Петият автограф на преводача Самуил Бакачич (Marc. MS Or. 297) и преводът на цикъла „Чудеса Богородични“

Резюме: 

This paper explores manuscript MS Or. 297 from the collection of the Biblioteca
Nazionale Marciana (Venice). The manuscript is the fifth autograph of Samujil Bakačyč, which contains his translation of the cycle “Miracles of the Theotokos”, written by the Greek man of letters Agapios Landos. It is a newly studied autograph of Bakačyč with unknown from the copies composition of 157 miracles (in this autograph the translator has added 81 miracles from Joanikiy Galiatovsky’s book “Key of understading”) and it enlighten the history of Bakačyč’s translation.

Десислава Узунова (София, България)

Литература: 

А н г е л о в, Б. Ст. Самуил Бакачич в южнославянских литературах. – Труды Отдела древнерусской литературы, 23 (1968), с. 293–299.

Г е р г о в а, И. Чудесата на пресвета Богородица в културата на Българското възраждане. София, 2012.

Ђ о р ђ е в и ћ, Л., М. Г р о з д а н о в и ћ - П а ј и ћ, Л. Ц е р н и ћ. Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Београд, 1986.

И в а н о в а, К. Български, сръбски и молдовлахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. София, 1981.

J о в а н о в и ћ, Т. Агапије Ландос. Спасење грешних. Препис Јеротеја Рачанина из 1697. године. Т. 2. Српскословенски текст и пренос на савремени српски језик, Београд, 2012.

П е т к а н о в а, Д. Из гръцко-българските книжовни отношения XVIIXVIII век. – Годишник на СУ. ФСФ, 62 (1969) (за 1968), с. 51–104.

Р а д о ј ч и ћ, Ђ. Сп. Стари српски писци руске народности од краjа XV до краja XVII века. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 5 (1960), с. 199–218.

Р а д о с л а в о в а, Д. Българската книжнина от XVII век: центрове, книжовници, репертоар. София, 2020.

С и н к е в и ч, Н. А., В. Г. П и д г а й к о. Йоанникий Галятовский. – В: Православная энциклопедия. Т. 25. Москва, 2010. https://www.pravenc.ru/text/577962.html (последно посетен на 10.08.2021 г.).

С п р о с т р а н о в, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. София, 1902.

С т а н к о в и ћ, Р. Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XVXIX века. София, 2006.

С т о j а н о в и ћ, Љ. Каталог Народне библиотеке у Београде. Београд, 1903.

У з у н о в а, Д. Д. Цикълът на Агапий Ландос „Чудеса Богородични“ в южнославянската ръкописна традиция. Мотивът за договора с дявола. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. София, 2019.

У з у н о в а, Д. Неизвестен превод на Самуил Бакачич. – Paleobulgarica, 45 (2021), № 4, с. 113–124.

 

B i r k f f e l n e r, G. Glagolitische und kyrillische handschriften in Osterreich. Wien, 1974.

C a m a n z i, D. Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, https://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=53603&tipoRicerca=A&urlSearch=codBiblioteca%3D52%26segnatura%3DOr.+297%26nome%3D%26responsabilita%3D%26titolo%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26argomento%3D%26anticasegnatura%3D%26parola%3D%26tipo_parola%3DA%26linguaMan%3D0%26tipo_corpo_codice%3D%26__checkbox_palinsesto%3Dtrue%26__checkbox_composito%3Dtrue%26__checkbox_autografi%3Dtrue%26__checkbox_carteggio%3Dtrue%26__checkbox_datati%3Dtrue%26__checkbox_restauro%3Dtrue%26__checkbox_decorati%3Dtrue%26__checkbox_musicali%3Dtrue%26__checkbox_immagini%3Dtrue%26__checkbox_astampa%3Dtrue%26data_da%3D%26data_a%3D%26tipoRicerca%3DA%26language%3Dit&codice=&codiceDigital (последно посетен на 15.01.2022 г.)

R a d o s l a v o v a, D. Some New Data on the Literary Activity of Samujil Bakačyč: Preliminary Remarks. – Scripta & e-Scripta, 20 (2020), p. 357–367.

 

Κ ω σ τ ο ύ λ α, Δ. Δ. Αγάπιος Λάνδος ο Κρης: Συμβολή στη μελέτη του έργου του, διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα, 1983.