On Lexical Choices in the Slavonic Tradition of Hippolytus’ De Christo et Antichristo

Summary: 

The article focuses on the lexical choice in the Old Bulgarian translation of the treatise De Christo et Antichristo (CPG 1872) by Hippolytus of Rome (c. 170 – c. 235 AD). The translation probably originated around the end of the 9th and the beginning of the 10th century, along with the translation of the Commentarii in Danielem (CPG 1873). The treatise is one of the earliest Christian works, seeking answers to questions about the appearance, name, and nature of the Antichrist, as well as the time at which he will act. Hippolytus’ work is therefore important for the dogmatic basis of the early Christian church. So far there is only one edition of the earliest Slavic witness (Chudov 12, end of 12th c., State Historical Museum, Moscow) made by Kaptoin Nevostruev in 1868, later criticized and complemented by Izmail Sreznevskiy in 1874. Examples are selected as follows: 1. rare lexemes in biblical quotations; 2. lexemes characteristic of other Slavic monuments, but with a specific use, and 3. lexemes of maritime terminology. Plenty of the last shows that the medieval Slavs had some experience in navigation. All lexemes are given in alphabetical order, so they can be easily found in dictionaries if included.

Ivan I. Iliev (Sofia, Bulgaria)

References: 

A m f i l o h i y, episkop Uglichskiy [Kazanskiy-Sergievskiy]. Slovar’ iz pandekta Antioha XI veka Voskresenskoy novoierusalimskoy biblioteki, 1880.

A t h a n a s o p u l o s, P. Ippolytu Peri tu Antichristu. Kritikē Ekdosē. Iōannina, 2013.

Bălgarski etimologichen rechnik. T. 2. Sofia, 2012.

B a u e r, W.,  F. W. D a n k e r,  W. F. A r n d t,  F. W. G i n g r i c h. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: based on Walter Bauer’s Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Chicago–London, 2000.

B r y ō n ē s, S. Ē kath ēmas Anatolē. Ē pneumatikē paradosē tu Mesaiōniku Ellēnismu ston Slabiko kai ton Islamiko kosmo (= Bibliothēkē Slabikōn Meletōn, 6). Banias, 1995, s. 11–83.

Clavis patrum graecorum. Vol. 1–4. Ed. by M. Geerard. Vol. 5. Ed by M. Geerard, F. Glorie. Supplementum. Ed. by M. Geerard, J. Noret. Turnhout, 1974–2003.

D o g r a m a d z h i e v a, E. Banishko evangelie. Srednobalgarski pametnik ot XIII v. Sofia, 1981.

D y b o, A. Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords. – In: Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski. Ed. by E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak. Kraków, 2010, p. 21–40.

F a s m e r, M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. V 4 t. 2-e izd., stereotip. Moskva, 1986–1987.

G r a n b e r g, A. Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavonic. – In: Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists. Ed. Per Ambrosiani. Umeå, 2009, p. 19–31.

I l a r i y, ierom., A r s e n i y, ierom. Opisanie slavyanskih rukopisey Biblioteki Svyato-Troitskoy Sergievoy lavry. 3. Moskva, 1879.

I l i e v, I. I. Talkuvanieto na Kniga na prorok Daniil ot Ipolit Rimski v starobalgarski prevod. Sofia, 2017.

I l i e v, I. I. Textological Notes on De Christo et Antichristo by Hippolytus of Rome in the Greek and Slavonic Manuscript Tradition. – Scripta & e-Scripta 18 (2018), p. 175–195.

I l i e v, I. I. Kolko sa starobalgarskite prevodi na Kniga na prorok Daniil? – V: Sapere Aude. Sbornik v chest na prof. dfn Iskra Hristova-Shomova. Sofia, 2019, s. 103–114.

I l i e v a, T. Terminologia na srednovekovnata balgarska materialna kultura po ezikovi danni ot starite knizhovni pametnitsi (leksika, svarzana s morskoto i rechnoto delo). – V: Kulturnoto nasledstvo na Varna. Izvestia na Sayuza na uchenite. Varna, 2014, s. 88–111.

I o s i f, ierom. Opis’ rukopisey perenesennyh iz biblioteki Iosifova monastyrya v biblioteku Moskovskoy duhovnoy akademii. Izdanie Obshchestva istorii i drevnostey rossiyskih pri Moskovskom universitete. Moskva, 1882.

I s t r i n, V. Otkrovenie Mefodia Patarskogo i apokrificheskie videniya Daniila v vizantiyskoy i slavyano-russkoy literaturah. Issledovanie i teksty. Moskva, 1897.

J a g i ć, V. Quattuor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.

J a g i ć, V. Pamyatnik glagolicheskoy pis’mennosti. Mariinskoe chetveroevangelie s primechaniyami i prilozheniyami. Sankt-Peterburg, 1883. Fototip. preizdanie Graz, 1960.

Kniga naritsaema Koz’ma Indikoplov. Drevnerusskiy perevod po rukopisi 1495 goda. Izdanie podgotovili V.S. Golyshenko, V.F. Dubrovina. Moskva, 1997.

K u s i o, M. The Antichrist Tradition in Antiquity: Antimessianism in Second Temple and Early Christian Literature. Tübingen, 2020.

