The Great Reading Menaia of Metropolitan Makary and the Second South Slavic Influence (Preliminary observations)

Summary: 

The paper deals with the reflection of the Second South Slavic influence in four hagiographic texts included in the March volume of the Great Reading Menaia of Metropolitan Makary according to the copy of the Cathedral of the Dormition (Uspenskii sobor): The torment of Vasilisk, The forty Martyrs of Sebaste, The life of Еuthymius of Novgorod and The life of Macarius Kalyazinkii. As a result of the analysis eighteen distinctive graphical and orthographical patterns of the Second South Slavic influence have been traced. It is concluded that many of them are well represented in the texts examined.

Tzvetana Raleva (Sofia, Bulgaria)

References: 

B o b r o v, A. G. Knigopisnaia masterskaia Lisitskogo monastyria. – V: Knizhnye tsentry Drevney Rusi XI–XVI vv. Sankt-Peterburg, 1991, 78–98.

D m i t r i e v, L. A. Povesti o zhitii Mihaila Klopskogo. Moskva-Leningrad, 1958.

G a d a l o v a, G. S. Literaturnye pamyatniki XVI veka, posvyashtennye prepodobnomu Makaryu Kalyazinskomu: Istochnikovedcheskie problemy. Avtoreferat disseratsii na soiskanie nauchnoy stepeni kandidata istoricheskih nauk. Moskva, 2005.

G a l’ c h e n k o, M. G. Vtoroe yuzhnoslavyanskoe vliyanie v drevnerusskoy knizhnosti (Grafiko-orfograficheskie priznaki vtorogo yuzhnoslavyanskogo vlianya i hronologia ih poyavlenia v drevnerusskih rukopisyah kontsa XIV – pervoy poloviny XV v.) – V: Gal’chenko, M.G. Knizhnaia kul’tura. Knigopisanie. Nadpisi na ikonah Drevney Rusi. Izbrannye raboty. Moskva, Sankt-Peterburg: Aleteyіa, 2001, 325–382.

G a l’ c h e n k o, M. G. Svodnaia tablitsa grafiko-orfograficheskih dannyh iz 165 datirovannyh drevnerusskih rukopisey kontsa XIV–XV v. – V: Gal’chenko, M.G. Knizhnaia kul’tura. Knigopisanie. Nadpisi na ikonah Drevney Rusi. Izbrannye raboty. Moskva, Sankt-Peterburg: Aleteyia, 2001, 383–442.

G o r s k i y, A. V., K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie Velikih Chet’ih-Miney Makaria mitropolita vserossiyskogo, s predisloviem i dopolneniyami E.V. Barsova. – V. Chtenia v Imperatoskom obshtestve istorii I drevnostey Rossiyskih pri Moskovskom universitete. Vyp. 1. Moskva, 1886, 65–184.

Grammatiki Lavrentia Zizania i Meletia Smotritskogo. Sostavitel’ E.A. Kuz’minova. Moskva: Izdatel’stvo MGU, 2000.

I v a n o v a, K. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. Sofia: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, 2008.

K a g a n, M. D. Zhitie Makaria Kol’azinskogo. – V: Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi. Vtoraia polovina XIV–XVI v. Chast’ 1. A–K. Leningrad: Nauka, 1988, 293–296.

K o s t y u h i n a, L. M. Paleograficheskoe opisnie. – In: Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 1.–11. März / Velikie minei chetʼi mitropolita Makaria. Uspenskiy spisok. 1–11 marta. Hrsg. E. Weiher, S.O. Šmidt (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationеs. T. XXXIX). Freiburg i. Br., 1997, XLV–LXXVI.

K o s t y u h i n a, L. M. Russkie pistsy v knizhnoy masterskoy mitropolita Makaria (po Uspenskomu spisku Velikih Miney Chet’ih. – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1 (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationеs. T. XLIV). Freiburg i. Br., 2000, 21–41.

M i r c h e v a, E. Staroizvodnite i novoizvodnite sbornitsi – prevodi, redaktsii, prerabotki, knizhovnoezikovi osobenosti. BAN. Institut za balgarski ezik “Prof. Lyubomir Andreychin”. Sofia, 2018].

R a l e v a, Tz. K voprosu ob orfograficheskoy norme agiograficheskih tekstov Velikih Miney Chet’ih. – V: Russkoe slovo v mnogoiazychnom mire. XIV congress MAPRIAL. 29 aprelia – 3 maia 2019 g. Nur-Sultan, Kazakhstan (pod pechat).

Arkhiepiskop S e r g i y. Polnyy mesiatseslov Vostoka. T. 2. Ch. 1. Moskva, 1997.

S o b o l e v s k i y, A. I. Yuzhnoslavyanskoe vliyanie na russkuyu pismennost’ XIV–XV vv. – Sobolevskiy, A. I. Istoria russkogo literaturnogo yazyka. Izd. podgotovil A.A. Alekseev. Leningrad: Nauka, 1980, 147–158.

T v o r o g o v, O. V. Perevodnye zhitia sviatyh v drevnerusskoy knizhnosti XI–XV vv. – V: Trudy otdela drevnerusskoy literatury. T. 58. Sankt-Peterburg, 2008, 116–132 (www.odrl.pushkinskijdom.ru.Default.aspx?tabld=8102 – posledno poseshtenie na 21.08.2018).

T o t o m a n o v a, A.-M. Konstantin Kostenechki. Sachinenia. Skazanie za bukvite. Zhitie na Stefan Lazarevich. Izd. e podgotveno ot A.-M. Totomanova. Sofia: Slavika, 1993.

T u r i l o v, A. A., M. A. S h i b a e v. Evfimiï II – V: Pravoslavnaia ėntsiklopedia. T. 17. 2010, 432–442 (http://www.pravenc.ru/text/187753.html – posledno poseshtenie na 13.02.2019).

U s p e n s k i y, B. A. Istoria russkogo literaturnogo yazyka (XI–XVII vv.). München, 1987.

S h t e p k i n, V.N. Russkaia paleografiya. Moskva, 1967.

Z a i m o v, Y., M. K a p a l d o. Suprasalski ili Retkov sbornik. V 2 toma. T. 1. Sofia: BAN, 1982.

Z h i v o v, V. M. Istoria iazyka russkoy pis’mennosti. T. 2. Moskva: Universitet Dm. Pozharskogo, 2017. 

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 1. – 11. März / Великие минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. 1–11 марта. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationеs. T. XXXIX). Freiburg i. Br., 1997.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 12. – 25. März / Великие минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. 12 – 25 марта. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. XLI). Freiburg i. Br., 1998.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 9. – 23. Mai / Великие минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. 9 – 23 мая. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. LIII). Freiburg i. Br. 2009.

K e i p e r t, H. Nochmals zur Kontaminationsproblematik in Nr. 5 des “Codex Suprasliensis”. – Prace filologiczne, 44, 1999, 275–280.

K i n d e r m a n n, N. Die Vita des Makarij Koljazinskij in den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1 (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. XLIV). Freiburg i. Br., 2000, 161–186.