Once Again to the Problem of so-called “Preslav Vocabulary”

Summary: 

The article deals in detail with the main postulates expressed in defense of the existence of “Preslav vocabulary” in recently published works. The methodological shortcomings of identifying the “Preslav vocabulary” in the Mediaeval Bulgarian texts are demonstrated. The content and scope of the very concept of “Preslav vocabulary” are also analysed. In sum, the author confirms the results of his previous observations on the topic, which revealed the inconsistency of the analysed concept.

Rostislav Stankov (Sofia, Bulgaria)

References: 

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Bd. 1–7. Graz, 1958–1975. Bd. 1. Graz, 1958; Bd. 2. Graz, 1960; Bd. 3. Graz, 1961; Bd. 4. Graz, 1966; Bd. 5. Graz, 1968; Bd. 6. Graz, 1971; Bd. 7. Graz, 1975.

A l b e r t i, A. Leksikata na Ivan-Aleksandrovoto evangelie i tekstologicheskata traditsia na slavyanskite evangelia. – V: Chetirievangelie na tsar Ivan Aleksandar. Viena, 2017, s. 656–699.

Balgarski etimologichen rechnik. T. 1. Sofia, 1971. T. 2. Sofia, 1979. T. 3. Sofia, 1986. T. 4. Sofia, 1995. T. 5. Sofia, 1996. T. 6. Sofia, 2002. T. 7. Sofia, 2010.

B o z h i l o v, I. Istoria na Srednovekovna Bulgaria. T. 1. Varvarska Bulgaria. Sofia, 2017.

Bolonski psaltir. Balgarski knizhoven pametnik ot XІІІ vek. Fototipno izdanie s uvod i belezhki ot Ivan Dujčev. Sofia, 1968.

D a v i d o v, A. Rechnikat na „Beseda protiv bogomilite“ ot prezviter Kozma i Suprasalskiyat sbornik. – V: Prouchvania varhu Suprasalskia sbornik: starobalgarski pametnik ot X v. Sofia, 1980, s. 137–145.

D o b r e v, I. Gratskite dumi v Suprasalskia sbornik i vtorata redaktsia na starobalgarskite bogosluzhebni knigi. – Balgarski ezik, 28 (1978), № 2, s. 89–98.

D o b r e v, I. Tekstat na Dobromirovoto evangelie i vtorata redaktsia na starobalgarskite bogosluzhebni knigi. – Balgarski ezik, 29 (1979), № 1, s. 9–21.

D o b r e v, I. Koi starobalgarski tekstove sa nay-blizo do Kirilo-Metodievia evangelski prevod. – Starobalgarska literatura. Kn. 14, s. 3–9.

Evangelie ot Ioanna v slavyanskoy traditsii. Izd. podgotovili A. A. Alekseev, A. A. Pichhadze, M. B. Babitskaya, I. V. Azarova, E. L. Alekseeva, E. I. Vaneeva, A. M. Pentkovskiy, V. A. Romodanovskaya, T. V. Tkacheva. Sankt–Peterburg, 1998.

G r a s h e v a, L.,  T. S l a v o v a. Preslavsko knizhovno sredishte. – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 3. Sofia, 2003, s. 312–327.

H r i s t o v a, I. Rechnik na Slovata na Kliment Ohridski. Sofia, 1994.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Sluzhebniyat Apostol v slavyanskata rakopisna traditsia. T. 1. Izsledvane na bibleyskia tekst. Sofia, 2004.

H r i s t o v a, V.,  M. K l i s u r s k a, Evgenievski Psaltir. Tekst. Rechnik na slovoformite. – Godishnik na Sofiyskia universitet „Sv. Kl. Ohridski“. Nauchen tsentar za slavyano-vizantiyski prouchvania „Ivan Dujčev”. T. 82 (2), (za 1988). Sofia, 1991, s. 69–121.

J a g i ć, I. V. Chetyre kritiko-paleograficheskie stat’i. Prilozhenie k otchetu o prisuzhdenii Lomonosovskoy premii za 1883 g. S tremya litograficheskimi tablitsami. – Sbornik otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti. T. 33 (1884), № 2, s. 7–191.

J a g i ć, V. Psalterium Bononiense. Vindobonae–Berolini–Petropoli, 1907.

J a g i ć, V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, 2. Aufl. Berlin, 1913.

I v a n o v a - M i r c h e v a, D. Yoan Ekzarh Balgarski. Slova. T. 1. Sofia, 1971.

I v a n o v a - M i r c h e v a, D. Starobalgarskite knizhovni sredishta kato „ezikovi shkoli“. – V: Ivanova–Mircheva, D. Vaprosi na balgarskia knizhoven ezik do Vazrazhdaneto. Sofia, 1987, s. 177–187.

K a ł u ž n i a c k i, E. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice ad fidem codicis Christinopolitani. Vindobonae, 1896.

K a r a c h o r o v a, I. Kam vaprosa za Kirilo-Metodievia starobalgarski prevod na Psaltira. – V: Kirilo-Metodievi studii. Kn. 6. Sofia, 1989, s. 130–245.

K a r a c h o r o v a, I. Psaltir. – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 3. Sofia, 2003, s. 409–417.

