Хронотопът на старобългарските композита с ин- ‘един’

Резюме: 

The article summarizes the data about compound words with the first component ин- ‘one’ in the Slavonic literature up to the fifteenth century. The sources used are both texts from the Old Bulgarian time (including those preserved in later copies) and later medieval translations. The systemized material is analyzed from the perspective of the type of works in which the lexemes are attested, the chronology of their appearance and their presence in the manuscript tradition. The research confirms the existence of 30 lexemes of the type, which belong to 15 word-formation nests. They are found in written sources of various genres but their distribution is not uniform and many of them are hapaxes. No data are obtained on the regional distribution of this type of words but it is confirmed that, as a whole, the compound words with ин-, meaning ‘one,’ belong to the archaic lexical layer. Their place was gradually occupied by other two-root models (mostly with йедин-). The morpheme ин- ‘one’ completely lost its derivational ability and remained attested only in copies of early texts. Among the three relict uses in translations of the post-Old Bulgarian time – инодушьно; иночендъ and инорогъ – only the latter appears more than once and in more than one work and its longevity is to be explained with the fact that it is known from the Bible.

Лора Тасева (София, България)
Литература: 

А м ф и л о х и й, архим. Словарь из Пандекта Антиоха XI века Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. Москва, 1880.

А ф а н а с ь е в а, Т. И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XIIXVI вв. Исследование и тексты. Москва, 2012.

А ф а н а с ь е в а, Т. И. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.). Москва, 2015.

Б р у н и, А. М. Θεολόγος. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы. Москва–Санкт-Петербург, 2004.

Б р у н и, А. М. Византийская традиция и старославянский перевод Слов Григория Назианзина. Т. 1. Москва, 2010.

Б р у н и, А. М. Древнeйшая славянская традиция Словa XVI Григория Богослова: старославянские версии и проблемы их изучения. – Palaeobulgarica, 44 (2020), № 1, с. 28–52.

Б у д и л о в и ч, А. С. Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова. По рукописи Императорской публичной библиотеки XI века. Санкт-Петербург, 1871.

В е р е щ а г и н, Е. М. Архистратига пойон светьло… Древнейшая служба архистратигу Михаилу. – В: Folia Slavistica. Рале Михайловне Цейтлин. Москва, 2000, с. 13–30.

Д и м и т р о в а, А. Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници. София, 2016.

И в а н о в а, Кл. Теодор Студит. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 39–42.

Изборник 1076 года. 2. изд., перераб. и доп. Т. 2. Издание подготовили М. С. Мушинская, Е. А. Мишина, В. С. Голышенко. Москва, 2009.

И л и е в а, Т. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa. София, 2013.

И л и е в а, Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил (= Старобългарският превод на Стария завет. Т. 3). София, 2013.

И л и е в а, Т. Към въпроса за синонимията в старобългарския език (с оглед на терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на Небеса). – Slavia, 89 (2020), № 2, с. 173–188.

Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131. Лингвистическое издание, подготовка греческого текста, комментарии, словоуказатели В. Б. Крысько. Москва, 2005.

История на българската средновековна литература. Под ред. на А. Милтенова. София, 2008.

И с т р и н, В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 3. Греческо-славянский и славянско-греческий словари. Ленинград, 1930.

Й о в ч е в а, М. Старобългарският служебен миней. София, 2014.

Й о в ч е в а, M. Архаични черти и иновации в езика на октоиховите канони на св. Климент Охридски. – В: Меѓународен научен собир „Милениумското зрачење на св. Климент Охридски“, Скопје, 28–29 октомври 2016 година. Уред. Блаже Ристовски. Скопје, 2017, с. 69–85.

К а м у л я, М. Съкращенията в рилския препис на повестта „Варлаам и Йоасаф“. – Palaeobulgarica, 26 (2002), № 1, с. 33–72.

К а м у л я, М. Съществителни имена със суфикс -ьникъ (-еникъ) в повестта „Варлаам и Йоасаф“ по среднобългарския препис НМРМ 3/14 от втората половина на XIV в. – Palaeobulgarica, 41 (2017), № 2, с. 46–57.

К р ы с ь к о, В. Б. Учительное евангелие Константина Болгарского: editio princeps. – В: Известия РАН. Серия Литературы и языка, 76 (2017), № 5, с. 52–62.

Л е б е д е в а, И. Н. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной литературы XIXII вв. Подготовка текста, исследование и комментарий И. Н. Лебедовой. Ленинград, 1985.

Л е б е д е в а, И. Н. Словоуказатель к тексту „Повести о Варлааме и Иоасафе“, памятнику древнерусской переводной литературы XI–XII вв. Ленинград, 1988.

М а к а р и j о с к а, Л., Е. Ц р в е н к о в с к а. Шафариков триод. Лингвистичка анализа. Скопjе, 2012.

М и л т е н о в, Я. Слова от колекцията Златоструй в състава на други ранни сборници. – В: Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев (= Български език 2013. Приложение). София, 2013, с. 110–124.

