Лексикалните избори в славянската традиция на Слово за Антихриста от Иполит Римски

Резюме: 

Статията е посветена на старобългарския превод на Слово за Антихриста (CPG 1872) от Иполит Римски (ок. 170 – ок. 235). Преводът на трактата най-вероятно е бил осъществен в края на IX или началото на X в. заедно с превода на Тълкувание на Книга на пророк Даниил (CPG 1873). Трактатът е един от най-ранните християнски текстове, които се занимават с въпросите за появата, името и същността на Антихриста, както и  с времето му на действие. Поради тази причина трудът на Иполит е важен за догматичната основа на раннохристиянската църква. До момента съществува само едно издание на славянски препис на Словото (Чудов 12 от края на XII в., съхраняван днес в ГИМ, Москва), което е осъществено от Капитон Невоструев през 1868 г., анализирано и допълнено през 1874 г. от Измаил Срезневски. Анализираните думи са подредени по азбучен ред в три категории: 1. редки лексеми, включени в библейски цитати; 2. лексеми, характерни и за други славянски свидетели, но с необичайна употреба; 3. морска терминология. Повечето примери от последната категория показват, че средновековните славяни са имали известен опит с мореплаването.

Иван И. Илиев (София, България)

Литература: 

B a u e r, W.,  F. W. D a n k e r,  W. F. A r n d t,  F. W. G i n g r i c h. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: based on Walter Bauer’s Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Chicago–London, 2000.

Clavis patrum graecorum. Vol. 1–4. Ed. by M. Geerard. Vol. 5. Ed by M. Geerard, F. Glorie. Supplementum. Ed. by M. Geerard, J. Noret. Turnhout, 1974–2003.

D y b o, A. Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords. – In: Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski. Ed. by E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak. Kraków, 2010, p. 21–40.

G r a n b e r g, A. Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavonic. – In: Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists. Ed. Per Ambrosiani. Umeå, 2009, p. 19–31.

I l i e v, I. I. Textological Notes on De Christo et Antichristo by Hippolytus of Rome in the Greek and Slavonic Manuscript Tradition. – Scripta & e-Scripta 18 (2018), p. 175–195.

J a g i ć, V. Quattuor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.

K u s i o, M. The Antichrist Tradition in Antiquity: Antimessianism in Second Temple and Early Christian Literature. Tübingen, 2020.

L a m p e, G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.

L i d d e l l, K. G.,  R. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Revised ed. by H. Jones with the assistance of R. McKenzie. Oxford, 1940. E-version in Perseus Digital Library Project. Ed. by G. R. Crane. Tufts University. Oxford, 1996. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search?redirect=true

M e y e r, Karl. Altkirchenslavisch-griechischesWörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt–Hamburg, 1935.

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.

M ü l l e r, D. Die russisch-kirchenslawische Handschrift von Hippolyts Schrift über den Antichrist im Kodex Slav. 9 der österreichischen Nationalbibliothek. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien. Eingereicht von Dorothea Müller. Wien, 1959.

N o r r e l i, E. Ippolito, L’Anticristo. De Antichristo, a cura di Enrico Norelli (= Biblioteca Patristica, 10). Firenze, 1987.

O v e r b e c k s, F. Quaestionum Hippolytearum specimen. Jena, 1864 [De Hippolyti libello. De Antichristo. Dissertatio].

Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 161 vols. Ed. J.-P. Migne. Paris, 1857–1866.

Slovnik jazyka staroslovĕnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Hlav. red. J. Kurz, Z. Hauptová. Praha, 1958–1997.

T ǎ p k o v a - Z a i m o v a, V.,  A. M i l t e n o v a. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Sofia, 2011.

 

 

А м ф и л о х и й, епископ Угличский [Казанский-Сергиевский]. Словарь из пандекта Антиоха XI века Воскресенской новоиерусалимской библиотеки, 1880.

Български етимологичен речник. Т. 2. София, 2012.

В и к т о р о в, А.Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. Санкт Петербург, 1890.

В о с т о к о в, А.Х. Словарь церковнославянского языка. Т. 1–2. Санк-Петербург, 1858–1861.

Выголексинский сборник. Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко. Под ред. С. И. Коткова. Москва, 1977.

