On the Changing Vocabulary of Slavonic Canon Law Texts in the Process of Migration

Summary: 

This article deals with the problem of changes in the vocabulary of Slavonic canon law texts. The lexicon of canon law texts has been analysed by the researchers I. Bilyarski and A. Pichhadze on the basis of published Old Slavonic texts. As already noted by R.M. Tseytlin for many concepts in Slavonic writings there were already doublets in the 10th–11th century. The author compares the use of individual lexemes in the Commandment by John Chrysostom on church law and in the Ilovitsa kormchaya, and also uses the Efremovska kormchaya and the early Russian version of the Kormchaya. The study of lexical substitutions made by Old Russian writers provides important material for the study of the migration of texts.

Elena V. Belyakova (Moscow, Russia)

References: 

A f a n a s’ e v a, T. I. Liturgicheskaya terminologiya v slavyanskih sluzhebnikah XIII–XV vv.: evolyutsiya literaturnoy normy i tserkovnogo uzusa. – Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii, 2012, № 1 (23), s. 250–266.

B a r a n k o v a, G. S.,  E. V. B e l y a k o v a. K voprosu o proiskhozhdenii Kormchey Ranney russkoy redaktsii. –  V: Slavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie. Vyp. 20. Paleoslavistika – 3. Moskva, 2020, s. 13–29.

B e l y a k o v a, E. V. Novye teksty v sostave Kormchih na rubbezhe XVI–XVII vv. V: Tserkov’ v istorii Rossii. Sbornik 10. Moskva, 2015, s. 6–30.

B e l y a k o v a, E. V. Zapoved’ Ioanna Zlatousta o zakone tserkovnom (k probleme rasprostraneniya kanonicheskih pamyatnikov). – Stephanos, 2020, № 3(41), с. 27–33.

B e l y a k o v a, E. V.,  T. V. P e n t k o v s k a y a,  М. S c a r p a. Monastyrskie biblioteki i puti rasprostraneniya isihastskoy traditsii serediny XIV–XV vv. iz Parorii v Belozer’e: sovremennoe sostoyanie izucheniya problemy. – Stephanos. 2020. № 4 (42), с. 47–65.

B e n e s h e v i c h, V. N. Drevneslavyanskaya Kormchaya XIV titulov bez tolkovaniy. T. 1. Sankt-Peterburg, 1907.

B e n e s h e v i c h, V. N. „Zapovedi sv. оtets“ domongol’skogo perioda. – Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti, 22 (1917), № 1, s. 10–15.

B e n e s h e v i c h, V. N. Drevneslavyanskaya Kormchaya XIV titulov bez tolkovaniy. T. 2. Podg. k izd. Yu.K. Begunovym, I.S. Chichurovym, Ya.N. Shchapovym. Pod obshhim rukovodstvom Ya.N. Shchapova. Sofia, 1987.

B i l y a r s k i, I. Publichno- i kanonichnopravna leksika v Balgarskoto srednovekovno prostranstvo. Varna, 2011.

B o g d a n o v i ć, D. Krsna slava kao svetosavski kult. – Glasnik Srpske pravoslavne crkve, 42 (1960),  s. 200–207.

B o j a n i n, S. Parohijska zajednica u ogledalu srpskih penitacijalnih zbornika. – V: Srednjovekovno pravo u srba u ogledalu istorijiskih izvora. Ured. S. Ćirković, K. Čavoški (= Srpska Akademija nauki i umetnosti. Izvori Srpskog prava, 16). Beograd, 2009, s. 262–283.

B o j a n i n, S. Penitencijalni sastavi u Dečanskim Trebnicima № 68 i № 69. – V: Dečani u svetlu arheografskih istraživanja. Beograd, 2012, s. 163–181.

D m i t r i e v s k i y, A. A. Bogosluzhenie v russkoy Cerkvi v XVI veke. Ch. 1. Sluzhby kruga sedmichnago i godichnago i chinoposledovaniya tainstv. Kazan’, 1884.

Entsiklopediya russkogo igumena XIV–XV vv. Sbornik prepodobnogo Kirilla Belozerskogo. Rossiyskaya Natsional’naya Biblioteka, Kirillo-Belozerskoe sobranie № XII. Otv. red. G.M. Prohorov. Sankt-Peterburg, 2003.

G r u j i ć, R. Crkvene elementi Krsne slave. – Glasnik Skopskog nauchnog drushtva, 7–8 (1930),  s. 35–75.

J a g i ć, V. Sitna gradja za crkveno pravo. – Starine, 6 (1874), p. 112–156.

K a l e z i ć, D. M. O mogućnosti da je sv. Sava pisac nomokanunca? –  V: Proučavane srednovekovnih južnoslovenskih rukopisa. Zbornik radova sa III Međunarodne Hilandarske konferencije. Beograd, 1995, s. 159–165.

K e m a l o v a, A. Edin yuridicheski sbornik ot XVI vek. Rechnik-indeks. Plovdiv, 2016.

K o r o g o d i n a, M. V. Kormchie knigi XIV- pervoy poloviny XVII veka. T. 1, 2. Moskva–Sankt-Peterburg, 2017.

K o r o g o d i n a, M. V.,  E. D i l i g u l. „Razumnye“ pravila Kormchey knigi: printsipy formirovaniya. – Godishnik na Sofiyskia universitet „Sv. Kliment Oxridski“. Tsentar za slavyano-vizantiyski prouchvania „Prof. Ivan Dujchev“, 101 (20) (2020), s. 49–61.

Magnae Moraviae fontes historici. IV. Leges, textus iuridici, supplementa.  Curaverunt D. Bartoňková, K. Haderka, L. Havlík, J. Ludvíkovský, J. Vašica, R. Večerka. Brno, 1971.

