The Liturgical Prescriptions of the Horologion from the Holy Trinity-St. Sergius Lavra Collection of the Russian State Library № 17 and Slavic Translations of the Sabbaite Typicon

Summary: 

     The article discusses the linguistic features and the structure of the manuscript № 17 kept in the Holy Trinity-St. Sergius Lavra collection of the Russian State Library. This manuscript from the beginning of the 15th century is a so-called great Horologion that is, the book of hours, supplemented with the synaxarion part of the Sabbaite Typicon. It is established that this part is based on the Russian translation of the Sabbaite Typicon from the middle of the 14th century with its linguistic and textual features. Another source is a Bulgarian translation of the Sabbaite Typicon from the beginning of the 14th century, made on Mount Athos. The same source is the basis of the great Horologion kept in the Russian State Archive of Ancient Acts fond 381 № 45. This Horologion group is an open text structure that combines parts from different Slavic translations of the Sabbaite Typicon.

Tatyana Pentkovskaya (Moscow, Russia)

References: 

A r s e n i y, ieromonah, I l a r i y, ieromonah. Opisanie slavyanskih rukopisey biblioteki Svyato-Troitskoy Sergievoy lavry. Ch. 1–3. Moskva, 1878–1879.

A f a n a s’ e v a, T. I. Drevneslavyanskie tolkovania na liturgiyu v rukopisnoy traditsii XII–XVI vv.: issledovanie i teksty. Moskva, 2012.

A f a n a s’ e v a, T. I. Liturgii Ioanna Zlatousta i Vasiliya Velikogo v slavyanskoy traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.). Moskva, 2015.

Af a n a s’ e v a, T. I., V. V. K o z a k, G. A. M o l’ k o v, M. G. S h a r i k h i n a. Evhologiy Velikoy tserkvi v slavyano-russkom perevode kontsa XIV veka. Moskva-Sankt-Peterburg, 2019.

B a r a n k o v a, G. S., I. I. M a k e e v a. Oratorskaya proza Kirilla Turovskogo i ee mesto v drevnerusskoy knizhnosti. – V: Pis’mennost’, literatura, fol’klor slavyanskih narodov. Istoriya slavistiki. XVI Mezhdunarodnyy saezd slavistov. Belgrad, 20‒27 avgusta 2018 g. Doklady rossiyskoy delegatsii. Moskva, 2018, s. 32–51.

C h e s h k o, E. V. Istoria bolgarskogo sklonenia. Moskva, 1970. 

C h e s h m e d z h i e v, D. Belezhki za kulta na Sv. Paraskeva-Petka u balgarite i sarbite prez ХІІІ–ХІV v. – V: Manastir Banjska i doba kralja Milutina (Zbornik sanaučnog skupa održanog od 22. do 24. decembra 2005. godine u Kosovskoj Mitrovici). Niš–Kosovska Mitrovica–Manastir Banjska, 2007, s. 275–285.

D i m i t r o v, D. A. Cherepishkiyat tipik (TSIAI 44) ot XIV vek v konteksta na srednobalgarskata traditsia na tsarkovnite ustavi. Avtoreferat kam disertatsionen trud za prisazhdane na obrazovatelnata i nauchna stepen „Doktor“. Sofiya, 2014.

http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/764bb31f-7f64-49ee-886.... Data obrashteniya 25.05.20.

G o r s k i y, A. V., K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie slavyanskih rukopisey Moskovskoy Sinodal’noy biblioteki. Otdel 3. Rukopisi bogosluzhebnye. Ch. 1. Moskva, 1869.

G r i t s e v s k a y a, I. M. Iyerusalimskiy Ustav 67 glav („Oko tserkovnoe“) i ego mesyatseslov: rasprostranenie i razvitie na Rusi v XV v. – Drevnyaya Rus’. Voprosy medievistiki, 79 (2020), s. 143–159. DOI 10.25986/IRI.2020.79.1.0010.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Sluzhebniyat Apostol v slavyanskata rakopisna traditsia. Tom 2. Izsledvane na sinaksarite. Sofia, 2012.

I v a n o v a, Kl. Balgarski, srabski i moldo-vlahiyski kirilski rakopisi v sbirkata na M.P. Pogodin. Sofia, 1981.

