Language Features of the Parisian Sticherarion

Summary: 

The article deals with the spelling, phonetic, morphological and lexical features of the Parisian Sticherarion. The Parisian Sticherarion includes stichera from September 1 to September 14, written in the margins of a Greek manuscript of Plato's works (BNF, Paris.gr. 1808, pp. 25r – 34v). Phonetics and spelling indicate a significant antiquity of the monument. The morphological system is not so unambiguous. The Parisian Sticherarion demonstrates both archaic features and innovations, individual signs of the destruction of the case system are obvious. At the same time, the mixing of cases is not systematic. From a vocabulary point of view, two groups of words are of interest: a) lexemes noted in other manuscripts (Ilya's book, the most ancient Slavic monuments etc.) as possible translations of the corresponding Greek words and b) lexemes that are not found anywhere in connection with the corresponding Greek words. The second group is divided into several subgroups: reflection of probable discrepancies in the Greek manuscript, non-standard translation using known lexemes, new meanings of known lexemes, new lexicographically undescribed lexemes, paronymic replacements of a Greek word in translation, including decomposition of a composite with elements of paronymy, and transliteration of Greek words using Cyrillic. The linguistic usus and individual linguistic and textual innovations (greekism иерио, indication of authorship in the title of the sticheron) indicate the appearance of the text in the West Bulgarian area or (according to A. Bruni) in the monastery center outside Bulgaria by a native of the West Bulgaria not earlier than the end of the 12th century or more likely at the beginning of the 13th century.

Mariya A. Puzina (Moscow, Russia)
References: 

A n a n’ e v a, N. E. Istoriya i dialektologiya pol’skogo yazyka. Moskva, 1994.

B o z h i l o v, I. Cod. Paris gr. 108: edin Platonov kodeks v Bulgaria prez XIV v. – V: Pěti dostoitъ: Sbornik v pamet na Stefan Kozhuharov. Sofia, 2003, s. 391‒397.

B r u n i, A. Marginalia slavi nel Par. gr. 1808 (Dialoghi di Platone): frammenti di uno Sticherario mediobulgaro. – Νέα Ῥώμη. Rivista di Studi Bizantinistici, 13 (2016), p. 241–262.

C h e r n y s h e v a, M. I. Vizantiyskie leksikony i rannyaya slavyanskaya perevodcheskaya deyatel’nost’. – Palaeobulgarica, 44 (2020), № 4, с. 27–46.

C h e s h k o, E. V. Istoriya bolgarskogo skloneniya. Moskva, 1970.

D i e l s, P. Altkirchenslavische Grammatik mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch. Heidelberg, 1932.

D o b r e v, I. Rashkata pismenost i balgarskiyat pravopis prez Srednovekovieto. ‒ V: Kirilo-Metodievski studii. Kn. 8. Sofia, 1991, s. 216‒252.

Etimologicheskiiy slovar’ slavyanskih yazykov: Praslavyanskiy leksicheskiy fond. Vyp. 18. Pod red. O. N. Trubacheva. Moskva, 1993; Vyp. 36. Pod red. A. F. Zhuravleva. Moskva, 2010.

H a r a l a m p i e v, I. Istoricheska gramatika na balgarskia ezik. V. Tarnovo, 2001.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Sluzhebniyat Apostol v slavyanskata rakopisna traditsia. T. I: Izsledvane na bibleyskia tekst. Sofia, 2004.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Staroslavyanskaya sinonimiya v rannih perevodah sluzhb svyatyh v prazdnichnyh i sluzhebnyh mineyah. – V: Hristianskiy vostok. Na osnove materialov mezhdunarodnoy konferentsii „Interpretatsiya teksta v kul’ture Histianskogo Vostoka: perevod, kommentariy, poeticheskaya obrabotka“ (Gosudarstvennyy Ermitazh, 14.09.2011–16.09.2011) (= Gosudarstvennyy Ermitazh; Rossiyskaya Akademiya Nauk. Novaya seriya. T. 6 (12). Sankt-Peterburg–Moskva, 2013, s. 377–386.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Dragotin miney. Balgarski rakopis ot nachaloto na XII v. Sofia, 2018.

Il’ina kniga. Rukopis’ RGADA, Tip. 131. Lingvisticheskoe izdanie, podgotovka grecheskogo teksta, kommentarii, slovoukazateli V. B. Krys’ko. Moskva, 2005.

Il’ina kniga (XI v.): Issledovaniya. Ukazateli. Podg. V. B. Krys’ko, I. M. Ladyzhenskiy, T. I. Mezhikovskaya. Moskva, 2015.

Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo yazyka. Pod red. V. B. Krys’ko. T. 3. A. M. Kuznetsov, S. I. Iordanidi, V. B. Krys’ko. Prilagatel’nye. Moskva, 2006.

Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo yazyka. Pod red. V. B. Krys’ko. T. 4. O. F. Zholobov. Chislitel’nye. Moskva, 2006.

Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka: Entsiklopedicheskiy slovar’. Pod red. V. B. Krys’ko. Moskva, 2020.

