Didactic Themes in the Texts of Slavonic Pseudo-Athanasius

Summary: 

The article examines the didactic themes in the texts of Slavonic Pseudo-Athanasius. It begins with an overview of two significant writings (Quaestiones ad Antiochum ducem and Epistula ad Amun), which the authors believe to have been influential in shaping the specific didactic themes of Slavonic Pseudo-Athanasiana. The main part of the article analyzes the themes of salvation and avoiding judgment of others articulated in five writings that are attributed to Athanasius – Homily on Being Discerning About Salvation, Homily on Transgressing the Law, and three homilies On not Passing Judgment. The Slavonic texts are presented at the end of the article.

Irina M. Gritsevskaya (Syktyvkar, Russia), Viacheslav V. Lytvynenko (The Czech Republic)
References: 

A f a n a s’ e v a, T. I.,  Zh. L. L e v s h i n a. Pandekty Nikona Chernogortsa v rkp. RNB, Grech. 70. – V: Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo yazyka (2006–2009). Moskva, 2010, s. 104–157.

B e l y a k o v a, E. V. Otnoshenie k voĭne i ubiĭstvu v kanonicheskikh pamiatnikakh XIV–XVI vv. – V: Mirotvorchestvo v Rossii. Tserkov’, politiki, mysliteli. Moskva, 2003, s. 39–61.

B e n e s h e v i c h, V. N. Drevneslavianskaia kormchaia XIV titulov bez tolkovaniĭ. T. 1. Vyp. 1–2. Sankt-Peterburg, 1906.

C h e r t o r i t s k a i a, T. V. Predvaritel’nyĭ katalog tserkovnoslavianskikh gomiliĭ podvizhnogo kalendarnogo tsikla po rukopisiam XI–XVI vv. preimushchestvenno vostochnoslavianskogo proishozhdeniia. T. 1. Opladen, 1994.

C h i s t i a k o v a, M. V. K voprosu o strukture i istochnikakh tret’eĭ redatsii Izmaragda (na materiale spiska BAN Litvy, f. 19, № 240). – Senoji Lietuvos literatūra, 26 (2008), с. 121‒181.

Christian Classics Ethereal Library. Early Church Fathers. https://www.ccel.org/fathers.

D a n i é l o u, J., C. M o d é s e r t, H. de L u b a c. Sources chrétiennes. Paris, 1942–.

De A l d a m a, J. A. Repertoium Pseudo-Chrysostomicum. Paris, 1965.

D o b r i a n s k i, F. Opisanie rukopiseĭ Vilenskoĭ publichnoĭ biblioteki, tserkovnoslavianskikh i russkikh. Vil’na, 1882.

Editing Mediaeval Texts from a Different Angle: Slavonic and Multilingual Traditions. Together with Francis J. Thomson’s Bibliography and Checklist of Slavonic Translations. Leuven–Paris–Bristol, 2018.

G e e r a r d, M. Clavis Patrum Graecorum. Т. 2. Turnhout, 1974.

G o r s k i y, A. V.,  K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie slavianskikh rukopiseĭ Moskovskoĭ Sinodal’noĭ biblioteki. Otd. 2. Pisaniia sviatykh ottsov (Pribavlenie): duhovno-prosvetitel’skoe izdanie. Ch. 3. Raznye bogoslovskie sochineniia. Moskva, 1962.

G r a n s t r e m, E. Э. Ioann Zlatoust v drevnerusskoĭ i iuzhnoslavianskoĭ pis’mennosti (XI–XV vv.). – Trudy Otdela drevnerusskoĭ literatury, 35 (1980), s. 345–375.

G r a n s t r e m, E. Э.,  O. V. T v o r o g o v,  A. V a l e v i c h i u s. Ioann Zlatoust v drevnerusskoĭ i iuzhnoslavianskoĭ pis’mennosti XI–XVI vekov. Katalog gomiliĭ. Sankt-Peterburg, 1998.

G r i t s e v s k a i a, I. M.,  V. V. L i t v i n e n k o. Sochineniia Afanasiia Aleksandriĭskogo v slavianskoĭ traditsii. Chast’ 2: Spuria. – Byzantinoslavica, 77 (2019), № 1–2, s. 161–194.

G r i t s e v s k a i a, I. M.,  V. V. L i t v i n e n k o. „Slovo o razlichnykh obrazakh spaseniia i o pokaianii“ Psevdo-Afanasiia Aleksandriĭskogo v slavianskikh sbornikakh „Izmaragd“. – Slovo (v pechati).

G r i t s e v s k a i a, I. M.,  V. V. L i t v i n e n k o. Afanasiĭ Aleksandriĭskiĭ v Sofiĭskoĭ Kormcheĭ. – Drevniaia Rus’ (v pechati).

H o s s, K. Studien über das Schrifttum und die Theologie des Athanasius, Freiburg i. B., 1899.

I o s i f  (L e v i t s k i ĭ). Podrobnoe oglavlenie Velikikh Chet’ikh Mineĭ Vserossiĭskogo mitropolita Makariia, khraniashchikhsia v Moskovskoĭ patriarshey biblioteke (nyne Sinodal’noĭ). Moskva, 1892].

Katalog pamiatnikov drevnerusskoĭ pis’mennosti XI–XIV vv. Sankt-Peterburg, 2014.