М и х а и л, З. Сочинения Ефрема Сирина в славянских рукописях Библиотеки Румынской aкадемии. – В: Югоизточна Европа през вековете: Социална история, езикови и културни контакти. Съст. и ред. Л. Тасева и П. Данова (= Studia Balcanica, 35). София, 2021, с. 455–474.

М о с т р о в а, Т. Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието (Кирило-Методиевите традиции в паметници от XIV в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 24). София, 2015.

Н и к о л о в а, Св. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. – Palelobulgarica, 28 (2004), № 1, с. 3–41.

П е н к о в а, П. Речник-индекс на Синайския евхологий. София, 2008.

П е т к о в, П. Лексикални и словообразувателни варианти в текста на Скитския патерик. – Преславска книжовна школа, 9 (2006), с. 120–134.

П е т р о в а, С. Въпросът за авторството на Канона Просвещьи древле умы. – Црквене студиjе, 11 (2014), с. 557–575.

П е т р о в а, С. Каноны бесплътным силам в славянских минеях. – Старобългарска литература, 52 (2015), с. 85–116.

П о г о р е л о в, В. А. Словарь к Толкованиям Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Варшава, 1910.

П о п - А т а н а с о в а, Ст.,  В. К о с т о в с к а. Лексиката во поетските творби на Климент Охридски. Скопjе, 2005.

Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели. Ред. М. Аргировски. Соработн. Н. Андриjевска, А. Ѓуркова. Скопjе, 2003.

С а в о в а, В. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни. София, 2017.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2: Речник-индекс. Автори С. Богданова, В. Вълчанов, Ц. Досева, С. Иванов, Ц. Ралева, В. Христова, П. Янева. София, 1993; Т. 3. Гръцки извори. Гръцки текст и изследване П. Янева. Славянски текст, прегледан и сверен допълнително: А. Минчева, Ц. Ралева, Ц. Досева, П. Янева. София, 2015.

Словарь древнерусского языка XIXIV вв. Т. 4 (изживати – молениѥ). Москва, 1991.

Словарь русского языка XIXVII вв. Вып. 6 (зыпунъ – иянуарий). Москва, 1979.

С о б о л е в с к и й, А. И. Церковно-славянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900.

С п а с о в а, М. Текстологичната история на славянския превод на „Надгробно слово за Василий Велики“ от Григорий Богослов. Първа част. – Преславска книжовна школа, 10 (2008), с. 125–164.

С п а с о в а, М. 16 слова на Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674). София, 2014.

С п а с о в а, М. Беседа 1 от Учителното евангелие на Константин Преславски в славянската ръкописна традиция. – В: Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 177–193.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. 1. А–К. Санкт-Петербург, 1893.

С т а н к о в, Р. Слово о полку Игореве: наблюдения и размышления одного скептика. София, 2005.

С т а н к о в, Р. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, 2016.

С т а н к о в, Р. Глоссы в древнеболгарском переводе Хроники Георгия Амартола (3). – Преславска книжовна школа, 21 (2021), с. 17–35.

С т а н ч е в, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. София, 1985.

Старобългарски речник. Т. 1. А–Н. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. София, 1999.

С т о й к о в а, А. Физиологът в южнославянските литератури. София, 1994.

С т о й к о в а, А. Успенски сборник. <https://sesdiva.eu/virtualni-stai/srednovekovni-pismeni-pametnici/item/183-uspensky-collection> (достъп 17.10.2021).

Т и х о в а, М. Учителното евангелие на Константин Преславски и неговите преписи. – Преславска книжовна школа, 7 (2004), с. 123–155..

Т и х о в а, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски по най-стария препис (ГИМ, Син. 262) (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. 58). Freiburg i. Br., 2012.

Т о н ч е в а - Т о д о р о в а, Хр. Развой на старобългарските чинопоследования за встъпване в монашество през XXVIII в. София, 2005.

Т о т о м а н о в а, A.-M. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. Издание и коментар. София, 2008.

Ф а с м е р, М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. 2. Москва, 1986; Т. 3. Москва, 1987.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 1. София, 2004.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Книга Йов с тълкувания в славянски превод (по Владиславовия препис от 1456 г., ръкопис № 4/14 от сбирката на Рилския манастир). София, 2007.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Драготин миней. Български ръкопис от XII в. София, 2018.

Ц е й т л и н, Р. Лексика древнеболгарских рукописей XXI вв. София, 1986.

Я г и ч, И. В. Мариинское четвероевангелие. Памятник глаголической письменности с примечаниями и приложениями. Санкт-Петербург, 1883.

 

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexameron des Exarchen Johannes. Bd. 4. Graz, 1966; Bd. 6. Graz, 1971; Bd. 7. Graz, 1975.

B o g d a n, I. Cronica lui Constantin Manasses. Traducere mediobulgară. Text şi glosar. Bucureşti, 1922.

D a n o v a, Ts. John of Damascus’ Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, 36). Berlin, 2020.

Das Corpus des Dionysios Areopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert). Bd. 4.1. Indices. Hrsg. S. Fahl, J. Harney, D. Fahl. Unter Mitarbeit von I. Christov, G. Sturm, K. Schaper (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 59). Freiburg i. Br., 2012.

