Един непознат славянски псевдоканоничен текст – Въздигане на Пресветата, в сборника на Висарион/Варлаам Слепченски от 1547

Резюме: 

Ms NBKM № 306, compiled in 1547 by Visarion/Varlaam at the Prodromos Monastery near the village of Slepče, today North Macedonia, contains a Slavic translation of the oldest Greek life of St. John Chrysostom ascribed to George of Alexandria, as well as several brief pseudo-canonical texts. Among them the Story of the Elevation of the Panagia is worth noting. It is a short pseudo-canonical text connecting the origin of the taxis of The Elevation of the Panagia with the early Christian tradition of the first agape feasts. The taxis which is still performed mainly at monasteries after the liturgy has a long history. It has been registered in Greek manuscripts as early as in the 11th century. Gradually, the archaic brief liturgical form was complemented with new elements. In the late Byzantine and the post-Byzantine period the extended version was included in the Greek and Slavic Horologion and the Service Psalter. The existing Greek and Slavic pseudo-canonical texts share some common features: on the one hand they show a connection with the apocryphal Narratio Thomae and on the other with some prayers and exclamations present in the Elevation of the Panagia. The comparison between the Story of the Elevation of the Panagia from the collection of Visarion/Varlaam of Slepče with other Greek and Slavic texts dedicated to the apocryphal story of the origin of the taxis suggests that the Slavic man of letters may have used a presently unknown text due to the significant differences with other similar narratives. The hypothesis of an original Slavic narrative is also plausible where the term original is to be understood in its Medieval sense, that is a compilation of different texts and additions made by Visarion/Varlaam. The article is supplemented with a publication of the Story of the Elevation of the Panagia after ms NBKM № 306, ff. 159–161.

Георги Минчев (Лодз, Полша)
Литература: 

А в к с е н т и й, архим. Литургика. Ч. 2. Пловдив, 2007.

А н г е л о в, Б. Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. 3. София, 1978.

Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. София, 1996.

Г р о з д а н о в, Цв. Охридски архиепископ Прохор и његова делатност. – В: Зборник Матице српске за ликовне уметности. T. 27–28. Нови Сад, 1991–1992, с. 271–287.

Д и м и т р и й  Р о с т о в с к и й. Жития святых. http://www.orthodox-books.info/literature/dimitrij-rostovskij/zhitija-svjatyh-avgust.

Ж е л т о в, М. С. Панагия. – В:  Православная Энциклопедия. Т. 54 (Па–Па). Москва, 2019, с. 384–387.

К у е в, К.,  Г. П е т к о в. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, 1986.

Манастир Свети Jован Крстител Слепче. Духовен, книжевен и уметнички центар. Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум, Демир Хисар, 6 jули 2015. Журче–Демир Хисар, 2017.

М и н ч е в а, A. За Виенския препис на Песен на песните. – Palaeobulgarica, 13 (1989), № 2, с. 3–22.

Н а ч о в, Н. Тиквешки ръкопис. – СбНУ, 8 (1892), с. 389–418; 9 (1893), с. 85–160; 10 (1894), с. 69–195.

Н и к о л о в а, С. Ръкописите на Висарион Дебърски и текстовата традиция на Стария завет. – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 363–402.

Н и к о л о в а, С.,  М. Й о в ч е в а,  Т. П о п о в а,  Л. Т а с е в а. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. София, 1999.

П е т к о в, Г. Четири преписа на Стишния пролог от XVI в. в ръкописи на Висарион Дебърски (Археографски бележки). – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 351–362.

П е т к о в, П. Огласителните поучения на св. Кирил Йерусалимски в преписа на Висарион Дебърски. – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 403–424

П о п - А т а н а с о в. Ѓ. Слепченската ракописна сбирка. – В: Манастир Свети Jован Крстител Слепче. Духовен, книжевен и уметнички центар. Журче–Демир Хисар, 2017, с. 74–89.

П о п - А т а н а с о в. Ѓ. Словенски ракописи од Македониjа во странски ракописни збирки. XXIX в. Книга 1. Археографски опис. Скопjе, 2017.

П о п - А т а н а с о в, Ѓ.,  И. В е л е в,  М. J а к и м о в с к а - Т о ш и ќ. Скрипторски центри во средновековна Македониjа. Скопjе, 1997.

Псалтир с посљедованием Ђурђа Црноjевића. Фототип. изд. Цeтиње, 1986.

С к а б а л л а н о в и ч, М. Н. Толковый Типикон. Изд. Сретенского монастыря. Москва, 2008.

С н е г а р о в, И. История на Охридската архиепископия-патриаршия. Т. 2. 2. фототип. изд. София, 1995.

Т у р и л о в, А. А. Виссарион (Варлаам). – В: Православная Энциклопедия. Т. 8 (Ве–Вл). Москва, 2004, с. 544–545.

У з у н о в а, Е. Характеристика на някои палеографски и правописно-езикови особености в скрипторските бележки на Висарион Дебърски. – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 554–573.

Ф е д о т о в а, М. А.,  А. А. Т у р и л о в,  Я. Э. З е л е н и н а. Димитрий. – В: Православная Энциклопедия. Т. 15. Москва, 2007, с. 8–30.

Х р и с т о в а, Б. За ресавските български ръкописи от XVXVIII в. – Palaeobulgarica, 15 (1991), № 4, с. 50–55.

Х р и с т о в а, Б. Западнобългарски книжовници от XVI в. – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 341–350.

Ц о н е в, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. T. 1. София, 1910.

Ч и л и к о в, С. Празникът Успение Богородично в православната богослужебна традиция. Богословско съдържание на празника на базата на химнографията и словата на Отците. София, 2019.

 

Apokryfy Nowego Testamentu. 2. Apostołowie. Cz. 1. Andrzej. Jan. Paweł. Piotr. Tomasz. Pod red. ks. M. Starowieyskiego. Kraków, 2007.

D e  S a n t o s  O t e r o,  A. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Berlin, 1976.

D e  S a n t o s  O t e r o,  A. Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen (Patristische Texte und Studien). Berlin–New York, 1978.

G o a r, J. Euchologion sive Rituale graecorum. Ed. secunda. Venetiis, 1730.

H a n s a c k, E. Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von Alexandrien in kirchenslavischer Übersetzung. Bd. 1. Würzburg, 1973; Bd. 2. Freiburg i. Br., 1980; Bd. 3. Freiburg i. Br., 1984.

S y m e o n i s  T h e s s a l o n i c e n s i s. De Sacra Precatione. – In: Migne, J.-P. Patrologiæ cursus completus. Series græca. Paris, 1866, col. 661D–664A.

Y i a n n i a s, J. J. The Elevation of the Panaghia.Dumbarton Oaks Papers, 26 (1972), p. 225–236.