K u e v, K. (red.). Ivan-Aleksandroviiat sbornik ot 1348 g. Sofia, 1981.

L i t v i n e n k o, V. V.,  I. M. G r i t s e v s k a i a. Sochineniia Afanasiia Aleksandriĭskogo v slavianskoĭ traditsii. – Byzantinoslavica, 75 (2017), № 1–2, с. 5–29.

L i t v i n e n k o, V. V,  I. M. G r i t s e v s k a i a. Athanasius in Slavonic. – In: Studia Patristica. Vol. 127. Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Vol. 24. The First Half of the Fourth Century; Lactantius. Еd. M. Vinzent, O. Nicholson. Leuven, 2021, p. 67–80.

M i g n e, J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 161 vols. Paris, 1857–1866.

Pandekty Nikona Chernogortsa. Pochaev, 1795 (perepechatka s 1670 g.).

P a r p u l o v, G. Catena Manuscripts of the Greek New Testament. New Jersey, 2021.

P a v l o v a, R., S. B o g d a n o v a. Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Černogorec) in der ältesten Slavischen Übersetzung aus dem Bulgarischen. Wien, 2000.

P i c h h a d z e, A. A. K tekstologii drevneĭshego slavianskogo perevoda Pandekt Nikona Chernogortsa. – V: Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo yazyka (2004–2005). Moskva, 2006, s. 59–84.

Pinakes. Textes et manuscrits grecs. https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/auteur/1449/

P o n o m a r e v, A. I. Poucheniia o raznykh istinakh very, blagochestiia i khristianskoĭ zhizni. – V: Ponomarev, A. I. Pamiatniki drevnerusskoĭ tserkovno-uchitel’noĭ literatury. Vyp. 3. Sankt-Peterburg, 1897, s. 1–149.

P r o k o p e n k o, L. V. Sostav i istochniki Prologa za sentiabr’skuiu polovinu goda po spiskam XII – nachala XV v. – Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo iazyka (2006–2009). Moskva, 2010, s. 158‒312.

P u d a l o v, B. M. Sbornik Izmaragd v russkoĭ pis’mennosti XIV–XVIII vv. – V: Metodicheskie rekomendatsii po opisaniiu slaviano-russkikh rukopisnykh knig. Vyp. 3. Ch. 2. Moskva, 1990, s. 382–405.

P u d a l o v, B. M. K literaturnoĭ istorii sbornika „Izmaragd“: formirovanie 2-ĭ („Osnovnoĭ“) redaktsii. – Trudy Otdela drevnerusskoĭ literatury, 55 (2004), s. 330‒342.

S i d o r o v, A. I. (perev.). Prepodobnyĭ Anastasiĭ Sinait. Voprosy i otvety. Moskva, 2015.

Simeonov sbornik (po Svetoslavovia prepis ot 1073 g.). T. 3. Gratski izvori. Gratski tekst i izsledvane P. Yaneva. Slavyanski tekst, pregledan i sveren dopalnitelno A. Mincheva, Tsv. Raleva, Ts. Doseva, P. Yaneva. Sofia, 2015.

Simfoniia po tvoreniiam sviatitelia Ioanna Zlatousta. 2. izd. Moskva, 2008.

Skrizhal’. Moskva, 1656.

Slovar’ russkogo iazyka XI–XVII v. Spravochnyĭ vypusk. Moskva, 2004.

S u v o r o v, N. S. K istorii nravstvennogo ucheniia v vostochnoĭ tserkvi. –Vizantiĭskiĭ vremennik, 10 (1903), № 1–2, s. 31–62.

St. John Chrysostom Homilies (OPenn). https://openn.library.upenn.edu/Data/0012/html/lcp_ms1.html.

Textes de St. Jean Chrysoste en grec ancien (Projet Homère) http://www.projethomere.com/TEXTES_ANCIENS_EGLISE/indextexteseglise.htm.

The Chyrostomus Latinus in Iohannem Online Project (CLIO). https://clioproject.net/.

Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature. http://stephanus.tlg.uci.edu/.

T u r i l o v, A. A. Pandekty Nikona Chernogortsa v Sinaĭskom sbornike-palimpseste XIII v. – V: Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo iazyka (2006–2009). Moskva, 2010, s. 100–104.

T v o r o g o v, O. V. Opisanie sostava Prostrannoĭ redaktsii Prologa po spiskam XV – nachala XVI veka. Chast’ 2: Prolog za mart – avgust. – Trudy Otdela drevnerusskoĭ literatury, 63 (2014), s. 354–458.

V e d e r, W. R. (red.). Avva Anastasiy Sinayski. Vaprosi i otgovori. T. 2. Tekst. Veliko Tarnovo, 2011.

V e d e r, W. R. (red.). Psevdo-Atanasiy Aleksandriyski. Vaprosi i otgovori kam knyaz Antioh. T. 2. Tekst. Shumen, 2016.

V e r s h i n i n, K. V. Merilo pravednoe kak pamiatnik drevnerusskoĭ knizhnosti i prava. Kand. disert. Moskva, 2016 http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Vershinin.pdf.

Werke von und über Johannes Chrysostom (Deutschen Digitalen Bibliothek). https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/person/gnd/118557831.

Works by John Chrysostom (Libri Vox). https://librivox.org/author/2129.