Бележки върху състава на ръкопис № 138 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей, Москва

Резюме: 

Manuscript No. 138 from the A. I. Khludov Collection is a Middle Bulgarian old-redaction Triodion from the second half of the ХІІІ century, in which 15 synaxarion readings have been included. Their texts and composition are the subject of this article. Nine of the readings, whose author supposedly is St Clement of Ohrid (the readings on the Sundays of the Great Lent and the Saturday of Lazarus), are well known and explored. The remaining six texts have not been published or analyzed. All of them refer to the Old Bulgarian literature, but their oldest preserved copies are from the 13th century. While working in detail with the sermons associated with the name of St Clement, I hypothesize that the displacement of parts of three of them (on the fifth Sunday of the Great Lent, on the Resurrection of Lazarus and on the Palm Sunday) is due to shuffled leaves in the antigraph. Unnoted as an integral whole, the Sermon on Palm Sunday is present here under the authorship of Athanasius of Alexandria, while its second half has become the second part of the Homily on the Resurrection of Lazarus. A text about Cheesefare Saturday without a Greek original has been added here. This text can also be associated with the authorship of St Clement or bookmen of his school. It is published in the Appendix to the article. As a whole, the composition of the synaxarion readings from Triodion Hlud138 is unique.

Климентина Иванова (София, България)

Литература: 

Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (XI–XVII века) (= Зборник за историjу, jезик и књижевност српског народа. I Одељење. Књ. 31). Београд, 1982.

В и н о г р а д о в, В. П. Уставные чтения (Проповедь книги). Историко-гомелитическое исследование. Вып. 1. Сергиев посад, 1914.

Г о ш е в, Ив. Рилски глаголически листове. София, 1956.

И в а н о в а, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balсano-Slavica. София, 2008.

И в а н о в а, Кл.,  Ц. Д а н о в а. Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието на балканските триодни панигирици). – Раlaeobulgarica, 43 (2019), № 2, с. 23–46.

И в а н о в а, Кл.,  Цв. Д а н о в а. Синаксарните четива за Велики петък в Триод № 138 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей, Москва. – Старобългарска литература, 65–66 (2022), с. 13–48.

И в а н о в а - М и р ч е в а, Д.,  Ж. И к о н о м о в а. Хомилията на Епифаний за слизането в ада (неизвестен старобългарски превод). София, 1975.

Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков. Каталог гомилий. Сост. Е. Э. Гранстрем, О. В. Творогов, А. Валевичюс. Санкт-Петербург, 1998.

Карпинский монастырь. (б. а.) – В: Православная энциклопедия. Т. 31. Москва, 2013, с. 223–224.

К л и м е н т О х р и д с к и. Събрани съчинения. Т. 1. Наставления за празници. Поучения. Похвали и похвални слова. Подготвили за печат Б. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов. София, 1970.

К л и м е н т О х р и д с к и. Събрани съчинения. Т. 2. Слова и поучения. Подготвили за печат Б. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова. София, 1977.

М и л т е н о в, Я. Златоструй: старобългарски хомилитичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. София, 2013.

М и р ч е в а, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. София, 2006.

М о м и н а, М. А. Вопросы классификации славянской триоди. – В: Труды Отдела древнерусской литературы, 37 (1983), с. 25–38.

Н е д е љ к о в и ħ, З. Инвентар рукописа Библиотеке Српске патриjаршиje. Београд, 2012.

Н и к о л о в а, Св. За един неизвестен препис от ХІV в.на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от ІХ–Х в. – Palaeobulgarica, 32 (2008), № 3, с. 3–22.

Н и к о л о в а, Св. Нови данни от Климентовия цикъл от слова за Великия пост. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, с. 245–312.

Н и к о л о в а, Св.,  М. Й о в ч е в а,  Т. П о п о в а,  Л. Т а с е в а. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. София, 1999.

[О х о т и н а, Н. А., А. А. Т у р и л о в] Дополнения к „Предварительному списку славяно-русских рукописных книг ХV в., хранящихся в СССР“ (М., 1986). Москва, 1993.

П а в л о в а, Р.,  В. Ж е л я з к о в а. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Велико Търново, 1999.

П е н т к о в с к и й, А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. Москва, 2001.

П о п о в, А. И. Описание рукописей и каталог книг Церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Москва, 1872.

П о п о в, Г. Триодни произведения на Константин Преславски (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 2). София, 1985.

П о п о в, Г. Триод. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 169–178.

Р у с е к, Й. Из лексиката на среднобългарските триоди. – Известия на Института за български език – БАН, 17 (1969), с. 149–180.

С т а н к о в и ħ, Р. Рукописне књиге Музеjа Српске православне цркве у Београду. Водени знаци и датирање. Београд, 2003.

Старобългарски речник. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. 1. Cофия, 1999; Т. 2. Cофия, 2009.

Супрасълски, или Ретков сборник. Увод и коментар на старобългарския текст Й. Заимов. Подбор и коментар на гръцкия текст М. Капалдо. Т. 2. София, 1983.

Т и х о в а, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски. Издадено от М. Тихова, с детайлно описание от Е. Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262) (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris fontes et dissertations, T. 58). Freiburg i. Br., 2012.

Успенский сборник ХІІ–ХІІІ вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под редакцией С. И. Коткова. Москва, 1971.

Х р и с т о в а, Б.,  В. М. З а г р е б и н,  Г. П. Е н и н,  Е. М. Ш в а р ц. Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург. София, 2009.

Ч е р т о р и ц к а я, Т. В. Предварительный каталог церковнославянских гомилий календарного цикла по рукописям XІ–ХVI вв. преимущественно восточнославянского происхождения. Составлен Т. В. Черторицкой под редакцией Хайнц Миклас. (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 91. Patristica Slavica. Bd. 1). Opladen, 1994.

Ш т а в љ а н и н - Ђ о р ђ е в и ћ, Љ.,  М. Г р о з д а н о в и ћ - П а j и ћ,  Л. Ц е р н и ћ. Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србиjе. Књ. 1. Београд, 1986.

Щ е п к и н а, М. В.,  Т. Н. П р о т а с ь е в а,  Л. М. К о с т ю х и н а,  В. С. Г о л ы ш е н к о. Описание пергаментных рукописей Государственного исторического музея. Ч. 2. Рукописи болгарские, сербские, молдавские. – В: Археографический ежегодник за 1965 год. Посвещен памяти М. Н. Тихомирова. Москва, 1966, с. 273–309.

 

B o j k o v s k y, G.,  R. A i z e t m ü l l e r. Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. XX; XXII (XX.2); XXIV (XX.3); XXVI (XX.4). Bd. 1. Freiburg i. Br., 1984; Bd. 2. Freiburg i. Br., 1986; Bd. 3. Freiburg i. Br., 1987; Bd. 4. Freiburg i. Br., 1988.

G e e r a r d, M. Clavis patrum graecorum. 5 vols. Supplement. Turnhout, 1974–2018.

H a l k i n, F. Bibliotheca Hagiographica Graeca (= Subsidia hagiographica, 8a). Bruxelles, 1957.

H a l k i n, F. Novum auctarium bibliothecae hagiographicae graecae (= Subsidia hagiographica, 65). Bruxelles, 1984.

M i g n e, J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. 161 vols. Paris, 1857–1866.