A Rare Meaning of улица in the Context of Old Slavic Literature

Summary: 

The article discusses a rare Old Bulgarian meaning of the noun улица in written monuments related to the Preslav Literary Centre. In some of this translation school’s landmark works – The Dialogues of Pope Gregory the Great, Theology and Hexameron by John the Exarch of Bulgaria, the lexeme does not mean ‘a passageway, a passage between buildings’, but ‘a door, gates’ and ‘a window’. The author suggests that this meaning is a relic of the relatively late distancing between today’s successors to the Proto-Slavic *ula – улей (‘gutter, runway’), and улица (‘street’) whose unifying meaning is ‘free space yet limited by boundaries’.

Elka Mircheva (Sofia, Bulgaria)

References: 

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Bd. 4. Graz, 1966.

A l d a m a, J. de. Repertorium pseudochrysostomicum. Paris, 1965.

Balgarski etimologichen rechnik. T. 7. Sofia, 2010; T. 8. Sofia, 2017.

B o r i s o v, P. Motivirani sashtestvitelni imena sas znachenie na litsa v parvite dve knigi na ranniya starobalgarski prevod na Rimskiya paterik. – Palaeobulgarica, 37 (2013), № 2, с. 79–96.

B o r i s o v, P. Kam prouchvaneto na leksikata na Rimskiya paterik. – Palaeobulgarica, 38 (2014), № 1, с. 77–95.

B o r i s o v, P. Leksikata na starobalgarskiya prevod na Dialozite na Grigoriy Veliki (parva i vtora kniga) v sapostavka s leksikata na slavyanskiya prevod na negovite Besedi varhu Evangelieto. Avtoreferat za prisazhdane na obrazovatelnata i nauchna stepen doktor. SU „Sv. Kliment Ohridski“, 2014.

B o r i s o v, P. Motivirani sashtestvitelni s abstraktno znachenie v parvite dve knigi na ranniya starobalgarski prevod na Rimskiya paterik. – Palaeobulgarica, 40 (2016), № 3, с. 103–120.

Clavis Patrum Graecorum. I–V. Ed. M. Geerard. Turnhout, 1974–1987; Clavis Patrum Graecorum. Supplementum. Ed. M. Geerard, J. Noret. Turnhout, 1998.

D i d d i, K. Paterik Rimskiy. Dialogi Grigoriya Velikogo v drevneslavyanskom perevode. Moskva, 2001.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 1. – 11. März / Velikie minei chet’i mitropolita Makariya. Uspenskiy spisok. 1–11 marta. Hrsg. E. Weiher, S.O. Šmidt, A.I. Škurko (= Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationеs. T. 39). Freiburg i. Br., 1997.

Etimologicheskiy slovar’ slavyanskih yazykov. Praslavyanskiy leksicheskiy fond. T. 3. Moskva, 1976.

F a s m e r, M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. T. 1–4. Moskva, 1986–1987.

G e r o v, N. Rechnik na balgarskia ezik s talkuvanie rechite na balgarski i na ruski, 1–6. Plovdiv, 1895–1908.

G o r s k i y, A. V.,  K. I. N e v o s t r u e v, Opisanie slavianskih rukopisey Moskovskoy sinodal’noy biblioteki. Otdel vtoroy. Pisaniya svyatyh ottsev. 2. Pisaniya dogmaticheskie i dukhovno-nravstvennye. Moskva, 1859.

H a l k e n, Fr. Bibliotheca Hagiographica Graeca. 1–3. Bruxelles, 1957.

I k o n o m o v a, Zh. Yoan Ekzarh. – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia, T. 2. Sofia, 1995, s. 169–194.

J a g i ć, I. V. Mariinskoe chetveroevangelie s primechaniyami i prilozheniyami. Sankt-Peterburg, 1883.

K o c h e v, N. Ts. Shestodnev. Yoan Ekzarh. Prevod ot starobalgarski, posleslov i komentar N.Ts. Kochev. – Balgarsko filosofsko nasledstvo. Pod obshtata redaktsia na prof. Mihail Bachvarov. Sofia, 1981.

