Преводната парадигма на двукоренните думи с ин- ‘един’

Резюме: 

The article studies the Greek lexemes which motivate the appearance of Slavonic compound words with their first component ин- in direct singulative meaning or in denotations resulting from it. Their Slavonic transponents in translated writings from the ninth to the fifteenth century are systemized on the basis of both classical Palaeoslavic dictionaries and several dozens bilingual word indices to particular written monuments. The analysis undertaken allows the author to draw the following conclusions: 1) the root ин- ‘one’ takes part in words which translate 22 Greek lexemes and their Slavonic counterparts are 159 lexical units in total; 2) the spectrum of meanings conveyed by the morpheme ин- ‘one’ covers two main groups – first, a numerically small group of lexemes with a specific singulative meaning always parallel to Greek counterparts containing μονο‑, and, second, a numerically larger group of words which are characterized by meanings related to ‘gathering, cooperation, totality, integrity, unity’ and which are motivated by various Greek morphemes such as ὁμο‑, συν-, ὁλ(ος), (ἅ)πας; 3) there is certain evidence that the archaic root ин- was characterized by a semantic range which was broader than its main successor in the development of the language – the pronoun base jedin-.

Лора Тасева (София, България)
Литература: 

А м ф и л о х и й, архим. Словарь из Пандекта Антиоха XI века Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. Москва, 1880.

А ф а н а с ь е в а, Т. И. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.). Москва, 2015.

Б л а г о в а, Е.,  Ж. И к о н о м о в а. Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и Второго Жития Вячеслава с лексикой Иоанна Экзарха. – Palaeobulgarica, 17 (1993), № 3, с. 13–26.

Б л а г о в а, Е.,  Ж. И к о н о м о в а. Лексика Бесед Григория Двоеслова и лексика Иоанна Экзарха. – Преславска книжовна школа, 1 (1995), с. 283–289.

Б у д и л о в и ч, А. С. Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова. По рукописи Императорской публичной библиотеки XI века. Санкт-Петербург, 1871.

Византийская Синтагма 14 титулов без толкований в древнеболгарском переводе. Славяно-греческий, греческо-славянский и обратный (славянский) словоуказатели. Составил Кирилл А. Максимович. Научный редактор Людвиг Бургманн (= Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 27). Frankfurt am Main, 2010.

Д в о р е ц к и й, И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. Москва, 1958.

Д и м и т р о в, K. Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Търново, 2013.

Д и м и т р о в а, М. Тълкувания на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилската света обител. София, 2012.

Д и м и т р о в а, А. Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници. София, 2016.

З а и м о в, Й.,  М. К а п а л д о. Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1–2. София, 1983.

З л а т а н о в а, Р. Книга на дванадесетте пророци с тълкования (= Старобългарският превод на Стария Завет, 1). София, 1998.

И в а н о в а - М и р ч е в а, Д.,  Ж. И к о н о м о в а. Хомилията на Епифаний за слизането в ада. София, 1975.

Изборник 1076 года. 2-ое изд., перераб. и доп. Т. 2. Издание подготовили М. С. Мушинская, Е. А. Мишина, В. С. Голышенко. Москва, 2009.

И л и е в, И. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София, 2017.

И л и е в а, Т. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa. София, 2013.

И л и е в а, Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил (= Старобългарският превод на Стария завет, 3). София, 2013.

И л и е в а, Т. Денумеративное словообразование в средневековом болгарском языке composita с компонентом ‒ именем числительным. – Балканско езикознание, 54 (2015), № 2–3, с. 229–252.

Ильина книга (XI в.). Исследования. Указатели. Подготовили В. Б. Крысько, И. М. Ладыженский, Т. И. Межиковская. Под редакции В. Б. Крысько. Москва, 2015.

„История иудейской войны“ Йосифа Флавия. Древнерусский перевод. Издание подготовили А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. Т. 1–2. Москва, 2004.

И с т р и н, В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 3. Греческо-славянский и славянско-греческий словари. Ленинград, 1930.

К р ъ с т а н о в, Т. „40 беседи“ на папа Григорий Велики: преводи от латински на български език от IX в. или на чешко-църковнославянски от XI в.? – Многообразие в единството, 2010, № 2, с. 273–281.

