On the Usage of Liturgical Language in the Environment of Slovak Believers of the Byzantine Rite

Summary: 

The paper deals with the liturgical Church Slavonic language in the environment of Slovak Greek Catholics under the Carpathians. The linguistic identity of Slovak believers is fully and naturally manifested in liturgical Church Slavonic, especially in the celebration of liturgical ceremonies and in prayers. Besides that, the study provides a description and characteristics of selected linguistic and cultural conditions that enabled the functioning of the liturgical Church Slavonic language among Slovaks. These conditions are explained in the study in the context of the Cyril and Methodius tradition and taking into account the active participation of Slovaks in the Wallachian colonization. Using selected examples from the range of linguistic and cultural realities, the article emphasizes that the Slavic liturgical language and religiosity of the Byzantine Church spread again in the Slovak environment under the Carpathians through Wallachian colonization. A special share in the development of Byzantine-Slavic religious culture is also played by written monuments, which document the fusion of a part of the Slovak ethnic group under the Carpathians with the Byzantine-Slavic religious context. At the same time, the role of Slovaks in shaping the local form of the liturgical Church Slavonic language and Cyrillic written culture is pointed out.

Peter Žeňuch (Bratislava, Slovakia)

References: 

A v e n a r i u s, A. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.–XII. storočí: k problému recepcie a transformácie. Bratislava, 1992.

B u g a n, B. Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrin) a jeho bratia v kontexte slovenských dejín. – Historický zborník, 19 (2009), № 2, p. 137–146.

C a m b e l, S. Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Sv. Martin, 1906.

C h u c h k a, P. Etnonim rusyn ta rusnak i їh deryvaty v pivdennokarpats’kikh hovorakh. – Naukovi zapysky, 18 (1993), s. 121–128.

C o r a n i č, J. Východná cirkevná tradícia a maďarizačné hnutie v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve v rokoch 1867–1918. – In: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava, 2007, p. 173–192.

D o r u ľ a, J. Tri kapitoly zo života slov. Bratislava, 1993.

D o r u ľ a, J. Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke. Bratislava, 2012.

D o r u ľ a, J. Slováci medzi starými susedmi (môžu byť aj Slováci starí?). Bratislava, 2015.

D o r u ľ a, J. Bibličtina. – In: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava, 2017, p. 13–20.

D w o r n i k, K. First Subcarpathian Episode of Ruthenian Alphabet War in 1873–1874. – Slavica Slovaca, 55 (2020), № 2, p. 198–210.

G a j d o š, V. J. Slovenský rodoľub Móric Alster (náčrt jeho života a činnosti so zvláštnym zreteľom na jeho pôsobenie v Račišdorfe v rokoch 1862 až 1894). – Biografické štúdie 2 (1971), p. 42–63.

G e r o v s k i ĭ, Iu. Iuzhno-karpatskoe nazvanie rusnak i ego zapadnoslavianskie sootvetstviia. – Československá rusistika, 2 (1957), № 3, p. 429–442.

H r o m j á k, Ľ. Lo slavismo cattolico di Leone XIII. e gli Slovacchi (1878–1903). Praha, 2010.

H ú s e k, J. Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy s mapou a obrázky. Bratislava, 1925.

I a v o r s k i ĭ, Iu. Novyia rukopisnyia nakhodki v oblasti starinnoĭ karpatorusskoĭ pis’mennosti ХVI–ХVIII věkov. Praha, 1931.

K o c h i s h, M. Skotars’ke uchytel’ne evanhelіe – ukraїns’kyĭ homіlіar 1588 roku (= Bibliotheka Slavica Savariensis. T. 4). Szombathely, 1997.

K o c s i s, M. Két, ruszinok számára nyomtatásban megjelent mű (az ún. Bacsinszky-biblia és a Kutka-féle katekizmus) és a legújabb kutatások (= Collectanea Athanasiana I. Studia 6). Nyíregyháza, 2014. p. 131–136.

K o l e s s a, O. Uzhhorods’kyĭ „Polustav’“, u periamіnovіĭ rukopysі XIV v. – Zapiski Naukovogo tov. Shevchenka, 141–143 (1925), s. 1–59.

M a r e k, M. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006.

M a r e š, F. W. An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin: with an Outline of Czech-Church Slavonic Literature and with a Selected Bibliography. München, 1979.

M i c h a l k o v á, V. Ján Murín. Spomienky I. 1913–1950. Košice, 2013.

O l t e a n u, P. Rumunská kultúra a slovanstvo. Bratislava, 1947.

P a n’ k e v i c h, I. Ladomyrovske Uchytel’ne Evangelie – V: Naukovyĭ zbornyk tovarystva „Prosvěta“ v Uzhhorodě. Uzhhorod, 1923, c. 93–107.

P a u l i n y, E. Začiatky kultúrneho jazyka slovenskej národnosti. – Jazykovedné štúdie, 6 (1961), p. 5–39.

P a u l i n y, E. Západoslovanské výpožičky v staromaďarskej lexike. – In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, 1965, p. 190–203.

P e k a r, A. Historic Background of the Eparchy of Prjashev. Pittsburgh, 1968.

P l i š k o v á, A. Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians. New York, 2009.

S l i v k a, Iu.,  Ia. I s a e v i c h,  V. M a s l o v s k i ĭ. Ukrainskie Karpaty. Istoriia. Kiїv, 1989.

