Брой XVI (1992), 1

Статии: 

Иван Павлов (София, България). Куйо Марков Куев , с. 3–5. PDF
Допълнение към библиографията на трудовете на проф. д-р Куйо Куев, с. 6–8. PDF

 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). За посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод, с. 9–17. PDF
 • Тадеуш Вашилевски (Варшава, Полша). Двойните имена – светските (кръщелните) и монашеските – на славянските апостоли Константин-Кирил и Методий и въпросът за идентификацията на членовете на манастирското братство, заточени заедно с Методий в Райхенау, с. 18–25. PDF
 • Бойка Мирчева (София, България). Нов препис на Канона за Кирил и Методий, с. 26–43. PDF
 • Димитър Кенанов (Велико Търново, България). Евтимиевото житие на св. Иван Рилски в агиографската традиция, с. 44–57. PDF
 • Hiеromonk Pavel Stefanov (Rouse, Bulgaria). The Frescoes of Sts Peter and Paul's Church in Veliko Tarnovo, с. 58–72. PDF
 • Николай Цвятков Кочев (София, България). Проблеми на българската и балканската култура през XIII –XV в. , с. 73–92. PDF
 • Здравко Пляков (София, България). Българо-византийски отношения при Теодор Светослав (1305–1321 г.), с. 93–108. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Още веднъж за произхода на наречието вече, с. 109–113. PDF
Преглед: 
 • Иван Ж. Димитров (София, България). Нов поглед към атонските манастири и старобългарската книжнина, съхранявана там, с. 114–117. PDF
  К о н с т а н т и н о с  Н и х о р и т и с. Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методиевските извори. Кирило-Методиевски студии Кн. 7. С., Издателство на БАН, 1990. 276 с.
 • Slavia Barlieva (Sofia, Bulgarien). Neue Ausgabe mittelalterliches historiographischen Werkes, с. 118–120. PDF
  Die „Gesta Hungarorum des anonymen Notars". Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Unter Mitarbeit von L á s l ó  V e s p r é m y , herausgegeben von G a b r i e 1  S i 1 a g i. – In: Ungarns Geschichtsschreiber. Bd. 4. Jan Thorbecke Verlag. Sigmarigen, 1991. 190 S.
 • Дмитрий Вл. Дмитриев (Санкт-Петербург, Россия). Где искать греческую Vorlage древнеславянских переводов? , с. 121–124. PDF
  И р и н а  О г р е н  (I г i n a  Å g r e n). К проблеме использования печатных изданий греческих текстов при исследовании древних славянских переводов. На примере славянского перевода Паренесиса Ефрема Сирина. With a Summary in English. –·Acta Univ. Ups. Studia Slavica Upsaliensia, 31, Uppsala, 1991. 131 p.
 • Георги Бакалов (София, България). Нов труд по византийска история, с. 125–126. PDF
  Д и м и т ъ р  А н г е л о в. Византия. Възход и падение на една империя. Университетско издателство „Климент Охридски“. С., 1991. 471 с.