K u z i d o v a - K a r a d z h i n o v a, I. Zhitie na sv. Ilarion Veliki ot Yeronim Blazheni]. – Scripta Bulgarica, 2016. http://scripta-bulgarica.eu/bg/articles/zhitie-na-sv-ilarion-veliki-ot-y... (accessed 26.01.2021).

L a m p e, G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.

L i d d e l l, K. G.,  R. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Revised ed. by H. Jones with the assistance of R. McKenzie. Oxford, 1940. E-version in Perseus Digital Library Project. Ed. by G.R. Crane. Tufts University. Oxford, 1996. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search?redirect=true

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.

M e y e r, Karl. Altkirchenslavisch-griechischesWörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt–Hamburg, 1935.

M o s t r o v a, T. Togozhde zhe i kuny v Poslanieto no Yeremia. – V: SAPERE AUDE. Sbornik v chest na prof. dfn Iskra Hristova. Sofia, 2019, s. 365–379.

M ü l l e r, D. Die russisch-kirchenslawische Handschrift von Hippolyts Schrift über den Antichrist im Kodex Slav. 9 der österreichischen Nationalbibliothek. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien. Eingereicht von Dorothea Müller. Wien, 1959.

N e v o s t r u e v, K. I. Slovo svyatogo Ippolita ob antihriste v slavyanskom perevode po spisku XІІ veka. Moskva, 1868.

N o r r e l i, E. Ippolito, L’Anticristo. De Antichristo, a cura di Enrico Norelli (= Biblioteca Patristica, 10). Firenze, 1987.

Opisanie rukopisey knyazya Pavla Petrovicha Vyazemskogo. Sost. N. P. Barsukov, A. P. Barsukov, S. D. Sheremetev, P. P. Vyazemskiy, H. M. Loparev, N. V. Timofeev. Sankt-Peterburg, 1902.

Opisanie rukopisnogo otdela Biblioteki Akademii nauk SSSR. T. 8, vyp. 1. Rukopisi Arhangel’skogo sobraniya. Sost. A. A. Amosov, L. B. Belova, M. V. Kukushkina. Moskva–Leningrad, 1989.

O v e r b e c k s, F. Quaestionum Hippolytearum specimen. Jena, 1864 [De Hippolyti libello. De Antichristo. Dissertatio].

Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 161 vols. Ed. J.-P. Migne. Paris, 1857–1866.

P e n k o v a, P. Balgarskite prevodi na Psevdo-Metodievia letopis prez XI–XIV v. i razprostranenieto im v Rusia. – Starobalgarska literatura, 2 (1977), s. 102–113.

P i g i n, A. V. Pamyatniki knizhnoy stariny Russkogo Severa: kollektsii rukopisey XV–XX vekov v gosudarstvennyh hranilishchah Respubliki Kareliya. Sankt Peterburg, 2010.

R i b a r o v a, Z.,  Z. H a u p t o v a. Grigorovichev parimejnik. 1. Tekst so kritichki aparat. Skopјe, 1998.

Rosiyskaya gosudarstvennaya biblioteka. Otdel rukopisey. Muzeynoe sobranie Fond. 178. Slavyano-russkaya chast’. Opisanie. T. 2. № 3006–4500. Moskva, 1968.

Rukopisnye sobrania. F. 247. Sobranie Rogozhskogo kladbishcha. Moskva, 1968.

Simeonov sbornik (po Svetoslavovia prepis ot 1073 g.). T. 2. Rechnik-indeks. Pod obshtata red. na akad. P. Dinekov. Sofia, 1993.

Slovnik jazyka staroslovĕnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Hlav. red. J. Kurz, Z. Hauptová. Praha, 1958–1997.

S r e z n e v s k i y, I. I. Skazaniya ob Antihriste v slavyanskih perevodah s zamechaniyami o slavyanskih perevodah sv. Ippolita. Sankt Peterburg, 1874.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam. 1–3. Sankt Peterburg, 1893–1903.

Starobalgarski rechnik. Otg. red. chl.-kor. prof. D. Ivanova-Mircheva; Red. kolegia prof. A. Davidov, D. Ivanova-Mircheva, Zh. Ikonomova. T. 1. A–N. Sofia, 1999; T. 2. O–U. Sofia, 2009.

S t r o e v, P. M. Opisanie rukopisey monastyrey Volokolamskogo, Novyy Ierusalim, Savvina-Storozhevskogo i Pafnutieva-Borovskogo. S predisl. i ukaz. N. Barsukova (= Obshtestvo lyubiteley drevney pisymennosti, 98). Sankt-Peterburg, 1891.

Svodnyy katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR XI–XIII vv. Moskva, 1984.

T ǎ p k o v a - Z a i m o v a, V.,  A. M i l t e n o v a. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Sofia, 2011.

V e d e r, W. Kъnęzhii izborьnikъ za vazpitanie na kanartikina. 1. Veliko Tarnovo, 2008.

V i k t o r o v, A.E. Opisi rukopisnyh sobraniy v knigohranilishchah Severnoy Rossii. Sankt Peterburg, 1890.

V o s t o k o v, A.H. Slovar’ tserkovnoslavyanskogo yazyka. T. 1–2. Sank-Peterburg, 1858–1861.

Vygoleksinskiy sbornik. Izd. podgot. V.F. Dubrovina, R.V. Bahturina, V.S. Golyshenko. Pod red. S.I. Kotkova. Moskva, 1977.