Troparia in Old Russian Parimeyniks from the 12–14th c. (Based on „Manuscript“ Online Collection)

Summary: 

The article focuses on the language of Lenten troparia from five Old East Slavonic parimeyniks (Old Testament lectionaries) that are included in the online “Manuscript” collection. The author identifies lexical and grammatical discrepancies in the Slavonic sources, searches for the reasons of variations in the troparia, evaluates their semantics on the basis of correspondences to the Greek texts. The most significant results of the research are: younger manucripts use a text-shortening strategy whereas the oldest one demonstrates individual cases of text expansion that have no analogues in other Slavonic sources; grammatical variations lead to transformations of syntactic relations. At the lexical level, there are phenomena not supported by Greek, and their occurrence can be explained either by the possible presence of variations directly in the Greek sources or by the influence of widespread hymnographic clichés or the Gospel texts, which may form a troparion’s story line. Two versions of the same troparion may differ from each other, and at the same time, each of them unites different sources by some parameters. It is difficult to unambiguously classify the Slavonic sources given the revealed discrepancies in hymnographic genres since individual variations provide different configurations.

Maria O. Novak (Moscow, Russia)

References: 

Alpha. Drevnegrechesko-russkiy slovar’ I. H. Dvoretskogo. Version: 3.0. Release: 1 May, 2005. Alpha. Copyright 2005. Sergey Gurin [programmnoe obespechenie]. URL: http://www.gurin. tomsknet.ru/alpha.html.

B a r a n o v, V. A. Istoricheskiy korpus kak tsel’ i instrument korpusnoy paleoslavistiki. – Scripta & e-Scripta, 14–15 (2015), с. 39–62.

Bible Hub. Online Bible Study Suite. 2004–2021. URL: https://biblehub.com/.

B o r i s o v a, T. S. Istoria russkogo literaturnogo yazyka po dannym lingvotekstologicheskogo analiza perevodnyh pamyatnikov (na materiale gimnograficheskih tekstov triodnogo tsikla). Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora filologicheskih nauk. Novosibirsk, 2020.

Č e r m á k, V. Zu der neueren Erforschung der Übersetzungen des slavischen Parömienbuchs (Zur Edition des Belgrader Parömienbuchs). – Byzantinoslavica, 66 (2008), p. 333–347.

C h r i s t o v a - S h o m o v a, I. Sluzhebniyat Apostol v slavyanskata rakopisna traditsia. T. 2. Izsledvane na sinaksarite. Sofia, 2012.

ELLĒNIKA LEITURGIKA KEIMENA TĒS ORTHODOXĒS EKKLĒSIAS. URL: https://glt.goarch.org.

Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts. Hrsg. von Hans Rothe. T. 1–3. Paderborn–München–Wien–Zürich, 2008.

J o h n s o n, M. A. Observations on the Hymnography of Certain Medieval Slavic Parimejniks. –Srpski ezik, 2 (1997), № 1–2, s. 363–375.

J o v a n o v i ć - S t i p č e v i ć, B. Beogradski parimejnik. Početak XIII veka. Tekst sa kritičkim aparatom. Beograd, 2005.

K n y a z e v s k a y a, O. A. Drevneyshiy spisok Paremiynika (pervaya polovina XII v., RGADA, f. 381, op. 1, № 50). – V: Rol’ bibleyskih perevodov v razvitii literaturnyh yazykov i kul’tury slavyan: tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Moskva, 23–24 noyabrya 1999 g.). Moskva, 1999, s. 44–46.

K r i v k o, R. N. Slavyanskaya gimnografiya IX–XII vv. v issledovaniyah i izdaniyah 1985–2004 gg.. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, 50 (2004), 2005, p. 203–233.

K r i v k o, R. N. Rannedrevnebolgarskiy plast v Rostovskoy sluzhebnoy minee XIII veka (RNB, F.п.I.37). – Slověne, 1 (2012), № 1, s. 145–221.

K r y s’ k o, V. B. Istoricheskiy sintaksis russkogo yazyka. Ob˝ekt i perehodnost’. Moskva, 2006.

M a t e o s, J. (S. J.) Le Typicon de la Grande Église: Le cycle des fêtes mobiles. 2 (= Orientalia Christiana Analecta, vol. 166). Roma, 1963.

M i l t e n o v, Ya. Preslavskite leksikalni markeri. 1. Opit za vavedenie. – Palaeobulgarica, 44 (2020), № 2, с. 54–79.

M i h e e v, S. M. Minei dvuh Domok: eshche raz o pistsah sluzhebnyh miney iz novgorodskogo Lazareva monastyrya. – Slověne, 8 (2019), № 2, s. 7–56.

M o l’ k o v, G. A. Formirovanie orfograficheskih sistem v drevnerusskoy pis’mennosti XI – nachala XIII veka. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora filologicheskih nauk. Sankt-Peterburg, 2020.

M o m i n a, M. A. Problema pravki slavyanskih bogosluzhebnyh gimnograficheskih knig na Rusi v XI v. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury Instituta russkoy literatury (Pushkinskiy dom) Rossiyskoy akademii nauk, 45 (1992), s. 200–219.

Natsional’nyy korpus russkogo yazyka, 2003–2021. URL: https://ruscorpora.ru/.

P i c h h a d z e, A. A. K istorii slavyanskogo parimeynika (parimeynye chteniya knigi Ishod). – V: Traditsii drevneyshey slavyanskoy pis’mennosti i yazykovaya kul’tura vostochnyh slavyan. Moskva, 1991, s. 147–173.

R i b a r o v a, Z. Leksikata na troparite vo Grigorovicheviot parimejnik vo sporedba so drugi tekstovi. – V: Ribarova, Z. Paleoslovenistichki studii. Skopje, 2009, s. 169–179.

S k a b a l l a n o v i c h, M. N. Tolkovyy tipikon: ob˝yasnitel’noe izlozhenie Tipikona s istoricheskim vvedeniem. Sost. Mihail Skaballanovich. 4. izd. Moskva, 2016.

Slovar’ drevnerusskogo yazyka (XI–XIV vv.). T. 1–12–. Moskva, 1988–2019–.

Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. 1–4. Praha, 1966–1997.

Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu.

Triōdion Katanyktikon. En Benetia, 1856.