I v a n o v a - M i r c e v a, D., I. H a r a l a m p i e v. Istoria na balgarskia ezik. V. Tarnovo, 1999.

J a g i ć, V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Neue bericht. u. erw. Ausg. Berlin, 1913.

K r i v k o, R. N. Istoriya slova polielei v russkom yazyke [1]. ‒ Drevnyaya Rus’. Voprosy medievistiki, 2002, № 3 (9), s. 69‒78.

K r i v k o, R. N. Funktsii bukvy У [izhitsa] v drevnih slavyanskih rukopisyah (preimushchestvenno na materiale Bychkovsko-Sinayskoy psaltiri). ‒ Russian Linguistics, 28 (2004), № 3, p. 317–359.

K r i v k o, R. N. Fragment NBKM 114 v istorii perevodov slavyanskih sluzhebnykh miney. – Scripta & e-Scripta, 3–4 (2006), p. 59–94.

K r i v k o, R. N. Tekstologiya i yazyk slavyanskih sluzhebnyh miney XI‒XIV vv. / Diss. na soisk. uch. step. dokt. filol. nauk. Moskva, 2015.

K r y s’ k o, V. B. Razvitie kategorii odushevlennosti v istorii russkogo yazyka. Moskva, 1994.

K r y s’ k o, V. B. Ocherki po istorii russkogo yazyka. Moskva, 2007.

K r y s’ k o, V. B. Muchenie Iriny – perevodnoe zhitie drevneyshego perioda slavyanskoy pis’mennosti. – Die Welt der Slaven, 63 (2018), № 2, p. 243–270.

K u z’ m i n o v a, E. A.,  T. V. P e n t k o v s k a y a. Afono-Tyrnovskaya knizhnaya sprava kontsa XIII‒XIV vv. i ee retseptsiya na Rusi. ‒ Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologiya, 2016, № 6, s. 9‒25.

L a v r o v, P. A. Paleograficheskoe obozrenie kirillovskogo pis’ma. Petrograd, 1914.

L’ v o v, A. S. Ocherki po leksike pamyatnikov staroslavyanskoy pis’mennosti. Moskva, 1966.

L y u s e n, I. Grechesko-staroslavyanskiy konkordans k drevneyshim spiskam slavyanskogo perevoda evangeliy (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995.

M a k s i m o v i c h, K. A. Zapadnoslavyanskoe vliyanie na drevnerusskiy knizhno-pis’mennyy yazyk v XІ–XІV vv. – XІV Mezhdunarodnyy s’’ezd slavistov. Pis’mennost’, literatura i fol’klor slavyanskih narodov. Doklady rossiiskoy delegatsii. Moskva, 2008, s. 102–125.

M a k s i m o v i c h, K. A. Vizantiyskaya Sintagma 14 titulov bez tolkovaniy v drevnebolgarskom perevode. Slavyansko-grecheskiy, grechesko-slavyanskiy i obratnyy (slavyanskiy) slovoukazateli. Nauch. red. L. Burgmann. Frankfurt am Main, 2010.

M a r t i n o f, I. M. Les manuscrits slaves de la Bibliothèque impériale de Paris. Paris, 1858.

Mēnaia tu olu eniutu. T. 1–6. En Rōmē, 1888–1901.

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.

M i r c h e v, K. Istoria na balgarskia ezik. Sofia, 1978.

M l a d e n o v, St. Istoria na balgarskia ezik. Sofia, 1979.

M o s h i n, V. A. Paleografichesko-orfograficheskie normy yuzhnoslavyanskih rukopisey. – V: Metodicheskoe posobie po opisaniyu slavyano-russkih rukopisey dlya Svodnogo kataloga rukopisey, hranyashchihsya v SSSR. Vyp. 1. Moskva, 1973, s. 43–75.

O m o n t, H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. Seconde partie. Ancien fonds grec (Droit – Histore – Sciences). Paris, 1888.

P e n t k o v s k i y, A. M. Liturgicheskaya terminologiya v vizantiysko-slavyanskoy kontaktnoy zone. ‒ V: Slavyane i ih sosedi. XX konferentsiya pamyati V.D. Korolyuka. Stanovlenie slavyanskogo mira i Vizantiya v epohu Rannego Srednevekov’ya: Sbornik tezisov. Moskva, 2001, s. 87‒90.

P o p k o n s t a n t i n o v, K.,  A.-M. T o t o m a n o v a. Epohata na balgarskia tsar Simeon: Ezik i pismenost. Sofia, 2014.

P u z i n a, M. A. K voprosu o sozdanii slavyanskogo Mineynogo stihirarya. – V: Pis’mennost’, literatura, fol’klor slavyanskih narodov. Istoriya slavistiki. XVI Mezhdunarodnyy s’’zd slavistov. Belgrad, 20–27 avgusta 2018 g. Doklady rossiyskoy delegatsii. Moskva, 2018, s. 109–121.

P u z i n a, M. A. Razvitie samosoznaniya i perevodcheskoy tehniki slavyan v epohu Srednevekov’ya na primere stihiry na nachalo indikta. – V: Slavyanskie chteniya: Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii Instituta slavyanskoy kul’tury (11.12.19). Vyp. 2 (7). Moskva, 2020, s. 105–113.

