Неизвестен препис на Проложното житие на св. Еразъм Охридски (Формийски)

Резюме: 

The article analyzes an unknown copy of the Short vita of St. Erasmus of Ohrid (Formia). It is found in a little-studied South Slavic manuscript, containing the Verse Prologue for the whole year, which is the work of Ioan Miloshev. The manuscript dates from the beginning of the 16th century and it is preserved in the library of the Zographu Monastery as Ms. № 47 (Zogr47). The text of the life of St. Erasmus was added to the manuscript outside the composition of the Verse Prologue according to its Tarnovo edition. It has been suggested that the translation from Greek was made by Ioan Miloshev’s brother – Nikola, according to the Moscopole edition of the Vita, by including it in the second part of the manuscript. This additional part in Zogr47 is attributed to him. The study also provides some facts about the preaching activities and the suffering of St. Erasmus, the other two shorter Greek vitae, and his Short vita compiled in Russia. In the appendix are given texts of the Short vita according to the copy from Zogr47 and the oldest Russian transcript in the so-called Spaso-Prilutsky prologue from the end of the 14th and the beginning of the 15th century – State Archives of St. Petersburg AI /264 (2).

Георги Петков (Пловдив, България)
Литература: 

А н т о н и й (Радивиловский), йеромонах. Житие и служба на препод. Иван Рилски. Киево-Печорска лавра, 1671.

Д и л е в с к и й, Н. М. Трехсотлетие первого печатного издания „Жития Иоанна Рыльского“ болгарского патриарха Евфимия Тырновского (1671–1971). – В: Търновска книжовна школа. 1371–1971. Международен симпозиум, Велико Търново, 11–14 октомври 1971. София, 1974, с. 127–135.

И в а н о в, Й. Български старини из Македония. Фототипно издание. София, 1970.

Успенский сборник XIIXIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под редакцией С. И. Коткова. Москва, 1971.

К о ж у х а р о в, Ст. Старобългарски проложни стихове. – В: Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1. София, 2004, с. 301–309. 1. изд. Литературна история, 1 (1977), с. 44–56.

К у е в, К.,  Г. П е т к о в. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, 1986.

М е л о с к и, Хр. Две житjа на свети Еразмо Лихнидски. – Лихнид. Зборник на трудови, 6 (1988), с. 69–87.

М и л т е н о в а, А.,  М. Д и м и т р о в а. Ресавски правопис. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. София, 2008, с. 621–622.

М и р ч е в а, Б. Някои бележки за култа към св. Еразъм Охридски (Формийски) и славянската му служба в ръкопис № 122 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. Велико Търново, 2006, с. 299–321.

М и р ч е в а, Б. Св. Еразъм Формийски (Охридски) във versio Slavica. – Във: Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balсanica. T. 25). София, 2006, с. 453–462.

М и р ч е в а, Б. За един късен превод на Проложното житие на св. Еразъм Охридски (Формийски). – В: Сборник с доклади от международната конференция „Глаголица и кирилица – история и писмени паметници“, Братислава, Словакия, 6–7 юни 2007. Издание на CD. 2009.

М и р ч е в а, Б. За употребата на думата мъзда в славянския превод на Мъчението на св. Еразъм Охридски (Формийски) в Успенския сборник от ХІІ в. – В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 18). София, 2009, с. 368–377.

М и р ч е в а, Б. Култът към св. Еразъм Охридски (Формийски) между Изтока и Запада. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция, Сегед, Унгария, 21–22 май 2007. Т. 2. Szeged, 2009, с. 99–107.

М и р ч е в а, Б. За историческите свидетелства в славянската служба за св. Еразъм Охридски (Формийски). – В: Пение мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, с. 141–159.

М и р ч е в а, Б. За някои библейски цитати в славянския превод на житието на св. Еразъм Охридски (Формийски). – Във: Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. София, 2010, с. 56–64.

М и р ч е в а, Б. Култът към св. Еразъм Охридски (Формийски) в източната и западната традиция. – В: Светци и свети места на Балканите. Материали от Международната конференция, София, 14–16 юни 2012 г. 2. История. Културна антропология. Изкуствознание (= Старобългарска литература, 48). София, 2013, с. 67–79.

М и р ч е в а, Б. Св. Еразъм Формийски – св. Еразъм Лихнидски (св. Размо). – В: Академик Петър Динеков в хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. София, 2018, с. 247–251.

П е т к о в, Г. Бележки за една фраза от проложното житие на Иван Рилски в Стишния пролог. – В: Класика & авангард. Юбилеен сборник по случай 70-ата годишнина на проф. дфн Иван Сарандев. София, 2006, с. 19–28.

П е т к о в, Г.,  М. С п а с о в а. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Том 1–12. Пловдив, 2008–2014.

Р а й к о в, Б. Към историята на ресавския правопис в България. – В: Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977, с. 213–222.

Р а й к о в, Б.,  Ст. К о ж у х а р о в,  Х. М и к л а с,  Хр. К о д о в. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. София, 1994.

С н е г а р о в, Ив. Жития на народни светии, писани на охридско наречие с гръцко писмо. – Македонски преглед, 1 (1925), № 5–6, с. 23–34.

Т о м о в а, Е. Бльгаре же и срьблѥ. Из литературната история на житията на св. Иван Рилски в Сърбия (XIVXVII в.). – В: Академик Петър Динеков в хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. София, 2018, с. 293–300.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Правопис, ресавски. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Велико Търново, 2003, с. 388–389.

Т у р и л о в, А. А, Л. В. М о ш к о в а. Славянские рукописи афонских обителей. Сост. А. А. Турилов, Л. В. Мошкова под ред. А.-Э. Тахиаоса. Фессалоники, 1999. 2. испр. и доп. изд. Београд, 2016.

Х р и с т о в а, Б. За ресавските български ръкописи от XVXVII в. – Palaeobulgarica, 15 (1991), № 4, с. 50–55.

D e s a n t i s, G. Gli atti greci di s. Erasmo. –Vetera Christianorum, 25 (1988), p. 487–555.

D e s a n t i s, G. Il culto di s. Erasmo fra Oriente e Occidente. – Vetera Christianorum, 29 (1992), p. 269–304.

P a n a i t e s c u, P. P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R. Vol. 1. București, 1959.

S t e r n, D. Die Vita des hl. Erasmus von Formia in den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. – In: Iter philologicum. Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag (= Die Welt der Slaven. Sammelbände, 28). München, 2006, p. 197–207.

Ἁγιολόγιον. Τὸ παρὸν Συναξάριον προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίον „Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδοξίας“, ποὺ συνέγραψε ὁ Χρῆστος Τσολακίδης. Προέλευση ἀρχικοῦ κειμένου (Τὸ κείμενο παρουσιάζεται ἐδῶ σὲ πολυτονική, διασκευασμένη ἔκδοση). http://www.pigizois.gr/agioi/agioi.htm.

Ε ὐ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, Σ. Αγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Ekκλησίας. Ἐν Ἀθῆναι, 1966.