Лексикалният състав на Книга на пророк Йеремия (по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека – Санкт Петербург)

Резюме: 

The statistical research is based on a frequency list and an index a tergo to the Books of the prophet Jeremiah, prepared by the author on the basis of manuscript F.I.461 of the Russian National Library in St. Petersburg. The basic glottometrical parameters of the analysed text (statistical structure of vocabulary, percentage between quantity of words and their uses, the part of words used only once, the repeating index, interrelation among groups of words with determined frequency, their distribution as parts of speech, percent of foreign and domestic lexis) are shown in tables and compared in their synchronic and diachronic aspect with data from other texts analysed in a similar fashion.

Татяна Илиева (София, България)

Литература: 

В я л к и н а, Л., Г. Л у к и н а. Опыт применения некоторых методов математической статистики к изучению лексики древнерусских текстов. – В: Иследования по исторической лексикологии древнерусского языка. Москва, 1964, 298–301.

В я л к и н а, Л., Г. Л у к и н а. Материалы к частотному словарю древнерусских текстов. – Лексикология и словообразование древнерусского языка. Москва, 1966, 263–292.

Г е о р г и е в а, Т. За лексикалния състав на Анонимното Слово о твари божии. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Шумен, 2005, 207–227.

Д а в и д о в, А. Статистические наблюдения над „Беседой“ Козмы Пресвитера. – В: Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка. Москва, 1974, 285–304.

Д а в и д о в, А. Старобългарска лексикология. Велико Търново, 1996.

И л и е в а, Т. Сложни думи в Книгата на пророк Йезекиил по препис от XIV в. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 429–448.

И л и е в а, Т. Лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието – количествени показатели. – Palaeobulgarica, 35, 2011, № 2, 14–37.

И л и е в а, Т. Словообразувателни склонности при лексиката в химнографското творчество на Климент Охридски. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, 110–126.

И л и е в а, Т. Словник Книги пророка Иезекииля по списку F.I.461. Глоттометрическая характеристика. – В: Славянское и балканское языкознание. Палеославистика. Слово и текст. Москва, 2012, 9–42.

И л и е в а, Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил (= Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 3. Под общата редакция на Св. Николова). София, 2013.

И л и е в а, Т. Tерминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. София, 2013.

И л и е в а, Т. Лексиката в химнографското творчество на Климент Охридски – глотометричен профил. – Кирилометодиевистика, 7, 2013, 59–77.

И л и е в а, Т. Обратен речник на лексемите в химнографските творби на Климент Охридски. – Македонски jaзик, 64, 2013, 177–198.

И л и е в а, Т. Лексиката в творчеството на Петър Черноризец – глотометричен профил. – Език и литература, 2013,  № 2–3 (Старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция. Четения, посветени на 80-годишнината на проф. дфн Румяна Павлова), 72–86.

И л и е в а, Т. Словникът на Храбровото Сказание за буквите – статистическа характеристика. – В: In honorem 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уилям Федер. Шумен, 2014, 199–222.

И л и е в а, Т. Словник Исторической палеи по списку Синодального собрания № 591 второй половины XV века – глоттометрическая характеристика. – Studia Ceranea, 5, 2015, 107–154.

И л и е в а, Т. Статистическа оценка на стила и езика на Климент Охридски. – Български език, 64, 2016, Приложение/ Supplement, 11–33.

И л и е в а, Т. Още за отношението на Климентовото книжовно наследство към старобългарската лексика. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, 447–467.

И л и е в а, Т. Статистически наблюдения върху старобългарския превод на Второ и Трето слово против арианите от Атанасий Александрийски (под печат).

М о с т р о в а, Т. Към лексикалната характеристика на Книгата на пророк Иеремия. – В: Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 21). София, 2012, 125–146.

С п а с о в а, М. Текстологичната история на славянския превод на „Надгробно слово за Василий Велики“ от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Първа част. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 125–164.

С т а н к о в, Р. Лексика исторической Палеи. Велико Търново, 1994.

Т в о р о г о в, О. Материалы к частотному словарю среднеболгарского перевода „Хроники Константина Манасии“. – Palaeobulgarica, 7, 1983, № 1, 75–81.

Т в о р о г о в, О. Лексический состав „Повести временных лет“ (Словоуказатели и частотный словник). Киев, 1984 (litopys.org.ua/lavrlet/lavrdod08.htm).

Ф р у м к и н а, Р. М. Статистические методы изучения лексики. Москва, 1964.

Х р и с т о в а, И. Речник на словата на Климент Охридски. София, 1994.

Ц е й т л и н, Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. Москва, 1977.

Ц е й т л и н, P. M. Лексика древнеболгарских рукописей X– XI вв. София, 1986.

J e l í n e k, J., J. V. B e č k a, M. T ĕ š i t е l o v á. Frecvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha, 1961.

V a i l l a n t, A. Discours contre les Ariens de saint Athanase. Version slave et traduction en français. Sofia, 1954.

Y u l e, G. I. The statistical study of literary vocabulary. Cambridge, 1944.

Z i p f, G. K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge, МА, 1949.