31–41.

 

D o b r o v s k ý, J. Mährische Legende von Cyrill und Method. Prag, 1826.

P e r w o l f, J. Prámeny dejin ceských. Díl I. Zivoty svatých. Svazek 1 (= Fontes Rerum Bochemicarum. T. I. Vitae sanctorum. Fasc. 1). Praha, 1873.