Брой XVII (1993), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Състав на славянските ръкописни четвероевангелия, с. 3–21. PDF
 • Бойка Мирчева (София, България). За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ, с. 22–35. PDF
 • Стоянка Бабалиевска (София, България). Темата за християнската любов в ранната старобългарска литература, с. 36–45. PDF
 • Кирил Петков (Велико Търново, България). Традиции в спомена за Кирил и Методий в България през XIII – XIV век – опит за нова интерпретация, с. 46–61. PDF
 • Mateja Matejic (Columbus, Ohio, USA). A Slavic Gospel in Los Angeles, с. 62–89. PDF
 • Искра Христова (София, България). Наблюдения над ръкопис № 508 от сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с. 90–98. PDF
 • Васил П. Василев (София, България). Общи писменоезикови черти в преписите на архаични дамаскини, с. 99–108. PDF
 • Йежи Сташевски (Сосновец, Полшa). Функциите на конструкцията dativus absolutus в Житието на св. Симеон Неман, с. 109–115. PDF
 • Zdravko Pljakov (Sofia, Bulgarie). Relations bulgaro-byzantines au temps de Georges II Terter (1321 – 1322), с. 116–120. PDF
Преглед: 
 • Елена Томова (София, България). Лев Александрович Дмитриев, с. 121–124. PDF
 • Мария Райкова (София, България). Професор Лешек Мошински на 65 години, с. 125–127. PDF
 • Цветана Чолова (София, България). Нова антология за естествознанието в средновековна България, с. 128–133. PDF
  Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. Съставителство и редакция Анисава Милтенова. С., Български писател, 1992. 548 с.
 • Антоанета Делева (София, България). Две нови книги за прабългарите, с. 134–142. PDF
  П е т ъ р  Д о б р е в. Прабългарите. Произход, език, култура (нов прочит). С., Издателска къща „Проксима“, 1991. 196 с.; П е т ъ р  Д о б р е в. Каменната книга на прабългарите. С., Издателска къща „Проксима“, 1992. 160 с.
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Принос в изследването на палаталните съгласни в славянските езици (XI–XII в.), с. 143–145. PDF
  В.  С.  Г о л ы ш е н к о. Мягкость согласных в языках восточных славян XI – XII вв. М., 1987. 223 с.