L o s e v a, O. V. Russkie mesyatseslovy XI–XIV vekov. Moskva, 2001.

M a n s v e t o v, I. D. Mitropolit Kiprian v ego liturgicheskoy deyatel’nosti. Moskva, 1882.

M e l’ n i k, A. G. Praktika pochitaniya sv. Alekseya, mitropolita vseya Rusi, v XVI veke. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 62 (2014), с. 53–69.

M e l’ n i k, A. G. Istoria rasprostranenia pochitania sv. Petra mitropolita na Rusi v XV–XVI vekah. – Soobshtenia Rostovskogo muzeya, 21 (2016), s. 5–21.

M e l’ n i k, A. G. Istoria rasprostranenia kul’ta sv. Alekseya mitropolita v Rossii kontsa XV–XVI veka. – V: Makarievskie chtenia. Truzheniki na istoricheskom poprishte. Vyp. 24. Mozhaysk, 2017, s. 151–161.

M i n e v a, E. The Byzantine hagiographic and hymnographic texts on St. Parasceve of Epibatae. Sofia 2017.

M o l d o v a n, A. M. Vostochnoslavyanskaya leksika v perevode tolkovaniy Nikity Irakliyskogo na Slova Grigoria Bogoslova. – Trudy Instituta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. 9. Istoria russkogo yazyka i kul’tury. Pamyati V. M. Zhivova. Moskva, 2016, s. 70–85.

M o s t r o v a, T. Slovoobrazuvatelni tendentsii v razvitieto na balgarskia knizhoven ezik prez Srednovekovieto (Kirilo-Metodievite traditsii v pametnitsi ot XIV v. (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 24). Sofia, 2015.

N e m i r o v s k i y, E. L. Istoria slavyanskogo knigopechatania XV – nachala XVII veka. Moskva, 2003.

P a n o v a, S. I. Diataksis patriarha Filofeya Kokkina v slavyanskoy knizhnoy traditsii XIV–XV vv.: tekstologia i yazyk. Dissertatsia na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskih nauk. Moskva, 2009.

P e n t k o v s k a y a, T. V. Adaptatsia rannego bolgarskogo perevoda Ierusalimskogo Tipikona v Drevney Rusi (rukopis’ RGADA, f. 381, № 45). – Kirilo-Metodievski studii, 18 (2009), s. 323–340.

P e n t k o v s k a y a, T. V. K voprosu ob istochnikah mesyatseslova v sostave Chasoslova Shvaypol’ta Fiolya 1491 g. – V: Lingvokul’turologicheskie issledovania razvitia russkogo yazyka v usloviyah polietnicheskoy sredy: opyt i perspektivy: trudy i materialy. V 2 t. Pod obsht. red. E. A. Gorobets, O. F. Zholobova, M. O. Novak. T. 2. Kazan’, 2018, s. 152–154.

P e n t k o v s k a y a, T. V. Perevody Ierusalimskogo Tipikona v slavyanskoy traditsii: lingvisticheskiy aspekt. Moskva, 2018.

P e n t k o v s k a y a, T. V. Liturgicheskaya terminologia Chasoslova 1491 g. izdania Shvaypol’ta Fiolya: k voprosu o proishozhdenii. – V: Trinadtsatye Zagrebinskie chtenia: sbornik statey po itogam mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (3–4 oktyabrya 2018 g.). Sankt-Peterburg, 2019, s. 330–342.

P e n t k o v s k a y a, T. V., L. I. S h t e g o l e v a, S. A. I v a n o v. Zhitie Vasilia Novogo v drevneyshem slavyanskom perevode. Tom 1. Issledovania. Teksty. Moskva, 2018].

P e n t k o v s k i y, A. M. Iz istorii liturgicheskih preobrazovaniy v Russkoy tserkvi v tret’ey chetverti XIV stoletiya. – Simvol, 29 (1993), s. 217–238.

P e n t k o v s k i y, A. M. Ierusalimskiy Ustav i ego slavyanskie perevody v XIV stoletii. – V: Prevodite prez XIV stoletie na Balkanite. Sofia, 2004, s. 153–171.