S o k o l o v, I. Mukachevskaia Psaltyr’ XV věka – V: Sbornik stateĭ po slavianověděnіiu. Sostavlennyĭ i izdannyĭ uchenikami V. I. Lamanskago po sluchaiu 25-ti lětіia ego uchenoĭ i professorskoĭ děiatel’nosti. Sankt-Peterburg, 1883, s. 450–464.

S o p k o, O. Struktura rukopysu „Mukachіvs’koho psaltyria“ ХІV–ХV stolіttia: іnterpretatsіia shryftovoї formy. – Vіsnyk Zakarpats’koho khudozhn’oho іnstytutu, 7 (2015), s. 78–81.

S t a n i s l a v, J. Zo života slov a našich predkov. Bratislava, 1950.

S t a n i s l a v, J. Starosloviensky jazyk. 1. Veľká Morava a Panónia. Kultúrny jazyk a písomníctvo. Konštantín Filozof, Metod a Kliment sloviensky. Fonetika. Bratislava, 1978.

Š a š e r i n a, S. Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia. / Две углянские рукописи поучений и притч XVII века (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. 6). Bratislava, 2019.

Š i m a, P. Hanigovské evangelium. Trnava, 2007.

Š o l t é s, P. Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava, 2009.

Š o l t é s, P., P. Ž e ň u c h. Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. I. – Slavica Slovaca, 36 (2001), № 2, p. 133–146.

Š o l t é s, P.,  P. Ž e ň u c h. Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. II. – Slavica Slovaca, 37 (2002), № 1, p. 37–47.

U d v a r i, I. Obrazchyky z istoriї pudkarpats’kyh Rusynuv. XVIII. stolїtie. Izhliadovannia z istoriї kul’tury i iazyka. Uzhhorod, 2000.

V a i l l a n t, А. Slavianskoe nazvanie selezenki. – Voprosy iazykoznaniia, 9 (1960), № 6, s. 66–67.

V é g h s e ő, T. Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye. – In: Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles SJ. Nyíregyháza, 2010, p. 91–97.

Z u b k o, P. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. – Slavica Slovaca, 51 (2016) № 1, p. 3–9.

Ž e ň u c h, P. Cirkevná slovančina vo východoslovenskom kultúrno-historickom a jazykovom priestore. – Historický časopis, 46 (1998), № 3, p. 649–662.

Ž e ň u c h, P. Cirkevná slovančina v bohoslužobnej praxi Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku. – In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava, 2000, p. 231–274.

Ž e ň u c h, P. Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. Bratislava, 2002.

Ž e ň u c h, P. Patria cyrilské paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry? – Slavica Slovaca, 43 (2008), № 2, p. 97–107.

Ž e ň u c h, P. Preklady perikop v rukopisných poučiteľných evanjeliách zo 17. a 18. storočia v Mukačevskej eparchii. – In: Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava, 2008, p. 82–107.

Ž e ň u c h, P. Slovensko-slovanské dimenzie duchovnej kultúry Slovenska. – In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava, 2013, p. 11–30.

Ž e ň u c h, P. Istochniki vizantiĭsko-slavianskoĭ traditsii i kul’tury v Slovakii / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. 4). Bratislava–Roma, 2013.

Ž e ň u c h, P. Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom prostredí na Slovensku. – Slavica Slovaca, 49 (2014), № 2, p. 121–137.

Ž e ň u c h, P. K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra, 2015.

Ž e ň u c h, P. Andrej Deško a Bohuš Nosák-Nezabudov o kultúrnych stereotypoch na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 40. rokoch 19. storočia. – Slavica Slovaca, 51 (2016), № 1, c. 10–32.

Ž e ň u c h, P. Cirkevná slovančina slovenských veriacich byzantského obradu. – In: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava, 2017, p. 21–36.

Ž e ň u c h, P. Vydanie Bačinského Biblie pre gréckokatolíkov v systéme kultúrnych a konfesionálnych identifikačných procesov. – Theologos, 19 (2017), № 1, p. 128–142.

Ž e ň u c h, P. Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: Jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii. – Slavica Slovaca, 53 (2018), № 3–4, p. 75–85.

Ž e ň u c h, P. Cyrilské písomníctvo na Slovensku v kontexte aktuálnych výskumov. – In: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Bratislava, 2019, p. 11–30.

Ž e ň u c h, P. Byzantsko-slovanská tradícia v staršom období vývinu slovenskej kultúry. – Konštantínove listy, 13 (2020), № 1, p. 112–125.

Ž e ň u c h, P. Prameň ako východisko kultúrnej pamäti: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. – Slavica Slovaca, 55 (2020), № 3, p. 482–493.

Ž e ň u c h, P.,  C. V a s i ľ. Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. 1). Roma–Bratislava–Košice, 2003.

Ž e ň u c h, P.,  Е. Б е л я к о в а,  Д. Н а й д е н о в а,  P. Z u b k o, Š.  M a r i n č á k. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.–17. storočia / Ужгородский рукописный Псевдозонар. Правила монашеской и светской жизни рубежа XVI–XVII вв. (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. 5). Bratislava–Москва–София–Košice, 2018.

Ž e ň u c h, P.,  P. Z u b k o. Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. 8). Bratislava, 2021.