Muscovite Translations of Biblical Texts from Polish in the Second Half of the 17th Century: at the Junction of the Middle Ages and the Early Modern Period

Summary: 

The paper deals mainly with the translations of the biblical texts that appear in the Moscow Chudov monastery in the second half of the 17th century. They are fully or partially based on Polish sources. Theseare the Book of Job translated by hieromonk Moses (1671) and the arguments (summae) inserted into the New Testament translation made by a group of translators of the Moscow Print Yard under the leadership of Epiphanius Slavinetsky and Euthymius Chudovsky in the 70–90-ies of the 17th century.
           In addition to these texts the translation of the Psalter made by Abraham Firsov in 1683 and the manuscript of the Psalter in three languages (Church Slavonic, Greek and Polish) which belonged to Simon Azarinshould be noted. This group of translations is characterized by the following features: the use of Bible editions coming from translators belonging to different confessions (both Catholic and Protestant), which could be combined within a single translation, and the presence offorewords and a kind of critical apparatus. It should also be noted that some sources are multilingual. These arethe Psalter of Simon Azarin (Church Slavonic-Greek-Polish interlinear) and the New Testament translation of Epiphanius Slavinetsky and Euthymius Chudovsky (two-column Slavic-Greek diglotta). The language of the Bible translations of the Chudov monastery milieu was determined by several factors, primarily the orientation both towards Greek models and grammatical rules.
          The emergence of Church Slavonic translations of primarily biblical texts from Polish literary language in confessionally different variants is a vivid manifestation of the changes in the Muscovite cultural and linguistic situation as a whole, regardless of the implementation of specific linguistic attitudes of their translators.

Tatyana Pentkovskaya (Moscow, Russia)
References: 

Verner I. V. Grammaticheskaya sprava Maksima Greka v Psaltyri 1552 g. – V: Pis’mennost’, literatura, fol’klor slavyanskih narodov. Istoria slavistiki. XV Mezhdunarodnyy saezd slavistov. Doklady rossiyskoy delegatsii. Moskva, 2013, 104–128.

Isachenko T. A. Kniga Iova v perevode monaha Chudova monastyrya Moiseya (1671 g.): osobennosti yazyka i istoriko-literaturnyy kontekst. – Drevnyaya Rus’. Voprosy medievistiki 4 (10), 2002, 67–75.

Isachenko T. A. Perevodnaya moskovskaya knizhnost’ XV–XVII vv. Moskva, 2009.

Isachenko T. A. Vera i protivlenie v otvetah i oblicheniyah 80–90-h gg. XVII v. Novye bibleyskie perevody v filologicheskih shkolah XVII v. Moskva, 2015.

Klimov I. P. Pechatnoe evangelie protestanta Vasilya Tyapinskogo kak pamyatnik knigoizdania VKL 2-y poloviny XVI v. – V: Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 2010, 153–171.          http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367173326847. Data obrashtenia 04.01.2019.

Korzo 2008 – Korzo M. A. O nekotoryh istochnikah katehizisov Simeona Polotskogo – Kiivsyka Akademіya, 6, 2008, 102–122 [Korzo M. A. O nekotoryh istochnikakh katekhizisov Simeona Polotskogo – Kiivs'ka Akademіya 6, 2008, 102–122].

Korzo M. A. Nravstvennoe bogoslovie Simeona Polotskogo: osvoenie katolicheskoy traditsii moskovskimi knizhnikami vtoroy poloviny XVII veka. Moskva, 2011.

Kotova N. K. Lingvotekstologicheskiy analiz Peresopnitskogo Evangelia (1556–1561). Magisterskaya dissertatsia. Moskva, MGU, 2017.

Kuzyminova E. A. Razvitie grammaticheskoy mysli Rossii XVI–XVIII vv. Moskva, 2012.

Nikolaev S. I. Yan і Mikola Kohanovsykі u tvorchih zatsіkavlennyah Simeona Polotsykogo – V: Kiivsyki polonistichni studii. T. VI. Ukrainsyko-polysyki literaturni konteksti dobi baroko. Kiiv, 2004, 263–271.

Nikolaev S. I. Pol’sko-russkie literaturnye svyazi XVI–XVIII vv.: Bibliograficheskie materialy. Sankt-Peterburg, 2008.

Nikolaev S. I. Pol’skoe węzłowaty i ego russkie sootvetstvia v XVII–XVIII vv. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, zeszyt specjalny, 2015, 165–169.

Pentkovskaya T. V. Novyy Zavet v perevode knizhnogo kruga Epifania Slavinetskogo i pol’skaya perevodcheskaya traditsia XVI v.: perevod argumentov k Apostolu – Russkiy yazyk v nauchnom osveshtenii, 1, 2016, 184–229.

Pentkovskaya T. V. Perevod argumentov k Knige Iova 1671 g. na fone moskovskih bibleyskih perevodov s pol’skogo yazyka – Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologia. 2, 2016, 10–39.

Pentkovskaya T. V. „Slovo o milosti“ v tserkovnoslavyanskom perevode vtoroy poloviny XVII v. i ego pol’skiy original: peredacha realiy – Slověne, 2, 2017, 215–243.

Pentkovskaya T. V. Gretsizatsia v tserkovnoslavyanskih perevodah s polyskogo Chudovskoy knizhnoy shkoly – V: Klassicheskie yazyki v postklassicheskiy period. Kazany, 2017, 167–177.

Pentkovskaya T. V. Tserkovnoslavyanskie perevody s polyskogo yazyka moskovskogo Chudova monastyrya kak knizhnyy kompleks vtoroy poloviny XVII veka – V: XII Zagrebinskie chtenia. Kollektsii rukopisnyh knig v sovremennom mire: hranenie i izuchenie. Sankt-Peterburg, 2018, 343–352.

Romodanovskaya V. A. Gennadievskaya Biblia – V: Pravoslavnaya entsiklopedia, 10, 2005, 584–588.

Serman I. Z. “Psaltyry rifmotvornaya” Simeona Polotskogo i russkaya poezia XVIII v. – V: Trudy Otdela drevnerusskoy literatury. Moskva; Leningrad, 1962, T. 18, 214–222.

Uspenskiy B. A. Istoria russkogo literaturnogo yazyka XI–XVII veka. Moskva, 2002.

Hristova-Shomova I. Kniga Yov s talkuvania v slavyanski prevod. Sofia, 2007.

Psaltyry 1683 goda v perevode Avramia Firsova. Tekst, slovoukazately, issledovanie /Predislovie, issledovanie, podgotovka teksta i sostavlenie slovoukazatelya E. A. Tselunovoy. Moskva, 2006.

Tselunova E. A. Psaltiry na tserkovnoslavyanskom, grecheskom i pol’skom yazykah iz biblioteki Simona Azar’ina – Slověne, 2, 2017, 244–275.

Backus 2012 – Backus I. Moses, Plato and Flavius Josephus. Castellio’s Conceptions of Sacred and Profane in his Latin Versions of the Bible – In: Shaping the Bible in the Reformation. Books, Scholars and Their Readers in the Sixteenth Century. Ed. by Bruce Gordon and Matthew McLean. Leiden: BRILL, 2012, 143–165.