M a r e š, F.V. Welches griechische Patericon wurde im IX. Jahrhundert ins Slavische übersetzt? – Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 109 (1972), p. 205–221.

M a r e š, F. V. Gregorii Magni Dialogi libri IV. Die Bücher der Väter der Vita Methodii. – Slovo, 24 (1974), p. 17–39.

M a r e š, F. V. Gregorii Magni Dialogorum versione palaeoslovenica. – In: Gregore le Grand. Cantilly 15–19 septembre 1982. Actes publies par J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi. Paris, 1986, p. 569–574.

M a r e š, F. V. Psalterii Sinaitici pars nova (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N) (= Schriften der Balkankommission, Philologische Abteilung. Bd. 38. Fontes 2). Ad editionem praeparaverunt P. Fetková, Z. Hauptová, V. Konzal, L. Pacnerová, J. Švábová; sub redactione F.V. Mareš. Wien, 1997.

M i g n e, J. P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Vol. 60. Sancti Patris Nostri Joannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani, opera omnia quae exstant. Paris, 1862; Vol. 94. Sancti Patris Nostri Joannis Damasceni, Monachi, et Presbyteri Hierosolymitani, opera omnia quae exstant. Paris, 1864. http://patristica.net/graeca/.

M i g n e, J.P. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. Vol. 66. S. Benedicti, opera omnia. Paris, 1866; Vol. 77. Sancti Gregorii Papae I, opera omnia. Paris, 1862. http://patristica.net/latina/.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

M i r c h e v a, E. Bitat na srednovekovniya chovek v Rimskiya paterik (leksikalni etyudi). – Balgarski ezik, 67 (2020), № 2, s. 60–78.

N i k o l o v a, Sv. Paterichnite razkazi v balgarskata srednovekovna literatura. Sofia, 1980.

P e t k o v, P. Encyclopedia Slavica sanctorum. Rakopis ot XIV v. – Q.I.275 ot RPB, Sankt-Peterburg. http://eslavsanct.net/index.php?lang=bg.

Rechnik na balgarskia ezik. https://ibl.bas.bg/rbe/.

S a d n i k, L. Des Hl. Johannes von Damaskus ῎Εκθεσις ἀκριβης τής ὀρθοδόξου πίστεως [Ekthesis akribis tis orthodoxou pisteos] in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Bd. 3 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, 16). Freiburg i. Br., 1983.

Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–4. Praha, 1959–1997. http://byzantinorossica.org.ru/PS_Vocabularies.html.

S p a s o v a, M. Beseda 11 ot Zlatoustovia „Shestodnev“ v Zogr. № 19 ot Bibliotekata na Zografskia manastir. – Balgarski ezik, 67 (2020), 2, s. 79–118.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam. Sankt Peterburg, T. 1, 1893, T. 2, 1902, T. 3, 1912.

Starobalgarski rechnik. T. 1. Sofia, 1999; T. 2. Sofia, 2009.

Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XI vekov). Pod redaktsiey R. M.Tseytlin, R. Vecherki, E. Blagovoy. Moskva, 1994.

T i h o v a, M. Zamyana na prabalgarskite dumi v Rimskiya paterik. – Godishnik na SU. Tsentar za slavyano-vizantiyski prouchvaniya „Prof. Iv. Dujčev“, 1 (1987), s. 259–311.

T i h o v a, M. Hristiyanska i vladetelska leksika v Rimskiya paterik. – V: Bog i tsar v balgarskata istoria. Plovdiv, 1996, s. 45–52.

Velikie minei chet’i, sobrannye vserossiyskim mitropolitom Makariem. Dekabr’. Dni 1–5. Moskva, 1901.

Z a i m o v, Y.,  M. K a p a l d o. Retkov ili Suprasalski sbornik. V dva toma. T. 1. Sofia, 1982.