Неизвестен превод на Самуил Бакачич

Резюме: 

This paper explores manuscript MS Or. 298 from the collection of the Biblioteca Nazionale Marciana (Venice). The manuscript is an autograph of Samuil Bakachich and it contains his translation of the work “Key of understanding”, written by the Ukrainian man of letters Joanikiy Galiatovsky. It is a newly discovered translation by Bakachich, made in the eighth decade of the 17th century.

Десислава Узунова (София, България)

Литература: 

А н г е л о в, Б. Ст. Самуил Бакачич в южнославянских литературах. – Труды Отдела древнерусской литературы, 23 (1968), с. 293–299.

J о в а н о в и ћ, Т. Агапије Ландос. Спасење грешних. Препис Јеротеја Рачанина из 1697. године. Т. 2. Српскословенски текст и пренос на савремени српски језик. Београд, 2012.

Р а д о ј ч и ћ, Ђ. Сп. Стари српски писци руске народности од краjа XV до краja XVII века. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 5 (1960), с. 199–218.

С т а н к о в и ћ, Р. Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XVXIX века. София, 2006.

С и н к е в и ч, Н. А.,  В. Г. П и д г а й к о. Йоаникий Галятовский. – В: Православная энциклопедия. Т. 36. Москва, 2014, с. 60–62. https://www.pravenc.ru/text/577962.html (последно посетен на 10.08.2021 г.).

С ъ б е в, О. Кражбата на книги в Османската империя през XIX в.: престъпление и наказание. – В: Балканите. Между традицията и модерността. Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX в.). София, 2009, с. 177–199.

У з у н о в а, Д. Д. Цикълът на Агапий Ландос „Чудеса Богородични“ в южнославянската ръкописна традиция. Мотивът за договора с дявола. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. София, 2019.

 

C a m a n z i, Daniela. Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Or. 298 (= 12383). https://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=53604&tipoRicerca=A&urlSearch=pagCorrente%3D36.0%26tipoRicerca%3DA%26lucene%3Dfalse%26urlSearch%3D%26codiceFondo%3D177%26language%3Dit%26ordinaDatazione%3Dfalse%26ordineInverso%3Dfalse&codice=&codiceDigital (последно посетен на 7.08.2021 г.).