New Information on the Slavonic Sources of the Oldest Romanian Psalters

Summary: 

The oldest Romanian Psalters, which are actually the oldest Romanian language monuments, date back to the 16th century, and they include four manuscripts and four printed documents. Based on their redactional features, the texts are divided into two groups, A and B. Previous research has linked these Psalters to the Codex Bucurestinus and the archaic versions of the Slavonic Psalter. Our investigations have shown that the source of the oldest Romanian Psalter is a Slavonic Psalter related to the Belgrade Psalter (13th century). The Romanian version bearing these particularities, conventionally called A, constitutes the source of the Hurmuzaki Psalter and the Psalter from Voroneţ. Version A was later revised according to a Psalter related to the Oxford Serbian Psalter (14th century) and resulted in version B, which constitutes the source of the Scheian Psalter, the Moldavian Psalter and the printed Psalters. Some clues identified in the oldest Romanian Psalter point to a connection with the archaic and commentated Psalters. These elements seem to originate in the Slavonic version, which is present in the antigraph of the Hurmuzaki Psalter.

Iosif Camară (Iași, Romania)

References: 

A l t b a u e r, M., H. G. L u n t. An Early Slavonic Psalter from Rus’. Cambridge, 1978.

B i a n u, I. Psaltirea Scheiană (1482), mss. 449 B.A.R. Bucureşti, 1889.

C a m a r ă, I. Cele mai vechi Psaltiri româneşti şi redacţiile Psaltirii slavone. – Caietele Sextil Puşcariu, 5 (2021), p. 69–78.

C a n d r e a, I. A. Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Bucureşti, 1916.

C e r n i ć, L. O atribuciji srednjovekovnih srpskih ćirilskih rukopisa. – In: Bogdanović, D. (ur.). Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. Beograd, 1981, p. 335–424.

C l e m i n s o n, R. The Anne Pennington Catalogue, A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988.

G ă l u ş c ă, C. Slavisch-rumänisches Psalterbruchstück. Halle, 1913.

G h e ţ i e, I., Al. M a r e ş. Originile scrisului în limba română. Bucureşti, 1985.

G h e ț i e, I., M. T e o d o r e s c u. Psaltirea Hurmuzaki. București, 2005.

J a g i ć, V. Psalterium Bononiense: interpretationem veterem slavicam cum aliis codicibus collatam (...). Vienna–Berlin–St. Petersburg, 1907.

M a c R o b e r t, C. M. The Systems of Supplementary Penitential Texts in the Psalter MSS Peć 68, Belgrade 36 and Pljevlja 80. – Oxford Slavonic Papers, New Series, 24 (1991), p. 1–22.

M a c R o b e r t, C. M. The Textual Tradition of the Oxford Serbian Psalter MS e Mus 184. – Polata knigopisnaja, 21–22 (1994), p. 111–118.

M a c R o b e r t, C. M. Problems in the study of the Athonite” redaction of the Psalter in South Slavonic manuscripts. – In: Studies of Medieval South Slavic Manuscripts. Proceedings of the 3rd International Hilandar Conference held from March 28 to 30, 1989. Belgrade, 1995, p. 195–213.

M a c R o b e r t, C. M. The Textual Tradition of the Church Slavonic Psalter up to the Fifteenth Century. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana–Sheffield, 1998, p. 921–942.

M a r e ş, Al. Filiația psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. – In: Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice. București, 1982, p. 207–261.

M a r e ş, Al. Considerații pe marginea datării Psaltirii Hurmuzaki. – In: Mareş, Al. Scriere şi cultură românească veche. Studii şi articole. Bucureşti, 2005, p. 308–315.

M a r e ş, Al. Originalele primelor traduceri românești ale Tetraevanghelului și Psaltirii. – In: Mareş, Al. Scriere şi cultură românească veche. Studii şi articole. Bucureşti, 2005, p. 259–281.

M i h a i l, Z. Nicolae le Spathaire Milescu à travers ses manuscrits. Bucureşti, 2009.

M o š i n, Vl., Lj. V a s i l j e v, D. B o g d a n o v i ć, M. G r o z d a n o v i ć - P a j i ć. Rukopisi Muzeja Srpske pravoslavne crkve: Zbirka Radoslava M. Grujića. Knjiga prva. Arheografski opis. Sveska prva. Beograd, 2017.

S t o y a n o v, M., Hr. K o d o v. Opis na slavyanskite rakopisi v Sofiyskata narodna biblioteka / Catalogus manuscriptorum slavicorum quae in Bibliotheca Serdiciensi asservantur. T. 3. Sofia, 1964.

T o m a, St. Psaltirea slavo-română (1577), în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589. București, 1976.

T s o n e v, B. Opis na slavyanskite rakopisi v Sofiyskata narodna biblioteka. Sofia, 1910.

V a j s, J. Psalterium palaeoslovenicum croatico-glagoliticum textum glagoliticum e codicibus Pragensi et Parisiensi litteris cyrillicis exscriptum annotationibus variis lectionibus reliquorum codicum glossario instruxit. Pragae, 1916.

V a s i l j e v, Lj. Tragom pisane reči do ariljskih prepisivača. – Arheografski prilozi, 21 (1999), p. 133–161.