Filaretos the Former Abbot of the Monastery of Vatopediou (†1873) and His Translations

Summary: 

A presentation of the personality and work of Filaretos Vatopedinos is made in this paper for the first time. His origin from Ismailovo (then Russia, today Moldavia), his translations and his contribution to the renovation of the Monastery as founder are detected in archival material and manuscripts from the Monastery of Vatopediou. Filaretos lived in the 19th century. He spent his life not only in Mount Athos but also in the Monastery (Vatopediou) dependencies. The life and work of Filaretos prove the historical spiritual bonds between the Monastery of Vatopediou with the Southern East Europe.

Konstantinos Nichoritis (Thessaloniki, Greece)

References: 

E y l o g i u  K u r i l a, Luriōtu, Ta agioreitika archeia kai o katalogos toy Porphyriu Uspenskē. – Epetērides – Etaipeia Byzantinōn Spudōn (E.E.B.S.), 7 (1930), s. 180–222; 8 (1931), s. 66–111.

E y s t r a t i a d ē s, S. Symplērōma Agioreitikōn katalogōn Batopaidiu kai Luras. Paris, 1924.

Katalogos tōn kōdikōn tēs ieras skētēs tōn Kusokalybiōn kai tōn kalybōn utēs syntachtheis ypo E y l o g i u  K u r i l a, Luriōtu kai ekdidomenos meta prolegomenon kai pinakōn ypo mētropolity pr. Leontopoleōs Sōphr. Ustratiadu. Paris, 1930.

M a m a l o y k o s, St. To Katholikon tēs monēs Batoapaidiu (Istoria kai Architektonikē). Athēna, 2001. Doktorskaia dissertatsiia.

M i l l e t, G.,  J. P a r g o i r e,  L. P e t i t. Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos. Paris, 1904.

N i h o r i t i s, K. Atonskata knizhovna traditsia v razprostranenieto na Kirilo-Metodievskite izvori (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 7). Sofia, 1989.

N i c h ō r i t ē s, K. To slaviko Archeio tēs I. M. Vatopaidiu. – In: Iera Megistē Monē Vatopaidiu. T. 2. Agion Oros, 1996, s. 632–639; 682.

P a p u l i d ē, K. Porphyriu Uspenskē Agioreitikōn Epopteia. Agiopeitikē Bibliothēkē. Agio Oros, 2005.

Arkhiepiskop  S e r g i ĭ  (Spasskiĭ). Polnyĭ mesiatseslov Vostoka. T. 3. Sviatoĭ Vostok. Ch 2–3. Moskva, 1997.

S h i r i a e v, G. Kratkoe zhitie prosvetiteleĭ slavian, sviatiteleĭ Khristovykh sviatykh ravnoapostol’nykh Kirilla i Mefodiia. Sankt-Peterburg, 1864.

S m y r n a k ē s, D. To Agion Oros. Athēna, 1903.

Z a k y t h ē n o s, D. To Agion Oros, Orthodoxos Koinotēs kai kentrophygoi ropai. – Nea Estia 74 (1963), № 875, s. 184.