Руските преписвачи на старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски

Резюме: 

The Old Bulgarian text of the Orations against the Arians by Athanasius of Alexandria has survived in ten Russian copies, dating between the 15th–18th centuries (middle of the 17th c.), all of them preserving the colophon of Tudor Doksov, according to which the translation was done by Constantine of Preslav in 906. The article discusses how five, six or seven centuries after the Old Bulgarian translation, the Russian copyists perceived certain specific linguistic markers from the translation done by Constantine of Preslav: the theological terms, neologisms such as сонтьство φύσις, бышьнъ γενητός, лоучьшение βελτίωσις, the participle сон/сони as an epithet of God, the archaisms братръ, съцѣглъ μόνος and some morphosyntactic devices (the adverb сегда/сьгда, the particle есе, the conjunction небонъ). Their substitution with other lexemes can be explained by diverse reasons: inability to understand the authentic meaning, inaccurate copying, adaptation of the text to certain theological interpretations in view of the time and place of the copying process. The copyists’ mistakes and reinterpretations of the lexemes that were irrelevant for the 15th–18th century serve not only as a revealing comment on various aspects of the copyists’ practice but also as a tool to look into the textual history of the composition.

Татяна Славова (София, България)
tatyana_slavova@abv.bg

Литература: 

Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. Издава св. Синод на Българската православна църква. София, 1991. https://pravoslavieto.com/bible/index.htm.

Български етимологичен речник. Т. 1. София, 1971.

Г е о р г и е в а, Т. Златоструй от XII век. Силистра, 2003.

Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 3. Москва, 1976.

М и л т е н о в, Я. Стб. бъхъ, бъхъма, бъшион ‘съвсем, напълно’, бъшьнъ ‘окончателен’ – наблюдения върху етимологията, разпространението и употребата им. – Български език, 53 (2006), № 2, с. 104–117.

П е н к о в а, П. Св. Атанасий Александрийски. Второ Слово против арианите (в старобългарски превод). Т. 1. Въведение и критично издание на славянския текст П. Пенкова, индекс на словоформите Ив. Христов. София, 2015.

П е н к о в а, П. Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето Слово против арианите. Новобългарски превод от старобългарски език и коментари към превода на Константин Преславски. Cофия, 2018.

С л а в о в а, Т. Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски. – Palaeobulgarica, 43 (2019), № 4, с. 3–19.

Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–30. Москва, 1975– 2015.

С р е з н е в с к и й, И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1893–1903 [Sreznevskiĭ, I. Materialy dlia slovaria drevnerusskogo iazyka po pis’mennym pamiatnikam. T. 1–3. Sankt-Peterburg, 1893–1903.

Т о т о м а н о в а, А.-М. За едно неописано в старобългарските граматики наречие за време. – В: Кирило-Методиевски четения 2020. Юбилеен сборник. София, 2021, с. 11–27.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Допълнителни щрихи към историята на старобългарските деятелни причастия. – В: Рьци Слово Тврьдо. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Татяна Славова. Съст. А.-М. Тотоманова, М. Тотоманова-Панева, Я. Милтенов. София, 2022, с. 347–360.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Наблюдения върху правописа и пунктуацията на Първо слово против арианите според Погодиновия препис. – В: Славова, Т., А.-М. Тотоманова, П. Пенкова, И. Христов, Хр. Трендафилов, М. Тотоманова-Панева. Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Т. 2. Изследвания. София, 2022, с. 25–77.

Т о т о м а н о в а, А.-М.,  И. Х р и с т о в,  Т. С л а в о в а,  Г. Г а н е в а,  М. Т о т о м а н о в а - П а н е в а,  П. П е н к о в а. Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Т. 1. Издание на текста. София, 2022.

 

Athanasius of Alexandria. Oratio II contra Arianos. The Old Slavonic Text and English Translation by V. V. Lytvynenko (= Patrologia Orientalis. T. 56, Fas. 3, № 248). Turnhout, 2019.

Athanasius of Alexandria, Oratio III contra Arianos. Old Slavonic Version and English Translation by V. V. Lytvynenko (= Patrologia Orientalis. T. 58, Fas. 1, № 253). Turnhout, 2021.

L y t v y n e n k o, V. Scribal Habits in the Slavonic Manuscripts with Athanasius’ Second Oration against the Arians. – Studia Ceranea, 10 (2020), p. 175–216.

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 5. Index. Hrsg. von R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. XXVI (XX, 5). Freiburg i. Br., 1990.

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Hl. red. J. Kurz. Praha, 1958–1996.

V a i l l a n t, A. Discours contre les Ariens de Saint Athanase. Version slave et traduction en français. Sofia, 1954.