D o s t á l, A. Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník, tridentský a innsbrucký. Praha, 1959.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Vol. 4: gostь – istonǫti. Praha, 1994.

F u c h s b a u e r, J. The Dioptra as a source of Miklosichs Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum. – In: Grković-Major, J., A. Loma. (Hrsg.). Miklosichiana bicentennalia. Zbornik u čast dvestote godišnjice rođenja Franca Miklošiča. Belgrad, 2013, p. 33–61.

G r e g o r y  o f  N y s s a. De hominis opificio. О образе чловека. The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel and Commentary by Lara Sels (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Fоlge, Reihe B: Editionen 21). Köln–Weimar–Wien, 2009. 319 p. + Index. Slavonic-Greek and Greek-Slavonic. Version 1-09 (2009), <https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/media/pdf/85/39/9e/978-3-41... (достъп 21.03.2021)>.

J a g i ć, V. [rez.] Соболевский, А. И. Церковно-славянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900. – Archiv für slavische Phililogie, 24 (1902), p. 263–268.

J a g i ć, V. Slověnskaya psaltyrь. Psalterium Bononiense. Vienna–Berlin–St. Petersburg, 1907.

J a g i ć, V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

K o c h, Chr. Kommentiertes Wort- und Formenverzeichnis des altkirchenslavischen Codex Assemanianus (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 43). Freiburg i. Br., 2000.

K o n z a l, V. Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první: Homilie I–XXIV. Praha, 2005.

K o n z a l, V., Fr. Č a j k a. Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhy: Homilie XXV–XL. Praha, 2006.

M a r e š, F. V. Stopa předcyrílometodějských moravských misií iroskotských v česko-staroslověnské slovní zásobé? – In: Vnik á počatky Slovаnů, 5 (1964), p. 7–10.

M e y e r, K. Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt–Hamburg, 1935.

M i h a i l, Z. Le Slovo 50 de Saint Éphrem le Syrien dans deux manuscrits slavons du XIVe siècle de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine. – In: Translations of Patristic Literature in South-Eastern Europe Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2–6 September 2019). Ed. by L. Taseva and R. Marti. Brăila, 2020, p. 167–235.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum. Vindobonae, 1862–1865 (Repr. Aalen, 1963).

M i r c e a, I. R. Répertoire des manuscrits slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et slaves. Révision du texte slave P. Bojčeva. Révision du texte français S. Todorova. Sofia, 2005.

M o l n á r, N. The calques of Greek origin in the most ancient old Slavic Gospel texts. Budapest, 1985.

P a n a i t e s c u, P. P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei. Vol. 1: 1–300. Bucureşti, 1959.

P a n a i t e s c u, P. P. Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române. Vol. 2. Ediţie îngrijită de D.-L. Aramă şi revizuită de G. Mihăilă. Bucureşti, 2003.

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 1. Hrsg. G. Bojkovsky (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 20). Freiburg i. Br., 1984.

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 2. Hrsg. G. Bojkovsky, R. Aitzetmüller. Freiburg i. Br., 1986; Bd. 3. Hrsg. G. Bojkovsky, R. Aitzetmüller. Freiburg i. Br., 1987; Bd. 4. Hrsg. G. Bojkovsky, R. Aitzetmüller. Freiburg i. Br., 1988 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 22, 24, 26).

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 5. Index. Hrsg. R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 28). Freiburg i. Br., 1990.

Psalterium Demetrii Sinaitici et Folia Medicinalia (Monasterii sanctae Catharinae codex slavicus NF 3). Editio critica. Sub redactione H. Miklas, C.-M. MacRobert, A. Sobolev (= Glagolitica Sinaitica, 2). Wien, 2021.

Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–3. Hlavní redaktor Josef Kurz. Praha, 1966–1982; T. 4. Hlavní redaktorka Zoe Hauptová, Praha, 1997.

S t a n k o v s k a, P. Die Lexik des Demetriuspsalters. – In: Psalterium Demetrii Sinaitici et Folia Medicinalia (Monasterii sanctae Catharinae codex slavicus NF 3). Editio critica. Sub redactione H. Miklas, C.-M. MacRobert, A. Sobolev (= Glagolitica Sinaitica, 2). Wien, 2021, p. 55–66.

S t o y k o v a, А. Физиологъ. 1994, 2009–2012 на адрес: <http://physiologus.proab.info/?pg=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BEt> (достъп 22.11.2021).

V o s s, Ch. Die Handschrift Nr. 137 (69) der Nationalbibliothek Bukarest: eine bisher kaum bemerkte Neuübersetzung der Paränesis Ephraims des Syrers. – Palaeobulgarica, 19 (1995), № 2, p. 27–44.

V o s s, Ch. Die Paränesis Ephraims des Syrers in südslavischen Handschriften des 14.–16. Jahrhunderts (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 38). Freiburg i. Br., 1997.

W e i h e r, E. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirchenslavischer Übersetzung (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 8). Wiesbaden, 1969.

W e i h e r, E. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts. Hrsg. E. Weiher unter Mitarbeit von F. Keller und H. Miklas (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 25). Freiburg i. Br., 1987.