L’ v o v, A. S. Ocherki po leksike pamyatnikov staroslavyanskoy pis’mennosti. Moskva, 1966.

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

M i k l o s i c h, F. Apostolus e codice monasterii Šišatovac palaeo-slovenice. Vindobonae, 1853.

M i l t e n o v, Ya. Dialozite na Psevdo-Kesariy v slavyanskata rakopisna traditsia. Sofia, 2006.

M i l t e n o v, Ya. Preslavskite leksikalni markeri. 1. Opit za vavedenie. – Palaeobulgarica, 44 (2020), №2, s. 54–79.

M i r c h e v a, E. Za etapite v razvitieto na Preslavskata prevodacheska i redaktorska shkola (otnovo za Suprasalskia sbornik). – Palaeobulgarica, 35 (2011), № 4, s. 3–24.

N o v i k o v a, A. S. Preslavskaya redaktsiya Evangeliya. – V: Slavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie. Paleoslavistika: slovo i tekst. Moskva, 2012, s. 152–174.

P e e v, D. Arhivskiyat hronograf i Letopisets Elinski i Rimski І redaktsia. – Starobalgarska literatura, 39–40 (2008), s. 104–131.

P e e v, D. P. Novye dannye o vremeni i meste perevoda Hroniki Georgiya Amartola. – V: Letopisi i hroniki. Novye issledovaniya. 2011–2012. Moskva–Sankt–Peterburg, 2012, s. 13–38.

S a d n i k, L. Des Hl. Johannes von Damaskus Ἔκθεσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Bd. 1–4 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: fontes et dissertationes, 5, 14, 16, 17). 1. Wiesbaden, 1967; 2–4. Freiburg i. Br., 1981–1984.

S l a v o v a, T. Preslavska redaktsia na Kirilo-Metodievia starobalgarski evangelski prevod. – V: Kirilo–Metodievi studii. Kn. 6. Sofia, 1989, s. 15–129.

S l a v o v a, T. Talkovnata Paleya v konteksta na starobalgarskata knizhnina. Sofia, 2002.

Slovar’ drevnerusskogo yazyka (XІ–XІV vv.). T. 1–12. Moskva, 1988–2019.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–29. Moskva, 1974–2011. Vyp. 30. Moskva–Sankt-Peterburg, 2015.

Slovník jazyka staroslověnského. 1–4. Praha, 1958–1997.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka. T. 1–3. Sankt–Peterburg, 1893–1912.

S t a n k o v, R. Lokalizatsiya drevnebolgarskih perevodnyh tekstov v svete tak nazyvaemoy „ohridskoy“ i „preslavskoy“ leksiki (Na materiale Istoricheskoy Palei). – Palaeobulgarica, 15 (1991), № 4, s. 83–91.

S t a n k o v, R. Leksika Istoricheskoy Palei. Veliko Tarnovo, 1994.

S t a n k o v, R. Vethozavetnaya istoria v slavyanskih perevodah s grecheskogo: k probleme pervogo perevoda Istoricheskoy Palei. – Godishnik na SU „Sv. Kliment Ohridski“. Fakultet po slavyanski filologii. T. 102. Sofia, 2017, s. 5–43.

S t a n k o v, R. Problema „preslavskoy“ i „kirillo-mefodievskoy“ leksiki v drevnebolgarskom perevode Hroniki Georgiya Amartola. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 18. Shumen, 2018, s. 121–158.

Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XІ vekov). Pod red. E. Blagovoy, R. Vecherki, R.M. Tseytlin. Moskva, 1994.

V a n W i j k, N. Zur Vorgeschichte zweier altkirchenslavischer Sprachdenkmäler. – Archiv für slavische Philologie, 40 (1926), S. 265–278.

V o n d r á k, W. Altslovenische Studien. – Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, 122 (1890), № 7, s. 1–90.

V o s k r e s e n s k i y, G. A. Drevneslavyanskiy Apostol. Poslaniya Svyatogo Apostola Pavla. Vyp. 1. Poslanie k Rimlyanam. Sergiev Posad, 1892.

V o s k r e s e n s k i y, G. A. Rets. na: Hristinopol’skaya rukopis’ slavyanskogo apostola XІІ v., v izdanii Venskoy Imperatorskoy Akademii Nauk [professorom E. Kaluzhnyatskim. Vena 1896]. – Bogoslovskiy vestnik, 1 (1897), № 1, s. 198–208 (2–ya pagin.)].

V o s k r e s e n s k i y, G. A. Drevneslavyanskiy Apostol. Vyp. 3–5. Poslaniya sv. Apostola Pavla k korinfyanam 2-e, k galatam i k efesyanam po osnovnym spiskam chetyreh redakciy rukopisnogo slavyanskogo Apostol’skogo teksta s raznochteniyami iz pyatidesyati shesti rukopisey Apostola XІІ–XVІ vekov. Sergiev Posad, 1908.

Z l a t a r s k i, V. Istoria na balgarskata darzhava prez srednite vekove. T. 1. Parvo balgarsko tsarstvo. Ch. 1. Epoha na huno-balgarskoto nadmoshtie (679–852). Sofia, 1918.