Л е б е д е в а, И. Н. Словоуказатель к тексту „Повести о Варлааме и Иоасафе“, памятнику древнерусской переводной литературы XI–XII вв. Ленинград, 1988.

М а к а р и j о с к а, Л.,  Е. Ц р в е н к о в с к а. Шафариков триод. Лингвистичка анализа. Скопjе, 2012.

М и л т е н о в, Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. София, 2006.

П е н к о в а, П. Речник-индекс на Синайския евхологий. София, 2008.

П и ч х а д з е, А.,  И. М а к е е в а. Пчела. Древнерусский перевод. Москва, 2008.

П о г о р е л о в, В. А. Словарь к Толкованиям Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Варшава, 1910.

Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели. Ред. М. Аргировски. Соработн. Н. Андриjевска, А. Ѓуркова. Скопjе, 2003.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2: Речник-индекс. Автори С. Богданова, В. Вълчанов, Ц. Досева, С. Иванов, Ц. Ралева, В. Христова, П. Янева. София, 1993; Т. 3. Гръцки извори. Гръцки текст и изследване П. Янева. Славянски текст, прегледан и сверен допълнително: А. Минчева, Ц. Ралева, Ц. Досева, П. Янева. София, 2015.

Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь–февраль. Т. 2. Указатели. Исследования. Издание подготовили В. Б. Крысько, Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, И. М. Ладыженский, А. М. Пентковский, Москва, 2011.

Словарь древнерусского языка XIXIV вв. Т. 4 (изживати – молениѥ). Москва, 1991.

Словарь русского языка XIXVII вв. Вып. 6 (зыпунъ – иянуарий). Москва, 1979; Вып. 8 (крада – лящина). Москва, 1981.

С о б о л е в с к и й, А. И. Церковно-славянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900.

С п а с о в а, М.,  И. Х р и с т о в. Патриарх Филотей Кокин. Слово в Неделята на всички светии. Editio princeps. София, 2020.

Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисиjата за црковнословенски речници при МКС. Редактор Зд. Рибарова. Обработувачи Н. Андриjевска, Зд. Рибарова, Б. Балантич, П. Станковска. Т. 1: А–З. Скопjе, 2015; Т. 2: И–О. Скопjе, 2018.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. 1. А–К. Санкт-Петербург, 1893.

С т а н к о в, Р. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, 2016.

Старобългарски речник. Т. 1. А–Н. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. София, 1999.

С т о й к о в а, А. Физиологът в южнославянските литератури. София, 1994.

Т а с е в а, Л. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изследване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели  (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 54). Freiburg i. Br., 2010.

Т а с е в а, Л. Хронотопът на старобългарските композита с н- ‘един’. – Palaeobulgarica, 46 (2022), № 1, с. 51–80.

Т а с е в а, Л. Преводните корелати на представката συν- в средновековната славянска книжнина. – In: Chelbaeva, Tatjana / Lehmann-Carli, Gabriela (Hg.) Verbunden mit den Slaven. Festschrift für Swetlana Mengel (= Ost-West-Express. Kultur und Übersetzung, 45). Berlin, 2022, S. 33–60.

Т и х о в а, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски по най-стария препис (ГИМ, Син. 262) (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 58). Freiburg i. Br., 2012.

Т о н ч е в а - Т о д о р о в а, Х. Старобългарският Чин на свето Богоявление. Текстология и редакции. Пловдив, 2017.

Т о т о м а н о в а, A.-M. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. Издание и коментар. София, 2008.

Т о т о м а н о в а, А.-М.,  И. Х р и с т о в. Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик и придружаващите го текстове в ръкопис НБКМ 289. София, 2015.

Ф а с м е р, М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. 3. Москва, 1987.

Ф е д е р, У. Авва Анастасий Синайски. Въпроси и отговори. Т. 1. Увод и показалци. Т. 2. Текст. Велико Търново, 2011.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Книга Йов с тълкувания в славянски превод (по Владиславовия препис от 1456 г., ръкопис № 4/14 от сбирката на Рилския манастир). София, 2007.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Драготин миней. Български ръкопис от XII в. София, 2018.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Слово за Въведение Богородично от Охридския архиепископ Теофилакт Български. София, 2019.

