The Vocabulary of the Books of the Prophet Jeremiah According to the MS F.I.461 of the Russian National Library in St. Petersburg

Summary: 

The statistical research is based on a frequency list and an index a tergo to the Books of the prophet Jeremiah, prepared by the author on the basis of manuscript F.I.461 of the Russian National Library in St. Petersburg. The basic glottometrical parameters of the analysed text (statistical structure of vocabulary, percentage between quantity of words and their uses, the part of words used only once, the repeating index, interrelation among groups of words with determined frequency, their distribution as parts of speech, percent of foreign and domestic lexis) are shown in tables and compared in their synchronic and diachronic aspect with data from other texts analysed in a similar fashion.

Tatyana Ilieva (Sofia, Bulgaria)

References: 

G e o r g i e v a, T. Za leksikalnia sastav na Anonimnoto Slovo o tvari bozhii. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 8. Shumen, 2005, 207–227.

D a v i d o v, A. Statisticheskie nablyudenia nad „Besedoy“ Kozmy Presvitera. – V: Voprosy slovoobrazovania i leksikologii drevnerusskogo yazyka. Moskva, 1974, 285–304.

D a v i d o v, A. Starobalgarska leksikologia. Veliko Tarnovo, 1996.

F r u m k i n a, R. M. Statisticheskie metody izuchenia leksiki. Moskva, 1964.

H r i s t o v a, I. Rechnik na slovata na Kliment Ohridski. Sofia, 1994.

I l i e v a, T. Slozhni dumi v Knigata na prorok Yezekiil po prepis ot 14 v. – V: Balgarska filologicheska medievistika. Sbornik nauchni izsledvania v chest na prof. dfn Ivan Haralampiev. Veliko Tarnovo, 2006, 429–448.

I l i e v a, T. Leksikata v Yoan-Ekzarhovia prevod na Bogoslovieto – kolichestveni pokazateli. – Palaeobulgarica, 35, 2011, № 2, 14–37.

I l i e v a, T. Slovoobrazuvatelni sklonnosti pri leksikata v himnografskoto tvorchestvo na Kliment Ohridski. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 12. Shumen, 2012, 110–126.

I l i e v a, T. Slovnik Knigi proroka Iezekiilya po spisku F.I.461. Glottometricheskaya harakteristika. – V: Slavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie. Paleoslavistika. Slovo i tekst. Moskva, 2012, 9–42.

I l i e v a, T. Starobalgarsko-gratski slovoukazatel kam Knigata na prorok Iezekiil (= Starobalgarskiyat prevod na Staria Zavet. T. 3. Pod obshtata redaktsia na Sv. Nikolova). Sofia, 2013.

I l i e v a, T. Terminologichnata leksika v Yoan-Ekzarhovia prevod na „De fide orthodoxa“. Sofia, 2013.

I l i e v a, T. Leksikata v himnografskoto tvorchestvo na Kliment Ohridski – glotometrichen profil. – Kirilometodievistika, 7, 2013, 59–77.

I l i e v a, T. Obraten rechnik na leksemite v himnografskite tvorbi na Kliment Ohridski. – Makedonski jazik, 64, 2013, 177–198.

I l i e v a, T. Leksikata v tvorchestvoto na Petar Chernorizets – glotometrichen profil. – Ezik i literatura, 2013,  № 2–3 (Starobalgarskata knizhnina i ruskata rakopisna traditsia. Chetenia, posveteni na 80-godishninata na prof. dfn Rumyana Pavlova), 72–86.

I l i e v a, T. Slovnikat na Hrabrovoto Skazanie za bukvite – statisticheska harakteristika. – V: In honorem 2. Filologia i tekstologia. Yubileen sbornik v chest na 70-godishninata na prof. Uilyam Feder. Shumen, 2014, 199–222.

I l i e v a, T. Slovnik Istoricheskoy palei po spisku Sinodalynogo sobrania № 591 vtoroy poloviny 15 veka – glottometricheskaya harakteristika. – Studia Ceranea, 5, 2015, 107–154.

I l i e v a, T. Statisticheska otsenka na stila i ezika na Kliment Ohridski. – Balgarski ezik, 64, 2016, Prilozhenie/ Supplement, 11–33.

I l i e v a, T. Oshte za otnoshenieto na Klimentovoto knizhovno nasledstvo kam starobalgarskata leksika. – V: Sv. Kliment Ohridski v kulturata na Evropa. Sofia, 2018, 447–467.

I l i e v a, T. Statisticheski nablyudenia varhu starobalgarskia prevod na Vtoro i Treto slovo protiv arianite ot Atanasiy Aleksandriyski (pod pechat).

J e l í n e k, J., J. V. B e č k a, M. T ĕ š i t е l o v á. Frecvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha, 1961.

M o s t r o v a, T. Kam leksikalnata harakteristika na Knigata na prorok Ieremia. – V: Srednovekovni tekstove, avtori i knigi. Sbornik v chest na Haynts Miklas (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 21). Sofia, 2012, 125–146.

S p a s o v a, M. Tekstologichnata istoria na slavyanskia prevod na „Nadgrobno slovo za Vasiliy Veliki“ ot Grigoriy Bogoslov (V tarsene na tipologia pri leksikalnata harakteristika na osnoven prevod, redaktiran prevod, vtori prevod). Parva chast. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 10. Shumen, 2008, 125–164.

S t a n k o v, R. Leksika istoricheskoy Palei. Veliko Tarnovo, 1994.

T v o r o g o v, O. Materialy k chastotnomu slovaryu srednebolgarskogo perevoda „Hroniki Konstantina Manasii“. – Palaeobulgarica, 7, 1983, № 1, 75–81.

T v o r o g o v, O. Leksicheskiy sostav „Povesti vremennyh let“ (Slovoukazateli i chastotny slovnik). Kiev, 1984 (litopys.org.ua/lavrlet/lavrdod08.htm).

Ts e y t l i n, R. M. Leksika staroslavyanskogo yazyka. Opyt analiza motivirovannyh slov po dannym drevnebolgarskih rukopisey 10–11 vv. Moskva, 1977.

Ts e y t l i n, R. M. Leksika drevnebolgarskih rukopisey 10–11 vv. Sofia, 1986.

V a i l l a n t, A. Discours contre les Ariens de saint Athanase. Version slave et traduction en français. Sofia, 1954.

V ya l k i n a, L., G. L u k i n a. Opyt primenenia nekotoryh metodov matematicheskoy statistiki k izucheniyu leksiki drevnerusskih tekstov. – V: Isledovania po istoricheskoy leksikologii drevnerusskogo yazyka. Moskva, 1964, 298–301.

V ya l k i n a, L., G. L u k i n a. Materialy k chastotnomu slovaryu drevnerusskih tekstov. – Leksikologia i slovoobrazovanie drevnerusskogo yazyka. Moskva, 1966, 263–292.

Y u l e, G. I. The statistical study of literary vocabulary. Cambridge, 1944.

Z i p f, G. K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge, МА, 1949.