Rechnik na grchko-tsrkovnoslovenski leksichki paraleli. Red. M. Argirovski, sorabot. N. Andrijevska, A. Ǵurkova. Skopje, 2003.

S c h o l v i n, R. Die Declination in den Pannonisch-Slovenischen Denkmälern des Altkirchenslavischen. Leipzig, 1877.

S h c h e p k i n, V. N. Bolonskaya psaltyr’. Sankt-Peterburg, 1906.

S l a v o v a, T. Preslavska redaktsia na Kirilo-Metodievia starobalgarski evangelski prevod. – V: Kirilo-Metodievski studii. Kn. 6. Sofia, 1989, s. 15–129.

Slovar’ drevnerusskogo yazyka (XI–XIV vv.). T. 1–12–. Moskva, 1988–2019–.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–31–. Moskva, 1975–2019–.

Slovník jazyka staroslověnského. 1–4. Praha, 1958–1997.

S r e z n e v s k i y, I. I. Drevnie slavyanskie pamyatniki yusovogo pis’ma (= Sb. ORYAS. T. 3). Sankt-Peterburg, 1868.

S r e z n e v s k i y, I. I. Slovar’ drevnerusskogo yazyka. Reprint. izd. T. 1–3. Moskva, 1989.

S t a n c h e v, K. Neizvestnye i maloizvestnye bolgarskie rukopisi v Parizhe. – Palaeobulgarica, 5 (1981), № 3, с. 85–97.

S t a n c h e v, K. K nachal’noy istorii odnogo tipa sluzhebnoy minei u slavyan. – Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung. Bonn, 7–10. Juni 2005. Paderborn, 2007, s. 135–149.

S t a n k o v, R. Drevnebolgarskie perevodnye teksty i problema leksicheskih moravizmov. Sofia, 2016.

S t a n k o v, R. Problema „preslavskoy“ i „kirillo-mefodievskoy“ leksiki v drevnebolgarskom perevode Hroniki Georgiya Amartola. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 18. Shumen, 2018, s. 121–158.

Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XI vv.). Red. R.M. Tseytlin, R. Večerka, Е. Blagova. Moskva, 1994.

Svodnyy katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR. Moskva, 1984.

T h o m s o n, F. J. Towards a Typology of Errors in Slavonic Translations. – In: Christianity among the Slavs. The Heritage of Saints Cyril and Methodius. Roma, 1988, p. 351–380.

T o t o m a n o v a, A.-M. Iz istoriyata na balgarskia ezik. Sofia, 2009.

T o t o m a n o v a, A.-M. Iz balgarskata istoricheska fonetika. Sofia, 2014.

T s o n e v, B. Istoria na balgarskia ezik. Obshta chast. T. 1. Sofia, 1919.

Τ u r i l o v, A. A. Mezhslavyanskie kul’turnye svyazi epohi Srednevekov’ya i istochnikovedenie istorii i kul’tury slavyan: Etyudy i harakteristiki. Moskva, 2012.

T u r i l o v, A. A. O datirovke i pistse srednebolgarskogo Evangeliya aprakos pri Skopskom Apostole 1313 g. – V: Yazyk Biblii: Lingvo-tekstologicheskie issledovaniya / Ezikat na Bibliyata: Ezikovo-tekstologichni prouchvania. Moskva–Sofia, 2012, s. 120–126.

V a y a n, A. Rukovodstvo po staroslavyanskomu yazyku. Moskva, 1952.

V a n - V e y k, N. Istoriya staroslavyanskogo yazyka. Per. s nem. V. V. Borodich. Pod red. i s predisl. N. A. Kondrashova. Moskva, 1957.

V e r e s h c h a g i n, E. M. Pervaya leksicheskaya primeta Il: predstavlennost’ arhaichnyh zaimstvovannyh slov. – Ιn: Vereshchagin, E. M. Tserkovnoslavyanskaya knizhnost’ na Rusi. Lingvotekstologicheskie razyskaniya. Moskva, 2001, s. 270–279.

V e r e s h c h a g i n, E. M.,  V. B. K r y s’ k o. Nablyudeniya nad yazykom i tekstom arhaichnogo istochnika – Il’inoy knigi. – Voprosy yazykoznaniya, 1999, № 3, s. 38–59.

V o s s, Ch. Südslavische Übersetzungskunst im Licht der griechischen Diglossieproblematik. – V: Prevodite prez XIV stoletie na Balkanite. Dokladi ot mezhdunarodnata konferentsia (Sofia, 26–28 yuni 2003). Sofia, 2004, s. 47–58].

Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember slavisch-griechisch-deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch-slavisch. Bearb. v. D. Christians. Wiesbaden, 2001.

Υ o v c h e v a, M.,  L. T a s e v a. Tekstovaya traditsiya chteniy iz Knigi proroka Iezekiilya na bogorodichnye prazdniki. – V: Kirilo-Metodievski studii. Kn. 14. Sofia, 2001, s. 65–80.