To the History of Preslav Literary School: A Fragment of the Treatise of Irenaeus of Lyon Against Heresies and the Article Against the Arians by Gregory the Theologian in the Izbornik 1073

Summary: 

The article examines two ancient Slavic translations of a fragment of the 3rd book of Irenaeus of Lyons On Heresies. One translation has survived as a preface to the four Gospels in a manuscript of the first third of the 15th century from the Library of the Lithuanian Academy of Sciences (fond 19, no. 6), another as part of the Izbornik 1073. Both translations were made in Eastern Bulgaria, the first contains ancient preslavisms and is very close in language to the homilies of John Chrysostom in the Codex Suprasliensis, while the second shows a tendency to replace rare preslavisms with more common equivalents. The first translation was made from the full version of the Greek text of the treatise of Irenaeus of Lyon, fully preserved to this day only in the Latin translation, and retains the author’s attribution; the second translation goes back to an abridged Greek version attributed to St. Gregory the Theologian.

Tatiana I. Afanasyeva (Saint Petersburg, Russia)

References: 

B a r a n k o v a, G. S.,  R. V. B a h t u r i n a,  L. A. V l a d i m i r o v a,  L. P. Z h u k o v s k a y a,  A. M. M o l d o v a n,  A. A. P i c h h a d z e. Izbornik Svyatoslava 1073 g. Nekotorye drevnerusskie i yuzhnoslavyanskie cherty rukopisi – V: Slavyanskoe yazykoznanie: X Mezhdunarodnyy saezd slavistov. Sofia, 1988 g. Doklady rossiyskoy delegatsii. Moskva, 1988, s. 3–16.

B i b i k o v, M. V. Vizantiyskiy prototip drevneyshey slavyanskoy knigi (Izbornik Svyatoslava 1073 g.). Moskva, 1996.

B l a g o v a, E. Leksika Suprasl’skoy rukopisi i leksika Ioanna Ekzarha. – V: Prouchvania varhu Suprasalskia sbornik. Starobalgarski pametnik ot X vek. Sofia, 1980, s. 117–126.

D i m i t r o v, K. Avva Dorotey. Slova. Srednobalgarski prevod. Gratsko-balgarski slovoukazatel. Veliko Tarnovo, 2013.

D i m i t r o v a, A. Zlatostruyat v prevodacheskata deynost na starobalgarskite knizhovnitsi. Sofia, 2016.

D o b r y a n s k i y, F. Opisanie rukopisey Vilenskoy publichnoy biblioteki. Vil’na, 1882.

E f i m o v a, V. S. K voprosu o leksicheskom vyrazhenii otritsaniya v staroslavyanskom yazyke – Slavia, 74 (2005), № 2–3, p. 251–264.

K o r o l e v, A. A.,  A. A. T u r i l o v. Iriney Lionskiy. Pochitanie na hristianskom Vostoke, u yuzhnyh slavyan i na Rusi – V: Pravoslavnaya entsiklopediya. T. 26. Moskva, 2011, s. 441.

L i f s h i t s, A. L. Fragment sochineniya Irineya Lionskogo „Protiv eresey“ v sobranii Vilenskoy publichnoy biblioteki. – Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 3 (2001), p. 61–71.

M i l t e n o v, Ya. Preslavskite leksikalni markeri. 1. Opit za vavedenie. – Palaeobulgarica, 44 (2020), № 2, с. 54–79.

M o s h i n’ s k i, L. Sposoby perevoda grecheskih slovoobrazovaniy s otritsatel’noy pristavkoy α v Suprasl’skoy rukopisi. – V: Cyrillomethodianum. 6. Thessalonique, 1982, p. 81–97.

N i k i f o r o v, M. V. Iriney Lionskiy – V: Pravoslavnaya еntsiklopediya.T. 26. Moskva, 2011, s. 422–441.

P i c h h a d z e, A. A. Perevodcheskaya deyatel’nost’ v domongol’skoy Rusi. Lingvisticheskiy aspekt. Moskva, 2011.

Slovar’ drevnerusskogo yazyka XI–XIV v. T. 1–12. Moskva, 1988–2019.

Simeonov sbornik (po Svetoslavovia prepis ot 1073 g.). T. 3. Gratski izvori. Sofia, 2015].

Sochineniya svyatogo Irineya, episkopa Lionskogo. Izdany v russkom perevode protoiereem P. Preobrazhenskim. Sankt-Peterburg, 1900.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy k slovaryu drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam. T. 1–3. Sankt-Peterburg, 1893–1912.

Starobalgarski rechnik. T. 1, 2. Otg. red. Dora Ivanova-Mircheva. Sofia, 1999, 2009. URL: https://histdict.uni-sofia.bg/oldbgdict/oldbg_search/.

T u r i l o v, A. A. Zametki o kirillicheskih pergamennyh rukopisyah sobraniya byvshey Vilenskoy publichnoy biblioteki (f. 19 BAN Litvy). – Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 2 (1997), p. 113–142.

M i k l o s i c h, F. Lexikon palaeoslovenico-graeco-latinum. Aalen, 1977 (2. Neudruck der Ausgabe Wien, 1862–1865).

M i g n e, J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Vol. 7. Paris, 1857.

I r é n é e  d e  L y o n. Contre les hérésies. Livre 3. Édition critique par A. Rousseau et L. Doutreleau. T. 2. Texte et traduction (= Sources Chrétiennes, 211). Paris, 1974.

Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958–1994. Pereizdanie T. 1–4. Sankt-Peterburg, 2006.