Ц е й т л и н, Р. Лексика древнеболгарских рукописей XXI вв. София, 1986.

 

A Greek-English Lexicon. Comp. by Henry George Liddell and Robert Scott. Revised and augmented throughout by sir Henry Stuart Jones. Oxford: Clarendon Press, 1996.

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Bd. 6. Graz, 1971; Bd. 7. Graz, 1975.

C h r i s t i a n s, D. Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember. Slavisch-griechisch-deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch-slavisch. Wiesbaden, 2001.

D a n o v a, Ts. John of Damascus’ Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, 36). Berlin, 2020.

Das Corpus des Dionysios Areopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert). Bd. 4.1. Indices. Hrsg. S. Fahl, J. Harney, D. Fahl. Unter Mitarbeit von I. Christov, G. Sturm, K. Schaper (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 59). Freiburg i. Br., 2012.

F r č e k, J. Euchologium Sinaiticum. Texte slave avec sources grеques et traduction française. – Patrologia Orientalis, 24 (1933), № 5, p. 611–802.

Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember auf der Grundlage der Hs. Sin. 162 des Staatlichen Museums Moskau (GIM). Teil 3: 20. bis 24. Dezember. Besorgt und kommentiert von D. Christians, D. Stern und A. Wöhler. Hrsg. von H. Rothe. Opladen, 1999.

G r e g o r y  o f  N y s s a. De hominis opificio. О образе чловека The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel and Commentary by Lara Sels (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Fоlge, Reihe B: Editionen, 21). Köln–Weimar–Wien, 2009. 319 p. + Index. Slavonic-Greek and Greek-Slavonic. Version 1–09 (2009), <https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/media/pdf/85/39/9e/978-3-412-20605-5_Bonus.pdf> (достъп 15.03.2022).

J a g i ć, V. [rez.] Соболевский, А. И. Церковно-славянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900. – Archiv für slavische Philologie, 24 (1902), p. 263–268.

J a g i ć, V. Словенская псалтыр. Psalterium Bononiense. Vienna–Berlin–St. Petersburg, 1907.

K a k r i d i s, Y., L. T a s e v a. Gegen die Lateiner. Traktate von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien in kirchenslavischer Übersetzung (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, fontes et dissertationes, 63). Freiburg i. Br., 2014.Konzal 2005:

K o n z a l, V. Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první: Homilie I–XXIV. Praha, 2005.

M e y e r, K. Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt–Hamburg, 1935.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum. Vindobonae, 1862–1865 (Repr. Aalen, 1963).

P a p e, W. Handwörterbuch der Griechischen Sprache. Bd. 1. Α–Κ; Bd. 2. Λ–Ω. Braunschweig, 19023.

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 5. Index. Hrsg. R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 28). Freiburg i. Br., 1990.

Psalterium Demetrii Sinaitici et Folia Medicinalia (Monasterii sanctae Catharinae codex slavicus NF 3). Editio critica. Sub redactione H. Miklas, C.-M. MacRobert, A. Sobolev (= Glagolitica Sinaitica, 2). Wien, 2021.

Řecko-staroslovověnký index. T. 1, fasc. 1–8. Praha, 2008–2014.

R e i n h a r t, J. Methodisches zu den lexikalischen Bohemismen im Tschechisch-Kirchenslavischen am Beispiel der Homilien Gregors des Großen. – Wiener slavistisches Jahrbuch, 26 (1980), S. 46–102.

Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–3. Hlavní redaktor Josef Kurz. Praha, 1966–1982; T. 4. Hlavní redaktorka Zoe Hauptová. Praha, 1997. [електронна версия на адрес <http://gorazd.org/gulliver/?envLang=en> (достъп 11.05.2022)].

S t o y k o v a, А. Физиологъ. 1994, 2009–2012 на адрес: <http://physiologus.proab.info/?pg=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BEt> (достъп 22.02.2022).

W e i h e r, E. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirchenslavischer Übersetzung (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 8). Wiesbaden, 1969.

W e i h e r, E. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts. Hrsg. E. Weiher unter Mitarbeit von F. Keller und H. Miklas (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 25). Freiburg i. Br., 1987.