Is the Language of Cyril and Methodius an Artificial Construction?

Summary: 

The paper calls for changing the research paradigm, in which the language of the earliest Bulgarian manuscripts has been explored so far.  The author brings up a series of arguments (historical, linguistic and metalinguistic) proving that the development of Bulgarian, Russian and Serbian medieval orthography as well as the creation of the modern languages of Bulgarians, Russians ad Serbs could be explained through the interaction between the vernacular and literary languages. Such an approach has already been proposed and developed by Vladimir Zhivov and applied to the history of Russian. The lack of grammatical descriptions of the Cyril and Methodius’ language in the Middle Ages also speaks in favor of the organic relation between the oral and written practices.

Anna-Maria Totomanova (Sofia, Bulgaria)

References: 

Atanasiy Bonchev (arhim). Rechnik na tsarkovnoslavyanskia ezik. Т. 1. Sofia, 2002; Т. 2. Sofia, 2012.

Velcheva, B. Praslavyanski i starobalgarski fonologicheski izmenenia. Sofia, 1980.

Dobrev, I. Kirilo-Metodievite uchenitsi prez parvite godini sled pristiganeto im v Balgaria (886–893). – V: Izsledvania po kirilometodievistika. Sofia, 1985, 129–160.

Dogramadzhieva, E. Obstoyatelstvenite izrechenia v knizhovnia starobalgarski ezik. Sofia, 1984.

Zhivov, V. Ocherki istoricheskoy morfologii russkogo yazyka XVII–XVIII vv. Moskva, 2004.

Zhivov, V. Istoria yazyka russkoy pis'mennosti. T. 1–2. Moskva, 2017.

Lavrentiy Zizaniy. Gramatika sloven'ska.  Vilno, 1596].

Kaypert, G. Tserkovnoslavyanskiy yazyk: krug ponyatiy. – V: Slovѣne, 6, 2017, № 1, 8–75.

Karaђiћ, V. Dodatak k Sanktpeterburgskim sravnitel’nim rjechnitsima sviju jezika i narjechija: s osobitimo gledima bugarskog jezika. U Bechu, 1822.

Slavova, T. Donesli li sa knigi Kirilo-Metodievite uchenitsi v Balgariya? – V: нэстъ №ченёкъ надъ №чётелемь своёмь. Sbornik v chest na prof. dfn Ivan Dobrev, chlen-korespondent na BAN i uchitel. Sofia, 2005, 238–250.

Smotritski, M. Grammatiki Slavenskia pravilnoe Sintagma. Evye, 1619.

Spasova, M. Istoricheski i kvaziistoricheski podhodi pri talkuvaneto na svedeniyata za prevodacheskata deynost na slavyanskite parvouchiteli po vreme na Moravsko-Panonskata im misia. – V: нэстъ №ченёкъ надъ №чётелемь своёмь. Sbornik v chest na prof. dfn Ivan Dobrev, chlen-korespondent na BAN i uchitel. Sofia, 2005, 106–144.

Totomanova, A. Edinstvoto na balgarskia knizhoven i neknizhoven ezik prez X–XI v. – V: Epohata na balgarskia tsar Samuil. Ezik i pismenost. Sofia, 2014, 79–173.

Totomanova, A. Samuilovite nadpisi i starobalgarskiyat knizhoven ezik. – V: Evropeyskiyat Yugoiztok prez vtorata polovina na X – parvata polovina na XI v. Istoria i kultura.  Sofia, 2015, 512–520.

Totomanova, A. Yan Hus i Konstantin Kostenechki – nyakoi paraleli. – Starobalgarska literatura, 53–54, 2016, 185–194.

Hristov, I. Gratsko-tsarkovnoslavyanski rechnik. Sofia, 2019.

Hristova, I. Rechnik na slovata na Kliment Ohridski. Sofia, 1994.

Keipert, H. Kirchenslavisch-Begriffe. – In: Die slavischen Sprachen, 2. Berlin–New York, 2014, 1212–1252.

V e č e r k a, R. Vliv řečtiny na staroslověnštinu. – Listy filologickě, 94, 1971, 129–151.