P e n’ k o v a, Ya. A. Imperativ budi v pamyatnikah XV veka: k voprosu o formirovanii neopredelennyh mestoimeniy na –nibud’ v russkom yazyke. – Russkiy yazyk v nauchnom osveshtenii, 2011, № 1 (21), s. 251–265.

P i c h h a d z e, A. A. Perevodcheskaya deyatel’nost’ v domongol’skoy Rusi: lingvisticheskiy aspekt. Moskva, 2011.

P o n y r k o, N. V. Pokayannye kanony Kirilla Turovskogo (voprosy atributsii). – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 55 (2004), s. 240–263.

S a v i ć, V. Čerepiški tipik i njegovo mesto među srpskim tipicima. – Crkvene studije, 11 (2014), s. 577–600.

S e r g i y (Spasskiy), arhiep. Polnyy mesyatseslov Vostoka. T. 2. Moskva, 1876. 

S i m i ć, P. Hilandarski tipik monaha Romana 1331 g. Kraljevo, 2010.

Slovar’ drevnerusskogo yazyka XI–XIV vv . T. 1–12. Moskva, 1988–2019.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–30. Мoskva, 1975–2016.

Sobranie I.M. Fadeeva. f. 312. Opisanie. Opisanie sostavleno: I. M. Kudryavtsevym, Yu. A. Nevolinym (hudozhestvennye osobennosti), K. A. Maykovoy (№ 71). Moskva, 1970 (mashinopis’).

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka. Reprintnoe izdanie. T. 1–3. Мoskva, 1989.

S t o i m e n o v, N. Pervyy bolgarskiy perevod Ierusalimskogo Ustava (XIV v.). Dissertatsia na soiskanie uchenoy stepeni kandidata bogoslovia. Sergiev Posad, 2006.

S u b o t i n - G o l u b o v i ć, T. Uticaj prenosa moštiju svete Petke u despotovinu na razvoj njenog kultau srpskoj sredini. – V: Bulgaria i Sarbia v konteksta na vizantiyskata tsivilizatsia. Sbornik statii ot balgaro-srabski simpozium. Sofia, 2005, p. 343–354.

Tipik arhiepiskopa Nikodima. Knjiga prva. Fototipija izgorelog rukopisa Narodne biblioteke u Beogradu. Beograd, 2004.

T u r i l o v, A. A. Aleksey, svyatitel’, mitropolit vseya Rusi : Pochitanie. – В: Pravoslavnaya entsiklopedia. T. 1. Moskva, 2000, s. 643–646.

T u r i l o v, A. A. Dve zabytye daty bolgarskoy tserkovno-politicheskoy istorii IX v. – V: Turilov, A. A. Mezhslavyanskie kul’turnye svyazi epohi Srednevekov’ya i istochnikovedenie istorii i kul’tury slavyan. Etyudy i harakteristiki. Moskva, 2012, p. 103–125 (Vpervye: Palaeobulgarica, 23 (1999), № 1, s. 14–34)].

T u r i l o v, A. A. Ranniy slavyanskiy spisok kalendarnyh epigramm Nikolaya Kallikla („Ptohoprodroma“): k voprosu o vremeni perevoda. – V: Turilov, A. A. Mezhslavyanskie kul’turnye svyazi epohi Srednevekov’ya i istochnikovedenie istorii i kul’tury slavyan. Etyudy i harakteristiki. Moskva, 2012, s. 471–477.

V z d o r n o v, G. I. Knigopisanie i hudozhestvennoe oformlenie rukopisey v moskovskih i podmoskovnyh monastyryah do kontsa pervoy treti XV v. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 22 (1966), s. 119–143.

V z d o r n o v, G. I. Rol’ slavyanskih monastyrskih masterskih pis’ma Konstantinopolya i Afona v razvitii knigopisaniya i hudozhestvennogo oformleniya russkih rukopisey na rubezhe XIV–XV vv. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury. 23 (1968), s. 171–198.

Y o v c h e v a, M. Tarnovskite svettsi v balgarskata i srabskata staroizvodna liturgichna knizhnina ot XIII–XIV vek. – В: Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Granitsi, kulturi, identichnost“ (= Godishnik na Sofiyskiya universitet „Sv. Kliment Okhridski“. Tsentar za slavyano-vizantiyski prouchvania „Ivan Duĭchev“. T. 100 (19). Sofia, 2019, s. 248–277.