M a k e e v a, I. I. K voprosu o yazykovom redaktirovanii spiskov ranney russkoy redaktsii Kormchey knigi. – V: Kompleksnyy podhod v izuchenii Drevney Rusi. Materialy X Mezhdunarodnoy konferentsii. Moskva, 2019, s. 124–125.

M a k s i m o v i c h, K. A. Pannonskie yuridicheskie pamyatniki v drevnerusskoy knizhnosti. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora filologich. nauk. Moskva, 2007.

M a k s i m o v i c h, K. A. Zapovědi svyatyhъ otьtsь. Latinskiy penitentsial VIII veka v tserkovnoslavyanskom perevode. Moskva, 2008.

M a k s i m o v i c h, K. A. (sost.). Vizantiyskaya Sintagma 14 titulov bez tolkovaniy v drevnebolgarskom perevode. Slavyano-grecheskiy, grechesko-slavyanskiy i obratnyy (slavyanskiy) slovoukazateli. Red. L. Burgmann. Ch. 1–4 (= Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. B. 27). Frankfurt am Main, 2010.

Mazurinskaya Kormchaya. Pamyatnik mezhslavyanskih kul’turnyh svyazey XIV–XVI vv. Izd. podg. E.V. Belyakova, O.A. Knyazevskaya, I.P. Starostina, E.V. Sokolova, Ya.N. Shchapov. Moskva, 2002.

N a y d e n o v a, D. Kanonichnopravni tekstove v sastava na slavyanski rukopisi, sahranyavani v balgarski knigohranilishta (Predvaritelen spisak). – Palaeobulgarica, 32  (2008), № 4, с. 53–69.

Pamyatniki  drevnerusskogo kanonicheskogo prava. Ch. 1. (Pamyatniki XI–XV v.). 2. izd. (= Russkaya Istoricheskaya Biblioteka. T. 6). Sankt-Peterburg, 1908.

P i c h h a d z e, A. A. Perevodcheskaya deyatel’nost’ v domongol’skoy Rusi. Lingvisticheskiy aspekt. Moskva, 2011.

P i c h h a d z e, A. A. O funktsionirovanii drevnerusskoy tserkovnoy knizhnoy i obihodnoy terminologii.  – Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii, 2018, № 2(36),  s. 68–86.

R o z o v, N. N. Solovetskaya biblioteka i ee osnovatel’ igumen Dosifey. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 18 (1962), s. 294–304.

S h c h a p o v, Ya. N. Novyy pamyatnik russkogo prava XV v. (Zapis’ „O razluchenii“). – V: Slavyane i Rus’. Otv. red. E.I.Krupnov. Moskva, 1968, s. 375–382.

S h c h a p o v, Ya. N. Vizantiyskoe i yuzhnoslavyanskoe pravovoe nasledie na Rusi v XI–XIII v. Moskva, 1978.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vekov. Sost. M.A. Bobrik, S.V. Degtev, E.I. Derzhavina i dr.  Gl. red. G.A. Bogatova. Vyp. 17. Moskva, 1991.

S o l o v’ e v, A. V. Srpska crkvena pravila iz XIV v. – Glasnik Skopskog nauchnog drushtva,  14 (1934), s. 33–42.

S r e z n e v s k i y, I. I. Obozrenie drevnih russkih spiskov Kormchey Knigi (= Sbornik ORYAS. T. 65, № 2). Sankt-Peterburg, 1897.

Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XI vv.). Ok. 10000 sl. Red. R.M. Tseytlin, R. Večerka, E. Blagova. Moskva, 1994. https://ksana-k.ru/?p=803.

S u v o r o v, N. S.  Sledy zapadno-katolicheskogo tserkovnogo prava v pamyatnikah Drevney Rusi. Yaroslavl’, 1888.

T u r i l o v, A. A. Iz kakogo evangel’skogo kodeksa proiskhodit posleslovie anagnosta Radina?  – V: Turilov, A.A. Mezhslavnyaskie kul’turnye svyazi epohi srednevekov’ya i istochnikovedenie istorii i kul’tury slavyan: Etyudy i harakteristiki. Moskva, 2012, s. 423–431.

T s e y t l i n, R. M. Leksika staroslavyanskogo yazyka. Opyt analiza motivirovannyh slov po dannym drevnebolgarskih rukopisey X–XI vv. Moskva, 1977.

T s i b r a n s k a - K o s t o v a, M. Pokaynata knizhnina na Balgarskoto srednovekovie IX–XVIII vek. Sofia, 2011.

T s i b r a n s k a - K o s t o v a, M.,  M. R a y k o v a. Bogomilite v tsarkovnoyuridicheskite tekstove i pametnitsi. – Starobalgarska literatura № 39–40 ( 2008), s. 197–219.

V a s m e r, M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. T. 1–4. Moskva, 1986–1987.

V e r s h i n i n, K. V. Merilo Pravednoe v istorii drevnerusskoy knizhnosti i prava. Moskva–Sankt-Peterburg, 2019.

Zakonopravilo  ili Nomokanon Svetoga Save. Ilovički prepis 1262. Godina. Fototipija. Prired. М. Petrović.  Dečje Novine, 1991.

Z h i z h i n, M. N.,  E. V. U h a n o v a,  A. V. A n d r e e v,  A. A. P o y d a. Estestvennonauchnye metody v vizualizatsii utrachennyh fragmentov srednevekovyh izobrazitel’nyh istochnikov. – V: Rol’ izobrazitel’nyh istochnikov v informatsionnom obespechenii istoricheskoy nauki: sbornik statey. Avt.-sost. E.A. Vorontsova; otv. red. A.G. Golikov. –Moskva, 2019, s. 661–671.