Д о г р а м а д ж и е в а, Е. Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII в. София, 1981.

И л а р и й, иером.,  А р с е н и й, иером. Описание славянских рукописей Библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 3. Москва, 1879.

И л и е в, И. И. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София, 2017.

И л и е в, И. И. Колко са старобългарските преводи на Книга на пророк Даниил? – В: Sapere Aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова. София, 2019, с. 103–114.

И л и е в а, Т. Tерминология на средновековната българска материална култура по езикови данни от старите книжовни паметници (лексика, свързана с морското и речното дело). – В: Kултурното наследство на Bарна. Известия на Съюза на учените. Варна, 2014, с. 88–111.

И о с и ф, иером. Опись рукописей перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку Московской духовной академии. Издание Общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1882.

И с т р и н, В. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. Исследование и тексты. Москва, 1897.

Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Древнерусский перевод по рукописи 1495 года. Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. Москва, 1997.

К у з и д о в а - К а р а д ж и н о в а, И. Житие на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – Scripta Bulgarica, 2016. http://scripta-bulgarica.eu/bg/articles/zhitie-na-sv-ilarion-veliki-ot-y... (accessed 26.01.2021).

М о с т р о в а, Т. Тогожде же и куни в Посланието но Йеремия. – В: SAPERE AUDE. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова. София, 2019, с. 365–379.

Н е в о с т р у е в, К. И. Слово святого Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку ХІІ века. Москва, 1868.

Описание рукописей князя Павла Петровича Вяземского. Сост. Н. П. Барсуков, А. П. Барсуков, С. Д. Шереметев, П. П. Вяземский, Х. М. Лопарев, Н. В. Тимофеев. Санкт-Петербург, 1902.

Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 8, вып. 1. Рукописи Архангельского собрания. Сост. А. А. Амосов, Л. Б. Белова, М. В. Кукушкина. Москва–Ленинград, 1989.

П е н к о в а, П. Българските преводи на Псевдо-Методиевия летопис през ХIXIV в. и разпространението им в Русия. – Старобългарска литература, 2 (1977), с. 102–113.

П и г и н, А. В. Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции рукописей XV–XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия. Санкт Петербург, 2010.

Р и б а р о в а, З., З. Х а у п т о в а. Григоровичев паримеjник. 1. Текст со критички апарат. Скопје, 1998.

Росийская государственная библиотека. Отдел рукописей. Музейное собрание Фонд. 178. Славяно-русская часть. Описание. Т. 2. № 3006–4500. Москва, 1968.

Рукописные собрания. Ф. 247. Собрание Рогожского кладбища. Москва, 1968.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI–XIII вв. Москва, 1984.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2. Речник-индекс. Под общата ред. на акад. П. Динеков. София, 1993.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. 1–3. Санкт Петербург, 1893–1903.

С р е з н е в с к и й, И. И. Сказания об Антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах св. Ипполита. Санкт Петербург, 1874.

Старобългарски речник. Отг. ред. чл.-кор. проф. Д. Иванова-Мирчева; Ред. колегия проф. А. Давидов, Д. Иванова-Мирчева, Ж. Икономова. Т. 1. А–Н. София, 1999; Т. 2. О–У. София, 2009.

С т р о е в, П. М. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Новый Иерусалим, Саввина-Сторожевского и Пафнутиева-Боровского. С предисл. и указ. Н. Барсукова (= Общество любителей древней письменности, 98). Санкт-Петербург, 1891.

Ф а с м е р, М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. 2-е изд., стереотип. Москва, 1986–1987.

Ф е д е р, У. Кнежии изборник за възпитание на канартикина. 1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008.

Я г и ч, В. Памятник глаголической письменности. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Санкт-Петербург, 1883. Фототип. преиздание Graz, 1960.

 

Α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς, Π. Ἱππολύτου Περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου. Κριτική Έκδοση. Iωάννινα, 2013.

Β ρ υ ώ ν η ς, Σ. Ή καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή. Ή πνευματική παράδοση τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἐλληνισμοῦ στον Σλαβικό καὶ τόν Ἰσλαμικό κόσμο (= Βιβλιοθήκη Σλαβικῶν Μελετῶν, 6). Βάνιας, 1995, σ. 11–83.